TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


ĐỆ LỤC TIẾT KHẨU QUYẾT

LINH ĐƠN NHẬP ĐỈNH, TRƯỜNG DƯỠNG THÁNH THAI

第 六 節 口 訣 : 靈 丹入 鼎, 長 養 聖 胎

Nội phụ hỏa hầu  內 附 火 候

Nguyên sơ có một điểm Tinh Kim còn nằm trong khoáng, vì bị lửa bức bách, nên bay lên cung Kiền. Dần dần thái thủ, dần dần tích tụ, để nấu, để nung, luyện rồi lại luyện.

Cho đến khi khói tan, lửa tắt, khoáng tận, kim thuần. Bấy giò mới được một hạt Long Hổ Kim Đơn, tròn tròn, sáng rỡ rỡ, như sương, như điện, không phài sương mù, không phải khói, huy hoàng rực rỡ, chói lọi Côn Lôn. Phóng ra thì khai thông Thiên Địa huyệt, thu lại thì ẩn tại Thúy Vi Cung (Thượng Đan Điền).

Lúc này Dược không sinh, cũng chẳng chuyển, tân dịch không đi xuống, lửa chẳng bốc lên. Ngũ khí đều chầu về Thượng Dương, Tam Hoa đều qui tụ về đỉnh đầu. Lúc ấy Âm tận, Dương thuần, Đơn thục, Châu Linh. Tử Dương Ông viết:

Quần Âm bác tận, Đan thành thục,

 群 陰 剝 盡 丹 成 熟,

Khiêu xuất phàn lung, thọ vạn niên.

 跳 出 樊 籠 壽 萬 年.

 Quần Âm tiêu tận, Đan thành thục,

Chuồng lồng thoát khỏi, thọ muôn năm.

Cho nên Đường Tống chư tiên, chủ trương thoát xác (Nguyên Thần xuất khiếu, bỏ lại nhục thể) có đường lối hẳn hoi, có thể tùy ý hóa thân, tự do xuất hiện tiêu thất, không cần phải «Bách xích can đầu tái tiến nhất bộ». Nhưng bị chê cười là là «lạc không», là hoang tưởng, vì họ không hiểu rằng ta phải tự tạo Tính Mệnh cho ta, tạo lại Kiền Khôn cho ta, biến hóa cái Tính chúng sinh của chúng ta thành Phật tính, biến hóa Thức Thần chúng ta thành Nguyên Thần, biết cái nhiệm màu, cái cơ vi áo diệu Tự Tạo Tự Hoá chúng ta.

Những người theo Mệnh Tông không biết cách trở thành Tạo hóa của chính mình, thì chỉ là những kẻ bàng môn, ngồi trơ như khúc gỗ, còn những người theo Tính Tông mà không biết trở thành Tạo Hóa của chính mình, thỉ chỉ là những kẻ Ngoan Không, ngoại Đạo, Thích mà chẳng phải là Thích (Phật).

Phép này, là phép bí truyền của Tiên, Phật, từ đời Kim, Nguyên đến nay ít người hay biết, chỉ có Thầy ta là Doãn Chân Nhân mới nói:

Đỉnh trung hữu bảo phi chân bảo,

 鼎 中 有 寶 非 真 寶,

Trùng kết Linh thai thị Thánh Thai.

重 結 靈 胎 是 聖 胎.

Đỉnh trung bảo bối, không là Chân Bảo,

Luyện lại Linh Thai, ấy Thánh Thai.

Nhưng Châu ở Côn Lôn (đỉnh đầu), làm sao xuống dưới được để kết thành Thánh Thai? Nhất định phải nhờ mũi, rồi trộm Linh Dương Chân Khí để đẩy nó xuống, dùng Thái Dương Chân Hỏa để ép nó xuống. Thúc ép lâu dần, Linh đan sẽ chịu rơi xuống, sẽ chui xuống miệng, hóa thành Kim Dịch, trực xạ xuống Đan Điền. Khoảnh khắc mây tuôn mưa rải, sấm chớp rền vang, đánh tan hết Âm Khí, và Bách Linh sẽ qui tụ cả về, y thức như các tai hoa xe đều gom về trục xe, và thất bửu trong con người (Tinh, huyết, khí, tủy, não, thận, tâm) cũng đều qui tụ nơi đó vậy.

