TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


LINH ĐƠN NHẬP ĐỈNH ĐỒ

Du du giác vạn hữu chi không, tự Thiên vân biến diệt,  

悠 悠 覺 萬 有 之 空 似 天 雲 變 滅

Liễu Liễu kiến nhất Chân chi thể, như chưởng thượng viên châu.

了 了 見 一 真 之 體 如 掌 上 圓 珠

Nhìn ra vạn hữu chính là không, y như mây Trời tùy sinh diệt,

Thấy được Chân Nhất chi thể, khác nào Hạt Châu nắm trong tay.

*

Toàn thốc Kiền Khôn tạo hoá lai,

 攢 簇 乾 坤 造 化 來,

Thủ bác Nhật Nguyệt luyện thành khôi.

 手 搏 日 月 煉 成 灰.

Kim Công vô ngôn, Xá Nữ tử,

 金 公 無 言 奼 女 子,

Huỳnh bà bất lão do hoài thai.

 黃 婆 不 老 猶 懷 胎.

Hoà hợp Kiền Khôn Tạo Hóa lai,

Nguyên Thần, Nguyên Khí luyện thành tro,

Nguyên Khí chẳng còn, Nguyên Thần chết,

Đan điền bất lão kết Thánh Thai.

*

Nhất loã Kim Đơn hà hích xích,

 一 顆 金 丹 何 赫 赤,

Đại tự Đàn hoàn, hoàng tự quất,

 大 似 彈 丸 黃 似 橘,

Nhân nhân phân thượng bản viên minh,

 人 人 分 上 本 圓 明,

Dạ dạ linh quang chiếu Thần Thất.

 夜 夜 靈 光 照 神 室.

Một hạt Kim Đơn sắc đỏ hồng,

To như viên đạn, vàng như quít.

Những kẻ có duyên thấy nó sáng,

Đêm đêm chiếu rạng Thượng Đan Điền.

*

Lưu Châu thước thước chiếu Côn Điên,

 流 珠 爍 爍 照 崑 巔,

Cửu chuyển Đan thành chỉ tự nhiên,

 九 轉 丹 成 只 自 然.

Nhất lạp tự tòng thôn nhập khẩu,

 一 粒 自 從 吞 入 口,

Thủy tri thế hữu hoạt Thần Tiên,

 始 知 世 有 活 神 仙.

Nguyên Thần rãi sáng Thượng Đan Điền,

Cửu chuyển Đan thành thuận tự nhiên;

Từ lúc nếm qua mùi vị Thuốc,

Mới hay trần thế có Thần Tiên.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13