TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


HOẢ HẦU SÙNG CHÍNH ĐỒ

Tòng lai Chân Hoả bản Thiên Nhiên,

 從 來 真 火 本 天 然,

Hà sự mê đồ vọng chỉ truyền.

 何 事 迷 途 妄 指 傳.

Nhược tương phương mộc đầu viên khiếu,

 若 將 方 木 投 圓 竅,

Xú lão tranh giáo đắc thiếu niên.

 醜 姥 爭 教 得 少 年.

Chân Hoả xưa nay vốn tự nhiên,

Bị bọn ngu si loạn chỉ truyền.

Đem được Chân Dưng về Đan Đỉnh,

Rồi ra bà lão biến thiếu niên.

*

Ngọc lô yết yết đằng vân khí,

 玉 爐 靄 靄 騰 雲 氣,

Kim Đỉnh mông mông trưởng Tử Chi.

 金 鼎 濛 濛 長 紫 芝.

Thần thuỷ thời thời cần khái quán,

 神 水 時 時 勤 溉 灌,

Lưu Liên mẫu sử Hoả Long phi.

 留 連 母 使 火 龍 飛.

Ngọc lô (Đan Điền), mây khói toả mù khơi,

Kim đỉnh mơ màng mọc Tử Chi (Nội Đơn).

Thàn thuỷ nếu hay năng tười tắm,

Nguyên Thần sớm muộn cũng cũng cao phi.

*

Khế luận, kinh ca giảng Chí Chân,

 契 論 經 歌 講 至 真,

Bất tương Hoả Hậu trước ư văn.

 不 將 火 候 著 於 文.

Yếu tri khẩu quyết thông huyền xứ,

 要 知 口 訣 通 玄 處,

Tu cộng Thần Tiên tử tế luận.

 須 共 神 仙 仔 細 論.

Kinh sách xưa nay giảng Lý Chân,

Không đem Hoả Hậu viết thành văn,

Nhưng mà khẩu quyết bàn chuyện đó,

Hãy gặp Chân Tiên để luận bàn.

*

Chân thác thược,                    真 橐 籥

Chân đỉnh lô.                           真 鼎 爐

Vô trung Hữu,                          無 中 有

Hữu trung Vô,                         有 中 無

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn sương.   元 始 天 尊 霜

Thái Thượng Lão Quân anh.          太 上 老 君 櫻

Hoả hầu túc.                           火 候 足

Mạc thương đơn.                    莫 傷 丹

Thiên Địa Linh,                       天 地 靈

Tạo hoá kiên.                         造 化 慳

Chân thác thược,

Chân đỉnh Lô.

Vô trung Hữu

Hữu trung Vô.

Sương của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn (Nội đan).

Anh Đào của Thái Thượng Lão Quân

Hoả hầu không được thiếu,

Nhưng không được hại Đan,

Điều Linh diệu Tạo hoá.

Trời ban rất sẻn so.

*

Thần tiên bất tác Tham Đồng Khế,

 神 仙 不 作 參 同 契,

Hoả hậu công phu na đắc tri?

 火 候 功 夫 那 得 知.

Thiên tải Hối Ông niêm nhất ngữ,

 千 載 晦 翁 拈 一 語.

Khả lân vô cập Nguỵ Quân thì.

 可 憐 無 及 魏 君 時.

Ngọc Lô luyện tựu Trường Sinh Dược,

 玉 爐 煉 就 長 生 藥,

Kim Đỉnh thiêu thành bất tử đan.

 金 鼎 燒 成 不 死 丹.

Hữu tượng, hữu hào bất thị vọng,

 有 象 有 爻 不 是 妄,

Vô doanh vô trắc diệc thành không.

 無 盈 無 昃 亦 成 空.

Thí thả vi quân thông nhất tuyến,

 試 且 為 君 通 一 線,

Khan khan nhật xuất lĩnh đông hồng.

 看 看 日 出 嶺 東 紅.

Thần tiên không soạn Tham Đồng Khế,

Nhân loại làm sao biết Hoả Hầu?

Nghìn năm sau, Hối Ông cũng bàn chuyện đó,

Nhưng tiếc không bằng Nguỵ Bá Dương.

Đan điền chế được Trường Sinh Dược,

Nê Hoàn thiêu xuất Bất Tử Đan.

Có đủ Tượng Hào không giả dối,

Không khuyết, không tròn ắt là Không.

Đạo Lý Hoả Hầu xin chỉ lối,

Hãy nhìn đỉnh núi một vừng Hồng.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13