Xưa kia đức Vô Thượng Nguyên Quân dạy Lão Tử: Thần đan nhập khẩu, thọ vô cùng dã 神 丹 入 口 壽
無 窮 野 (Thần Đan lọt khẩu sẽ thọ vô cùng). Lão tử tu luyện theo đó mà thành Đạo tổ.

Hứa Tuyên Bình nói:

Thần cư khiếu nhi thiên trí sinh,

 神 居 竅 而 千 智 生,

Đan nhập đỉnh nhi vạn chủng hoá.

 丹 入 鼎 而 萬 種 化.

Thần cư khiếu, nên vạn trí sinh,

Đan nhập đỉnh, nên muôn biến hóa.

Trần Hư Bạch nói:

Ngã sơ ngưng kết thánh thai thời,

 我 初 凝 結 聖 胎 時,

Bách mạch câu đình, khí bất trì.

 百 脈 俱 停 氣 不 馳.

Khi xưa ta thành được Thánh Thai,

Bách mạch đều ngưng, khí chẳng đi.

Thi Kiên Ngô nói:

Thiên Nhân đồng nhất khí,  天 人 同 一 氣

Bỉ thử cảm nhi thông.            彼 此 感 而 通

Dương tự không trung lai,    陽 自 空 中 來

Bão ngã chủ nhân Ông.      抱 我 主 人 翁

Trời Người chung một khí,

Hai bên Cảm sẽ Thông.

Khí Dương từ Trời xuống,

Với Nguyên Khí ta đồng.

Khi Linh Đơn trong ta đã nhập đỉnh, nếu ta biết nội ngoại giao tu, luyện đi luyện lại, thì sẽ Thiên Địa hợp đức, và từ Thái Hư sẽ thấy một điểm Chân Dương xuống hợp nhất với Linh Đan trong ta. Bởi vì cái Linh trong ta cảm với cái Linh trong trời đất, trong ngoài sẽ ứng hợp với nhau và trở nên một.

Kim Bích Kinh viết: Từ thạch hấp thiết, cách ngại tiềm thông 磁 石 吸 鐵 隔 礙 潛 通 (Từ thạch hút sắt, thì không còn trở ngại gì).

Đoạn công phu này đều lấy Chí Tĩnh làm chủ. Lão Tử nói: Nhân năng thường thanh tĩnh, thiên hạ tất giai qui 人 能 常 清 靜 天 下 悉 皆 歸 (Nếu con người luôn luôn thanh tĩnh, thì thiên hạ sẽ qui về). Khi mà hai Dương trong ngoài kết hợp, khi Thánh Thai vừa kết, thì phải thường thường quan tâm, cẩn cẩn hộ trì, như rồng con dưỡng ngọc, như thiếu nữ mới có thai, phải đóng chặt Đan Điền, không được cho nó thấm lậu ra ngoài, cho nên Thái Bạch Chân Nhân nói: Cố tế thai bất tiết, Biến hóa tại tu du 固 濟 胎 不 泄 變 化 在 須 臾 (Giữ gìn cho cẩn trọng, Thánh Thai không khinh tiết. Biến hóa xảy ra ngay).

Lại trong mọi thời khắc, phải cẩn thận đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng lưu tâm chú ý như vậy, như tại mẫu thai, phải như si ngốc không biến cải, không được gián đoạn khi nào.

Cát Tiên Ông nói:

Tức tức qui trung vô gián đoạn,

 息 息 歸 中 無 間 斷,

Thiên Chân thai lý tự ngưng kiên.

 天 真 胎 里 自 凝 堅.

Hít thở từng giây không gián đoạn,

Tiên Thiên Thai Lý sẽ chắc bền.

Trương Dụng Thành nói:

Nhất lạp Linh Đơn thôn nhập phúc,

 一 粒 靈 丹 吞 入 腹,

Thủy tri Ngã mệnh bất do Thiên.

 始 知 我 命 不 由 天.

Nuốt được Linh Đơn vào trong dạ,

Mới hay Ngã Mệnh chẳng tại Trời.

Thạch Đắc Chi nói:

Tương lai chưởng thượng hà quang xán,

 將 來 掌 上 霞 光 燦,

Thôn nhập phúc trung cung điện tân.

 吞 入 腹 中 宮 殿 新.

Kim đơn xán lạn trong tay có,

Nuốt vào trong dạ, ngũ tạng thay.

