Tôn giáo

* Các tầng lớp trong con người với khoa Tôn giáo đối chiếu

* Diệu ngữ tuyển (Quotations)

* Đại đạo và tôn giáo

* Mùa xuân vũ trụ tương lai và Đại Đạo

* Nê hoàn - Nhâm - Đốc

* Quan niệm Tam Tài với con người

* Ra đời, vào Đạo

* Tu hành là gì

 


» Nho giáo

* Con đường huyền nhiệm Trung Dung

* Con đường qui nguyên phản bản theo Nho giáo

* Khổng giáo vô thần hay hữu thần

* Thiên đạo, Nhân đạo, Địa đạo trong Khổng giáo

* Trung Dung Tân Khảo[E-book]

* Tu thân theo Nho gia

* Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình

* Tư tưởng Nho học và sự bản địa hóa tại Việt Nam


» Phật giáo

* Ít nhiều cảm nghĩ suy tư về Thiền Học Việt Nam

* Phật Học Chỉ Nam[E-book]

* Tìm hiểu Kinh Hoa Nghiêm

* Tư tưởng Phật học và sự bản địa hóa tại Việt Nam


» Đạo giáo

* Âm Phù Kinh [E-book]

* Đạo Đức Kinh[E-book]

* Huỳnh Đình Kinh[E-book]

* Lão Tử và con đường huyền nhiệm tâm linh

* Ngộ Chân Trực Chỉ[E-book]

* Tham Đồng Khế Trực Chỉ[E-book]

* Thử tìm một phương pháp khảo sát Lão giáo

* Tìm hiểu Lão Trang

* Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn Thư[E-book]

* Towards a methodology in the study of religious Taoism (Michael Saso)

* Trang Tử và Nam Hoa Kinh

* Trang Tử Nam Hoa Kinh - lược dịch Nội Thiên

* Tư tưởng Lão học và sự bản địa hóa tại Việt Nam

* Tượng Ngôn Phá Nghi[E-book]


» Cao Đài

* Con đường huyền nhiệm Trung Dung

* Ít nhiều cảm nghĩ về văn hóa dân tộc

* Lão Tử và con đường huyền nhiệm tâm linh

* Thiên Nhãn và Thượng Đế

* Tinh hoa Cao Đài giáo

* Trời chẳng xa người

* Về một số đóng góp nghiên cứu ĐẠO CAO ĐÀI của NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ


» Thiên Chúa

* Thiên Chúa Giáo với thuyết Thiên địa Vạn vật Nhất thể