TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

HANH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16


LONG HỔ GIAO CẤU ĐỒ

 

Long hô ư hổ, hổ hấp long tinh,

 龍 呼 於 虎 虎 吸 龍 精,

Lưỡng tương ẩm thực, câu tương tham tính.

 兩 相 飲 食 俱 相 貪 併.

Nguyên Thần (Long), Nguyên Khí giáng thăng.

Đôi bên tương thực, cầm bằng xe tơ.

*

Nam nữ tương tu, hàm thổ dĩ tư,

 男 女 相 修 含 吐 以 滋,

Thư hùng thác tạp, dĩ loại tương cầu.

 雌 雄 錯 雜 以 類 相 求.

Âm Dương, Nam Nữ tương cầu,

Thư hùng hòa hợp gót đầu chẳng phân.

*

Hổ tại Tây hề, Long tại Đông,

 虎 在 西 兮 龍 在 東,

Đông Long, Tây Hổ các tranh hùng.

 東 龍 西 虎 各 爭 雄.

Nhược giải tương thôn, qui nhất xứ,

 若 解 相 吞 歸 一 處,

Thần tiên đỉnh khắc bất lao công.

 神 仙 頂 刻 不 勞 功.

Hổ, Long phân biệt Tây Đông,

Hai bên hùng cứ muốn trang hùng.

Nếu như Long Hổ qui nhất lại,

Lập tức thành tiên chẳng phí công.

*

Anh Nhi, Xá Nữ tề tề xuất,

 嬰 兒 奼 女 齊 齊 出,

Khước bị Hoàng Bà dẫn nhập thất,

 卻 被 黃 婆 引 入 室,

Vân đằng, vũ thí phiến thời gian,

 雲 騰 雨 施 片 時 間,

Bất giác Đông phương hồng nhật xuất.

 不 覺 東 方 紅 日 出.

Nguyên Thần, Nguyên Khí đôi bên,

Huỳnh Bà mai mối đưa liền vào cung.

Mây mưa một trận trập chùng,

Trông ra đã thấy vừng Đông sáng lòa.

*

Bạch diện lang quân kỵ Bạch Hổ,

 白 面 郎 君 騎 白 虎,

Thanh y nữ tử khoá Thanh Long,

 青 衣 女 子 跨 青 龍.

Diên Hống đỉnh biên tương kiến hậu,

 鉛 汞 鼎 邊 相 見 後,

Nhất thời quan tỏa tại kỳ trung.

 一 時 關 鎖 在 其 中.

Bạch diện Lang quân cưỡi Bạch Hổ,

Thanh y Xá nữ cưỡi Thanh Long.

Nam Nữ gặp nhau bên lò thuốc,

Chỉ cần ít phút tiến vào trong.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16