Triệu Duyên Đốc nói:

Thần đan phi lạc Huỳnh Kim Thất,

 神 丹 飛 落 黃 金 室,

Anh Nhi giáng sinh Cực Lạc Quốc.

 嬰 兒 降 生 極 樂 國.

Nội đan phi giáng thượng Đan Điền,

Anh Nhi sinh tại hạ Đan Điền.

Lữ Thuần Dương nói:

Đao khuê nhĩ liễu Đan Thư giáng,

 刀 圭 餌 了 丹 書 降,

Khiêu xuất trần lung thượng cửu Thiên.

 跳 出 塵 籠 上 九 天.

Đao khuê bụng đã nuốt vào,

Bẫy trần đà thoát, bay vào Cửu Thiên,

Chu Văn Công viết:

Đao khuê nhất nhập khẩu,

 刀 圭 一 入 口,

Bạch nhật sinh vũ hàn.

 白 日 生 羽 翰.

Đao khuê miệng đã nuốt vào,

Người như mọc cánh bay cao lên Trời.

Lý Thanh Am nói:

Nhất lõa bảo châu thôn nhập phúc,

 一 顆 寶 珠 吞 入 腹,

Tác cá toàn chân tiên quyến thuộc.

 作 個 全 真 仙 眷 屬

Một hạt minh châu đã nuốt vào,

Quyến thuộc với tiên tự thủa nào.

Trần Hi Di nói:

Mạc vô tông tích qui đan quýnh,

 邈 無 蹤 跡 歸 丹 扃,

Tiềm hữu cơ quan kết thánh thai.

 潛 有 機 關 結 聖 胎.

Tung tích Kim đan lọt quýnh phòng,

Ắt có cơ quan gíup thành Đan.

Tiết Tử Hiền nói:

Tứ Tượng bao hàm qui Mậu Kỷ,

 四 象 包 含 歸 戊 己,

Tân cần thập nguyệt sản Anh Nhi.

 辛 勤 十 月 產 嬰 兒.

Tứ tượng bao hàm qui Mậu Kỷ,

Mười tháng cưu mang sinh Thánh Thai.

Ngộ Chân Thiên viết:

Quả sinh chi thượng chung kỳ thục,

 果 生 枝 上 終 期 熟,

Tử tại bào trung khởi hữu thù?

 子 在 胞 中 豈 有 殊.

Quả ở trên cành rồi cũng chín,

Thai nhi trong bụng có khác chi?

Túy Trung Ngâm viết:

Bảo châu tiếu vũ từ Thiên Cốc,

 寶 珠 笑 舞 辭 天 谷,

Tài thoát Bào Thai hựu nhập Thai.

 才 脫 胞 胎 又 入 胎.

Bảo Châu múa nhảy từ Thiên Cốc,

Vừa thoát Bào Thai lại nhập thai.

Trương Tử Dương nói:

Anh Nhi thị Nhất hàm chân khí,

 嬰 兒 是 一 含 真 氣,

Thập nguyệt thai viên nhập thánh ki.

 十 月 胎 圓 入 聖 基.

Anh Nhi là Nhất hàm Chân Khí,

Kinh qua mười tháng thành Thánh Thai.

Lữ Thuần Dương nói:

Thiên sinh Nhất Vật biến Tam Tài,

 天 生 一 物 變 三 才.

Giao cảm Âm Dương kết Thánh Thai.

 交 感 陰 陽 結 聖 胎.

Trời sinh một vật biến Tam Tài (Tinh, Khí, Thần),

Giao cảm Âm Dương kết Thánh Thai.

Bạch Ngọc Thiềm nói:

Kê năng bão noãn tâm thường thính,

 雞 能 抱 卵 心 常 聽,

Thiền đáo thành hình, xác thủy phân.

 蟬 到 成 形 殼 始 分.

Gà kia ấp trứng tâm thường thính.[1]

Ve lúc thành hình, thoát xác ve.

Du thạch Giản nói:

Hổ khiếu nhất thanh Long xuất quật,

 虎 嘯 一 聲 龍 出 窟,

Loan phi, Phượng vũ nhập Kim Thành.

 鸞 飛 鳳 舞 入 金 城.

Hổ gầm một tiếng, Rồng rời ổ,

Loan phi, Phượng vũ nhập Đan Điền.

