Sách đã xuất bản

Nhà Xuất Bản NHÂN TỬ VĂN

Sách xuất bản trước 1975

Khảo luận và phê bình học thuyết Khổng Tử (1960)

Lecomte du Noüy và học thuyết Viễn Đích (1968)

Những tương đồng giữa Phật giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo (1970)

Khổng Học Tinh Hoa, Nhà sách Khai Trí xuất bản, Saigon, 1970, 460 trang (14 x 25 cm)
Chân dung Khổng Tử, Nhà sách Khai Trí xuất bản, Saigon, 1971, 368 trang (14 x 25 cm)

Nhà sách Khai Trí, 62 Đại lộ Lê Lợi Saigon xuất bản

  


E-Books:

 

» Âm Phù Kinh

» Chân dung Khổng Tử

» Dịch Kinh Đại Toàn (trọn bộ 3 tập)

» Đạo Đức Kinh

» Đường vào Triết học và Đạo học

» Hướng Tinh Thần

» Huỳnh Đình Kinh

» Khổng học tinh hoa

» Kinh Thi

» Lecomte du Noüy và học thuyết Viễn Đích

» Monistic Theory

» Ngộ Chân Trực Chỉ

» Phật Học Chỉ Nam

» Tham Đồng Khế Trực Chỉ

» Thiên địa vạn vật đồng nhất thể

» Thiên văn học cổ Trung Hoa

» Tinh hoa các Đạo giáo

» Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn Thư

» Trung Dung Tân Khảo

» Tượng Ngôn Phá Nghi