TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


HÀNH HỎA HẦU PHÁP

Hoả hầu là điều bí mật, thánh nhân không truyền. Nay xin nói lộ ra.

Thuốc không có lửa không sinh. Thuốc chín, lửa sẽ hết. Lửa không thuốc sẽ không sinh. Lửa mà đủ, đan sẽ thành. Vả cái kỳ bí của lửa, không thể nhất khái nói xong.

Khi chưa được đơn, thì phải dùng Vũ Hoả mà ngưng kết. Khi đã được đơn, thì phải dùng Văn Hoả mà nuôi dưỡng. Văn Hoả là lửa Kết Bửu (Kết Bửu: kết đan). Cách dưỡng nó thì phải biết tiết chế nó bằng Hàn Ôn, Tiêu Tức vậy.

Tham Đồng Khế nói: Hầu thị gia cẩn thận, thẩm sát biện hàn ôn 候 視 加 謹 慎 審 察 辨 寒 溫.

Thấy lửa chưa cháy, phải dùng gió Tốn (Tốn=gió) thổi vào. Thấy lửa đã cháy, phải dùng Thần Hoả làm cho nó đượm. Lửa quá mạnh, sẽ giảm đi; lửa không đủ, sẽ tăng lên. Làm sao cho trung hoà, không bị Hoả Táo hay Hoả Hàn vậy.

Vả lửa mạnh hay yếu là do Ý Niệm mà ra. Cho nên Trần Hư Bạch nói:

Niệm bất khả khởi, niệm khởi tắc hoả táo.

 念 不 可 起 念 起 則 火 燥,

YÙ bất khả tán, ý tán tắc hoả lãnh.

 意 不 可 散 意 散 則 火 冷.

Vọng niệm không nên khởi,

Niệm khởi, lửa bốc to.

Ý không nên phân tán,

Ý tán lửa sẽ yếu.

Chỉ cần một niệm không sinh, một ý không tán, thu liễm mục quang, trầm tĩnh tự nhiên, chân tức đều hoà liên tục, lúc nào cũng tỉnh thức, đó là Chân Hoả hầu để trường dưỡng thánh thai.

Cho nên Bạch Ngọc Thiềm nói:

Thái Dược Vật vu bất động chi trung,

 采 藥 物 于 不 動 之 中,

Hành Hoả Hầu vu Vô Vi chi nội.

 行 火 候 于 無 為 之 內.

Hái thuốc là khi an tĩnh nhất,

Hành Hoả Hầu chỉ cốt thật tự nhiên,

Trương Tam Phong nói:

Dĩ mặc, dĩ nhu tồn Hoả Tính,

 以 默 以 柔 存 火 性,

Vật vong vật trợ dưỡng Linh Thai.

 勿 忘 勿 助 養 靈 胎.

Yên lặng, nhu hoà gìn giữ lửa,

Vật vong vật trợ dưỡng Linh Thai.

Lưu Hải Thiềm nói:

Ngột ngột Vô Vi dung chí bảo,

 兀 兀 無 為 融 至 寶,

Vi vi Văn Hoả dưỡng Tiềm Long.

 微 為 文 火 養 潛 龍.

Tĩnh tĩnh Vô Vi dung dưỡng Nội Đan,

Lửa Văn nhè nhẹ nuôi Rồng Nhỏ.

Trương Tử Dương nói:

Tự hữu Thiên Nhiên chân hoả dục,

 自 有 天 然 真 火 育,

Bất tu sài thán cập suy hư.

 不 須 柴 炭 及 吹 噓.

Đã sẵn Thiên Nhiên Chân Hoả ấy,

Khỏi cần than củi khỏi cần thổi gió.

Lại thêm:

Mạn thủ dược lô, khán hoả hầu,

 漫 守 藥 爐 看 火 候,

Đãn an Thần Tức nhiệm thiên nhiên.

 但 安 神 息 任 天 然.

Khỏi cần Dược Đỉnh với Hoả Hầu.

Chỉ cần Thần Tức hợp Thiên Nhiên.