Quần Tiên Châu Ngọc viết:

Nhất lạp xan hề Thiên Địa thọ

 一 粒 餐 兮 天 地 壽,

Tử sinh, sinh tử bất tương can.

 死 生 生 死 不 相 干.

Nuốt hạt Kim Đơn thọ vô cùng,

Từ nay sinh tử đã thoát vòng.

Trương tử Dương nói:

Tương thôn, tương tước khước tương thân,

 相 吞 相 嚼 卻 相 親,

Thủy giác nam nhi hữu dựng.

 始 覺 男 兒 有 孕.

Thần Thủy nuốt vào, Thần Khí hợp,

Mới hay Nam Tử cũng hoài thai.

Chung Ly Ông nói:

Thai nội Anh Nhi tựu,                             胎 內 嬰 兒 就

Cần gia ôn dưỡng công.                        勤 加 溫 養 功

Thời thời chiếu Đan Quýnh,                   時 時 照 丹 扃

Khắc khắc thủ Hoàng Trung.                刻 刻 守 黃 中

Thai nội Anh Nhi đà lớn mạnh,

Công phu ôn dưỡng phải gia tăng.

Thời thời soi rọi vào Đan Quýnh,

Khắc khắc lưu ý tới Hoàng Trung,

Trần Nê Hoàn nói:

Nam nhi hoài dựng thị thai tiên,

 男 兒 懷 孕 是 胎 仙,

Chỉ vị Thiềm Quang dạ dạ viên.

 只 為 蟾 光 夜 夜 圓.

Đoạt đắc Thiên Cơ chân tạo hóa,

 奪 得 天 機 真 造 化,

Thân trung tự hữu Ngọc Thanh Thiên.

 身 中 自 有 玉 清 天.

Nam giới hoài thai chính thai tiên,

Như ánh trăng tròn chiếu ban đêm.

Đoạt được Thiên Cơ chân Tạo Hóa,

Trong người sẽ có Ngọc ThanhThiên.

Trần Bão Nhất nói:

Đại Đạo vô tư cảm tức lai,

 大 道 無 私 感 即 來,

Thần tiên thử ngữ khởi hư tai?

 神 仙 此 語 豈 虛 哉.

Cẩu phi trước ý cầu diên hống,

 苟 非 著 意 求 鉛 汞,

Tranh ngộ Thiên Cơ kết thánh thai?

 爭 悟 天 機 結 聖 胎.

Đại Đạo vô tư cảm tức lai,

Thần tiên nói thế há sai lời?

Nếu không nhất ý cầu Diên Hống,

Sao đoạt Thiên Cơ kết Thánh Thai.

Huyền Áo Tập nói:

Lãng Uyển, Bàn Đào tự thục thời,

 閬 苑 蟠 桃 自 熟 時,

Trích lai phục nhĩ mạc giao trì.

 摘 來 服 餌 莫 教 遲.

Kỷ hồi hạ thủ tiềm thâu xứ,

 幾 回 下 手 潛 偷 處,

Vô hạn thần tiên tổng bất tri.

 無 限 神 仙 總 不 知.

Bàn đào thượng uyển đã chín rồi,

Vội vàng hái xuống, hãy ăn ngay.

Thiếu gì kẻ trộm ra tay hái,

Cả đến thượng tiên chẳng biết gì.

Long Mi Tử nói:

Hình như tước noãn đoàn đoàn đại,

 形 如 雀 卵 團 團 大,

Gian tự Ly châu, lõa loã viên.

 間 似 驪 珠 顆 顆 圓.

Long tử thoát thai thôn nhập khẩu,

 龍 子 脫 胎 吞 入 口,

Thử thân dĩ chứng Lục Hành Tiên.

 此 身 以 證 陸 行 仙.

Tròn tròn to tưạ trái trứng chim,

Ấy chính Ly Châu cũng tròn xem.

Long nhi vừa nở, nuốt vào bụng,

Sẽ nhận ra mình chính Đại Tiên,

Tử Hư Chân Nhân nói:

Sơ luyện hoàn đơn tu nhập thất,

 初 煉 還 丹 須 入 室,

Phụ nhân hoài dựng cánh vô châu.

 婦 人 懷 孕 更 無 珠.

Thánh thai ngưng kết viên thành hậu,

 聖 胎 凝 結 圓 成 後,

Xuất nhập hành tàng khởi hữu câu?

