TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


KIỀN KHÔN GIAO CẤU ĐỒ

Côn lôn đỉnh,                        崑 崙

Thanh Hư phủ,                     清 虛 府

Thượng Thiên quan,           上 天 關

Giao cảm cung,                    交 感 宮

Tam Ma Địa,                         三 摩 地

Tối cao phong,                     最 高 峰

Không Động Sơn,                空 洞 山

Huyền Thất,                          玄 室

Huỳnh Phòng,                      黃 房

Thiên Cung,                          天 宮

Chân Tế,                               真 濟

Thổ Đảo,                               土 島

Thiên Căn,                            天 根

Huyền Môn,                          玄 門

Bỉ Ngạn,                                彼 岸

Dao Trì,                                 瑤 池

Nê Hoàn,                              泥 丸

Thiên Cốc,                            天 谷

Thiên Đường,                       天 堂

Nội viện,                                內 院

Tử Phủ,                                 紫 府

Liêu Thiên,                            寥 天

Đế Ất,                                    帝 乙

Tắng Sơn,                             甑 山

Thiên Phù,                            天 符

Huyền Đô,                            玄 都

Chúc Dung Phong,             祝 融 峰

Thái Vi Cung,                       太 微 宮

Ma Ni Châu,                         摩 尼 珠

Thượng Đan Điền,               上 丹 田

Tử Kim Thành,                     紫 金 城

Lưu Châu Cung,                  流 珠 宮

Ngọc Kinh Sơn,                    玉 京 山

Tử Thanh Cung,                  紫 清 宮

Thái Uyên Trì,                       太 淵 池

Thúy Vi cung,                       翠 微 宮

Viên giác hải,                        圓 覺 海

Trung Nhất Cung,                中 一 宮

Đà La Ni Môn,                           陀 羅 尼 門

Não Huyết chi Quỳnh Phòng,     腦 血之 瓊 房

Hồn Tinh chi Ngọc Đường.          魂 精 之玉 堂

Thượng phủ Thổ,                     上 釜 土

Nguyệt quang Đỉnh,                 月 光 鼎

Bát Nhã Ngạn,                          般 若 岸

Ba La Mật địa,                           波 羅 蜜 地

Bách Linh chi Mệnh Trạch,     百 靈 之 命 宅

Tân Dịch chi Sơn Nguyên,      津 液 之 山 源

*

Phiến hướng công phu luyện Hống Diên,

 片 餉 工 夫 煉 汞 鉛,

Nhất lô mãnh hỏa dạ thiêu thiên.

 一 爐 猛 火 夜 燒 天.

Hốt nhiên Thần Thủy lạc Kim Tỉnh,

 忽 然 神 水 落 金 井,

Đả hợp Linh Sa, nguyệt dạng viên.

 打 合 靈 砂 月 樣 圓.

Để tâm đoàn luyện Hống với Diên,

Lò đốt thâu đêm luyện Kim Đan,

Tự nhiên Chân Khí rơi Kim Đỉnh,

Hợp luyện Linh Sa, tựa Nguyệt viên.

 

Khảm Ly tương giao,              坎離 相 交

Thủy Hỏa Ký Tế,                      水 火 既 濟

Diên Hống nhập đỉnh,            鉛 汞 入 鼎

Nãi sinh căn đế.                      迺 生 根 蒂

Khảm Ly tương giao,

Thủy Hỏa Ký Tế,

Diên Hống vào lò,

Sẽ sinh căn đế.

*

Địa Phách, Thiên Hồn nhật nguyệt tinh,

 地 魄 天 魂 日 月 精,

Đoạt lai đỉnh nội cập thời phanh.

 奪 來 鼎 內 及 時 烹.

Chi hành qui đấu xà tranh pháp,

 祗 行 龜 鬥 蛇 爭 法,

Tảo thị Long ngâm, Hổ khiếu thanh.

 早 是 龍 吟 虎 嘯 聲.

Thần Thủy, Hoa Trì sơ thất phối,

 神 水 華 池 初 匹 配,

Hoàng Nha, Bạch Tuyết tiện phân minh.

 黃 芽 白 雪 便 分 明.

Giá ta thị ẩm Đao Khuê xứ,

 這 些 是 飲 刀 圭 處,

Tiệm tiệm sưu thiêm, tiệm tiệm thành.

 漸 漸 抽 添 漸 漸 成.

Thiên hồn, địa phách lấy Tinh Hoa,

Lấy được đem vể cấp luyện phanh,

Nguyên Thần, Nguyên Khí mong hòa hợp,

Như Rồng, như Hổ góp âm thanh.

Nội Đan vừa kết, màu vàng trắng,

Thần Thủy, Hoa Trì rất phân minh.

Uống được Đao Khuê là thành Đạo,

Thêm bớt từ từ, Thuốc sẽ sinh.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13