vài trang web hữu ích chọn lọc

Tranh của Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên

 

TỔNG QUÁT

» A Short History of Chinese Philosophy (Phùng Hữu Lan)

» Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-Tung (H. G. Creel)

» Chinese Text Project 中 國 哲 學 書 電 子 化 計 劃

» Bách Gia Chư Tử | Văn học Trung Quốc

» ChinaKnowledge - a universal guide for China studies

» Cẩm Tú Trung Hoa - China the Beautiful (Bùi Minh Long)

» Thư pháp và hội họa Trung Quốc  »  Terebress Asia Online

» Buddhist, Confucian, and Daoist E-texts, Indexes, and Bibliographies

» Les Classiques des sciences sociales: La Chine ancienne

»» Trọn bộ THE SACRED BOOKS OF THE EAST – 50 VOLUMES
của Max Müller và nhiều tác giả/dịch giả, xb từ 1879 đến 1910. 
Trong đó có THE SACRED BOOKS OF THE CHINA do James Legge dịch
(vol 3, 27, 28, 39, 40). Download trọn bộ 50 vols (PDF).

 

NHO GIÁO

» Confucianism » To become a Sage  » Trung Quốc Nho học 中 國 儒 學

» Ôn Cố (wengu) (Anh - Pháp - Hán) Culture Chinoise   » Cambridge Chinese Classics

» Luận Ngữ, bản dịch: Arthur Waley | James Legge | Charles Muller | Luận Ngữ 23 ngôn ngữ

» Mạnh Tử, bản dịch: James Legge | Charles Muller

» Đại Học, bản dịch: James Legge | Trần Vinh Tiệp | Charles Muller

» Trung Dung, bản dịch: James Legge | Charles Muller

» Internet Sacred Text Archive: Confucianism (trans. by James Legge)

» Luận Ngữ Tập Chú | Mạnh Tử Tập Chú | Đại Học | Trung Dung | Khổng Tử Gia Ngữ |

Lễ Ký | Chu Lễ | Nghi Lễ | Tả Truyện | Cốc Lương Truyện | Công Dương Truyện

 

ĐẠO GIÁO

» Bạch Vân Thâm Xứ Nhân Gia

» Đạo Giáo Nghiên Cứu 道 教 研 究

» Trung Quốc Đạo giáo 中 国 道 教 » Đạo Giáo Sử (Hứa Địa Sơn)

» Trung Quốc Đạo Giáo 中 国 道 教 (Khanh Hi Thái) 4 tập

» Basic Resources for Daoist Studies » Đạo gia Tư Tưởng

» Lão Tử Đạo Đức Kinh, bản dịch:

 James Legge | Richard Wilhelm (Đức) | Walter Jerven (Đức) | Charles Muller

» Lão Tử trúc giản Quách Điếm (1) (2)

» Trang Tử, bản dịch: Burton Watson | James Legge (1) (2) | Lâm Ngữ Đường | Charles Muller | R.Wilhelm giới thiệu | Trang Tử chú (Phùng Hữu Lan dịch Nội Thiên)

Liệt Tử, bản dịch: A.C. Graham | Lionel Giles

» Internet Sacred Text Archive: Taoism (trans. by James Legge)

» Quỷ Cốc Tử | Hạc Quán Tử | Hoài Nam Tử | Liệt Tử | Trang Tử

 

PHẬT GIÁO

» Internet Sacred Text Archive: Buddhism (trans. by James Legge)

» Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) 中 華 電 子 佛 典 協 會

» The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

» Buddhist Digital Library & Museum

» Electronic Buddhadharma Society Tàng Kinh Các

»» A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, by Soothill and Hodous

»» Digital Dictionary of Buddhism

» Tranh Chăn Trâu » Tranh Thiền 

 

KINH DỊCH

» Chu Dịch trong kho sách Hán Nôm Việt Nam:

Chu Dịch Loại Biên | Chu Dịch Đại Toàn

» Chu Dịch (Hán ngữ) » The I Ching on the Net » I Ching Internet Resources

» Kinh Dịch - Richard Wilhelm (trọn bản tiếng Đức: Das Buch der Wandlungen)

Bản PDF (scan) Das Buch der Wandlungen. Düsseldorf/Köln 1923: Buch 1+2  | Buch 3

» Kinh Dịch - Richard Wilhelm / Cary F. Baynes (trọn bản tiếng Anh: the Book of Changes)

Vài dịch phẩm quý hiếm của Richard Wilhelm: Ebook scan từ sách in xưa, rõ đẹp.
» Internet Sacred Text Archive: IChing (trans. by James Legge) | Bản PDF (scan)

 

HÁN NÔM & CÔNG CỤ

» Kho tàng thư tịch cổ văn hiến Hán Nôm

» Download Chinese Fonts | PMingLiU | SimSun | Arial Unicode MS

» Viet Uni » Font chữ Nôm » Font chữ Việt » Đổi chữ Hán giản thể và phồn thể

» CJKV-English Dictionary » Từ điển Việt Nam » Hán Việt từ điển » Hán Việt từ điển (Thi Viện)

» Tự học Văn Ngôn Văn » Tự học Hán ngữ cơ bản » HVDict » Zhongwen

» Gõ chữ Hán online (Pinyin / Thương Hiệt) » Công cụ tạo và sửa PDF 

» SUMATRA (xem PDF+DjVU) » Xem PDF+DjVU trên smartphone

» Thư pháp tự điển » Tự điển Thiều Chửu » Thuyết Văn Giải Tự » Khang Hi tự điển » Hán Điển

» Chinese Etymology » Văn Ngôn Văn tự điển » Léon Wieger etymological lessons

[ Cập nhật ngày 24-12-2015 ]