 出 入 行 藏 豈 有 拘.

Mới luyện hoàn đơn cần nhập thất,

Phụ Nhân thai nghén khác chi đâu?

Thánh thai khi đã viên thành thục,

Xuất xử hành tàng ai cản đâu?

Bạch Tử Thanh viết:

Hoà tương Mậu Kỷ tác đan lô,

 和 將 戊 己 作 丹 爐,

Luyện đắc hồng hoàn hoá ngọc tô,

 煉 得 紅 丸 化 玉 酥,

Mạn thủ hỏa phù tam bách nhật,

 慢 守 火 符 三 百 日,

Sản thành nhất lõa dạ minh châu.

 產 成 一 顆 夜 明 珠.

Mậu Kỷ hoà hài tác Đan Lô,

Hồng Hoàn luyện được hóa Ngọc Tô,

Ba trăm ngày giữ dược hỏa phù,

Sinh ra một hạt dạ minh châu.

Trương Chân Nhân (Tặng Bạch Long Duyên Chủ ca) nói:

Tùng thử căn miêu tiệm trưởng thành,

 從 此 根 苗 漸 長 成,

Tùy thời quán khái bão Chân Tinh.

 隨 時 灌 溉 抱 真 精.

Thập nguyệt thoát thai thôn nhập khẩu,

 十 月 脫 胎 吞 入 口,

Bất giác phàm thân dĩ hữu linh.

 不 覺 凡 身 已 有 靈.

Từ đấy căn miêu cứ lớn dần,

Tùy thời tưới tắm giữ chân tinh.

Mười tháng Linh đơn cho vào bụng,

Tự thấy toàn thân hoá thành Linh.

Bạch Ngọc Thiềm nói:

Quái sự khiếu nhân tiếu kỷ hồi,

 怪 事 叫 人 笑 幾 回,

Nam nhi kim dã hội hoài thai.

 男 兒 今 也 會 懷 胎.

Tự gia tinh huyết tự giao cấu,

 自 家 精 血 自 交 媾,

Thân lý phu thê thị hảo tai.

 身 里 夫 妻 是 好 哉.

Sự lạ khiến người cười mấy trận,

Nam nhi nay cũng đã mang thai.

Tinh huyết, hợp hoan trong mình sẵn,

Lại sẵn phu thê chuyện mới kỳ.

Huỳnh Nguyên Kiết nói:

Đỉnh nội Kim Đơn xán lạn quang,

 鼎 內 金 丹 燦 爛 光,

Vô do trích nhĩ đáo huỳnh phòng.

 無 由 摘 爾 到 黃 房.

Hốt nhiên dạ bán thiên phong tiện,

 忽 然 夜 半 天 風 便,

Xuy tống Linh Nhi qui cố hương.

 吹 送 靈 兒 歸 故 鄉.

Đỉnh nội Kim Đơn phóng thần quang,

Không người đưa nó tới Huỳnh Phòng.

Gió đâu một trận giữa đêm thổi,

Đem được Linh Nhi tới cố hương.

Trần Tuý Hư nói:

Đạo yếu vô trung dưỡng tựu nhi,

 道 要 無 中 也 就 兒,

Cá trung biệt hữu Chân Đoan Đích.

 個 中 別 有 真 端 的.

Đô duyên giản dị diệu Thiên Cơ,

 都 緣 簡 易 妙 天 機.

Tán tại Đan Thư bất khẳng tiết.

 散 在 丹 書 不 肯 泄.

Đạo tự Vô trung dưỡng thánh thai,

Kỳ trung đã hẳn có đầu đuôi.

Lẽ Trời giản dị nào ai biết,

Chính tại Đan Thư chẳng lộ lời.

Vương Trùng Dương nói:

Nhàn trung ngẫu nhĩ đáo Thiên Thai,

 閑 中 偶 爾 到 天 台,

Hốt kiến hà quang ngũ sắc khai.

 忽 見 霞 光 五 色 開.

Tưởng thị Kim Đơn sơ biến hoá,

 想 是 金 丹 初 變 化,

Thủ qui đỉnh nội kết anh nhi.

 取 歸 鼎 內 結 嬰 兒.

Thư nhàn bất chợt tới Thiên Thai,

Bỗng thấy mây trời năm sắc hiện.

Tưởng rằng Kim Dịch vừa biến hoá,

Thu về Kim Đỉnh kết thánh thai.