Bốn vị Cao Tiên trên đây đều dùng cái diệu dụng của Thiên Nhiên Chân Hoa mà thành Đạo Vô Thượng Chí Tôn, chứ đâu phải dùng quái hào, cân, lượng, năm tháng, ngày, giờ đâu?

Người bây giờ, hiểu sai Chân Ý của Tiên Sư, nên nệ tượng, chấp văn, nhận ngón tay làm mặt trăng, chỉ muốn suy toán hào quái bằng cỏ thi, chỉ muốn tính âm dương cho phù hợp với nét quẻ, ta chỉ sợ những người như vậy, sẽ chung thân vất vả mà chẳng nên công trạng gì, đến chết mà cũng chằng biết đâu là Chân Lý. Chính vì thế mà Trương Bình Thúc mới nói:

Thử trung đắc ý tu vong tượng,

 此 中 得 意 須 忘 象,

Nhược cứu quần hào, mạn dịch tình.

 若 究 群 爻 漫 役 情.

Ý khi đã hiểu, cần quên tượng,

Muốn khảo quái hào, chớ bận tâm.

Cao Thượng Tiên nói:

Trú dạ truân mông pháp tự nhiên,

 晝 夜 屯 蒙 法 自 然,

Yên dụng tư tư khan hoả hậu.

 焉 用 孜 孜 看 火 候.

Sáng tối Truân Mông, pháp tự nhiên,[1]

Cần chi vất vả ngó hoả hầu.

Trần Trọng Tố nói:

Hoả tuy hữu hậu, hữu tu thời,

 火 雖 有 候 有 須 時,

Ta tử cơ quan ngã tự tri.

 些 子 機 關 我 自 知.

Lửa tuy hơn kém có khác nhau,

Về vấn đề này, ta tự biết.

Bàng Chân Nhất nói:

Tòng lai Chân Hoả vô hình tượng,

 從 來 真 火 無 形 象,

Bất đắc sư truyền, dã đại nan.

 不 得 師 傳 也 大 難.

Xưa nay, Chân hoả vô hình tượng,

Không có Thầy truyền, thật khó khăn.

Tiêu tử Hư nói:

Dược vật điều hoà,   藥 物 調 和

Ngộ giả thậm dị.        悟 者 甚 易

Hoả Hầu tiêu tức,     火 候 消 息

Hành chi khủng nan.            行 之 恐 難

Dược vật điều hoà,

Biết ra cũng dễù.

Hoả hậu mối manh,

Thực hành rất khó.

Thập nguyệt công phu, bí quyết là do biết thở hẳn hoi; vạn niên khí số, bí quyết là sự vãng lai (ý nói Nội Khí tuần hoàn là do Nội Đơn lên xuống).

Muốn dưỡng Bửu Châu của Đan Điền, thì Bửu Châu đó thường tại. Muốn đoạt Bửu Châu của Thượng Đan điền, thì Bửu Châu đó lại hoàn phục. Vận chuyển Hà Xa, từ Vĩ Lư, lên tới Thiên Cốc, lên đến Côn Lôn, Bồng Đảo.

Mấy câu đầu là nói chuyện lúc luyện đan, lúc đan thoát thai nhập khẩu. Mấy câu sau nói về Luyện Đơn khi đã thành, thoát thai, xuất xác. Mấy câu giữa bàn về ôn dưỡng Bửu Châu, trường dưỡng thánh thai,

Trương Tam Phong nói:

Niên, nguyệt, nhật, thời không hữu chước,

 年 月 日 時 空 有 著,

Quải, Hào, Cân, Lượng diệc chi li.

 卦 爻 斤 兩 亦 支 離.

Nhược tồn hội đắc miên miên ý,

 若 存 會 得 綿 綿 意,

Chính thị vật vong vật trợ thì,

 正 是 勿 忘 勿 助 時.

Niên, Nguyệt, Nhật, Thời xá kể chi,

Quải, hào, Phân, Lượng củng bỏ đi,

Chỉ cần biết thở cho đứng đắn,

Lại biết Không Quên, Không Giúp chi.

