Biên khảo tổng quát

* Ít nhiều cảm nghĩ về văn hóa dân tộc

* Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

* Mạn đàm về văn hóa và giáo dục

* Mạn đàm về tương quan gia đình gia tộc

* Nghiên cứu về y thuật của Lãn Ông

* Nhiệm vụ và sứ mạng người làm văn hóa

* Qu’est ce que la culture?

* Thiên văn học cổ Trung Hoa

* Thiên văn với Tết với Xuân

* Thú dùng tranh tết để chúc tết

* Vào Đạo học và Triết học với Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ (Hoàng Vũ Bác sĩ Hoàng Văn Đức)

* Văn hóa là gì?

* Vấn đề chính trị xã hội theo quan niệm thánh nhân ngày xưa

* Ý nghĩa của âm nhạc trong văn minh Đông phương