Thượng Dương Tử nói:

Ngọc Hoàng nhược dã vấn đơn tài,

 玉 皇 若 也 問 丹 材,

Yển Nguyệt lô trung, thủ hạ lai.

 偃 月 爐 中 取 下 來.

Trì sính anh hùng thôn nhất lạp,

 馳 騁 英 雄 吞 一 粒.

Nam nhi hoài liễu nhất niên thai.

 男 兒 懷 了 一 年 胎.

Trời rằng Dược vật lấy từ đâu?

Thưa rằng đã lấy tự Linh Đài (Đan Điền).

Anh hùng rong ruổi nuốt một hạt,

Nam tử nay đà một năm thai.

Trần Chí Hư nói:

Cơ san, khát ẩm, khốn lai miên,

 飢 餐 渴 飲 困 來 眠,

Đại đạo phân minh thể tự nhiên.

 大 道 分 明 體 自 然.

Thập nguyệt Thánh Thai hoàn tựu liễu,

 十 月 聖 胎 完 就 了,

Nhất thanh tích lịch xuất đan điền.

 一 聲 霹 靂 出 丹 田.

Đói ăn, khát uống, mệt ngủ quên,

Đại Đạo chẳng qua giống tự nhiên

Mười tháng thánh thai đà thành tựu,

Một tiếng sấm vang, xuất Đan Điền,

Ngay Đạo Phật dạy người cũng không ngoài Pháp nay. Như Kinh Lăng Nghiêm viết: «Hành động giống như Phật, lại tiếp thụ được khí chất của Phật, ví như thai nhi, tự nhiên sinh ra do phụ mẫu, sinh mệnh tương thông với cha mẹ, và trở nên con cái Phật, nên gọi là Sinh Quí. Thai Nhi vào được Phật Đạo, nghĩa là khi con người đã giác ngộ, thì cũng như thai nhi đã trưởng thành, đã đủ hết tướng người, nên gọi là Phương Tiện Cụ Túc. Dung mạo y như Phật, cả tâm tướng cũng vậy, nên gọi là Chính Tâm. Khi Thân và Tâm đều đã trưởng thành, một ngày một lớn thì gọi là Bất Thoái, có đủ Thập Thân, Linh Tướng. Khi mọi sự đã đày đủ thì gọi là Chủng Chân. Hình Thể đã trưởng thành, mà ra khỏi bào thai, thì gọi là Phật Tử, hay Pháp Vương Tử. Hình mạo, cử động đều đã như người. Y như một vị quốc vương, lo mọi chuyện quốc gia đại sự, rồi truyền cho Thái Tử. Thế tử của Sát Lội Vương ấy nay dẵ trưởng thành, cùng vối các bạn đồng môn, làm lễ Quán Đỉnh, nhập vào Phật Môn, gọi là Quán Đỉnh.

Gọi là có giống Như Lai, nghĩa là biết biến đổi cái Tiên Thiên chủng Tánh của mình thành Như Lai chủng tử, biến hoá cái Tự Kỷ sáng tạo của mình thành Phật Tử, nên gọi là Đạo Thai, là Giác Dận, như vậy cũng giống như người đàn bà mang thai. Đạo gia gọi là Thai Tiên có gì khác đâu? Đợi cho đến khi hình thể trưởng thành, ra khỏi bào thai gọi là Phật Tử. Cái đó có khác gì: Chân nhân xuất hiện đại Thần Thông, tòng thử Thiên Tiên khả tương hạ 真 人 出 現 大 神 通, 從 此 天 仙 可相 賀 (Chân Tiên hiển lộ đại thần thông, từ đó có thể cùng chư tiên chúc tụng lẫn nhau) đâu?

Sách đơn thư hay Phật điển, đều có thứ tự khẩu quyết, nhưng con người nào có hay, như vừa nhìn đã bỏ qua, y như gặp châu ngọc bên đường mà người không lượm, thật đáng tiếc. Ta nay lược dẫn ít đoạn kinh sách, nói lại cho rõ ràng, đem chân Lý của người xưa để chỉ chỗ lầm lẫn của người nay.

___________________________

[1] Thủ trung bão nhất.

[2] Truân Mông là hai quẻ chỉ sự bắt đầu.

[3] Đạo Đức Kinh, ch. VIII.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13