Bạch Tử Thanh nói: Lưu tục, thiển thức, chưa học luyện Đơn thì làm sao biết được rằng Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và các vị Thiên Tiên, Địa tiên tháng ngày đều hái thuốc không ngừng; Thuốc càng hái càng trở nên vô cùng; Lại há không biết rằng núi non, đất nước, người vật cũng luôn luôn hành hoả hầu, không bao giờ ngừng, mà Hoả càng vận, thì càng không ngừng nghỉ. Thần mà ngưng, thì Tinh Khí sẽ kết tụ, và châu bửu cũng ngưng kết. Chân Tức vãng lai không hề gián đoạn thì đó là Hoả Hầu để ôn dưỡng vậy.

Trần Hư Bạch nói: Hoả hầu chi yếu, Vưu đương vu Chân Tức cầu chi 火 候 之 要, 尤 當 于 真 息 求 之 (Yếu quyết Hoả Hầu, Phải kiếm tìm nơi Chân Tức).

Khưu Trường Xuân nói: «Nhất niệm bất ly phương thốn thị Chân Không. Thử dưỡng thai chi Chân Hoả dã. Phù Chân Hoả giả, ngã chi Thần dã, nhi dữ Thiên Địa chi Thần, Hư Không chi Thần, đồng kỳ Thần dã. Chân Hậu giả, ngã chi Tức dã. Nhi dữ Thiên Địa chi Tức, Không Hư chi tức đồng kỳ Tức dã.» 一 念 不 離 方 寸 是 真 空. 此 養 胎 之 真 火 也. 夫 真 火 者, 我 之 神 也. 而 與 天 地 之 神, 虛 空 之 神, 同 其 神 也. 真 候 者, 我 之 息 也. 而 與 天 地 之 息, 空 虛 之 息 同 其 息 也.

Một niệm không lìa khỏi Đan Điền, thì là Chân Không (Đại Định). Đó là Chân Hoả để dưỡng Thai. Mà Chân Hoả là Thần của ta, nó cùng với Thần Trời Đất và Thần hư không là một. Còn Chân Hầu là hơi thở của ta. Nó và Hơi Thở của Trời Đất vàcủa Hư Không là một hơi thở vậy.

Tả Nguyên Phóng nói:

Hoả hậu vô vi hợp tự nhiên,

 火 候 無 為 合 自 然,

Tự nhiên Chân Hoả dưỡng Thai Tiên.

 自 然 真 火 養 胎 仙.

Đãn tồn Thần Tức cư đan quýnh,

 但 存 神 息 居 丹 扃,

Điều tiếp Tiên Thiên tiếp Hậu Thiên.

 調 燮 先 天 接 後 天.

Hoả Hậu vô vi hợp tự nhiên,

Tự nhiên Chân Hoả dưỡng Thai Tiên,

Thần Tức chỉ cần cư đan quýnh.

Là khiến Tiên Thiên hợp Hậu Thiên.

Vương Trùng Duơng nói:

Thánh Thai ký ngưng,         聖 胎 既 凝

Dưỡng dĩ Văn Hoả.              養 以 文 火

An Thần định tức,                安 神 定 息

Nhiệm kỳ tự như,                 任 其 自 如

Thử dĩ Thần cảm,                此 以 神 感

Bỉ dĩ Thần ứng.                   彼 以 神 應

Thiên cơ diệu dụng,           天 機 妙 用

Cố tự nhiên nhi nhiên.            故 自 然 而 然

Thánh Thai đã thành,

Dưỡng bằng Văn Hoả.

An Thần định tức,

Hết sức tự nhiên.

Thần cảm bên này,

Thần ứng phía kia.

Thiên cơ diệu dụng,

Nên rất tự nhiên.

Ta nhờ đó mà biết Thần Tức, Hoả Hầu. Mạnh tử nói: Vật vong, vật trợ 勿 忘 勿 助 (không quên, không giúp, cứ để tự nhiên). Lão Tử nói: Miên miên nhược tồn[2] 綿 綿 若 存 (Miên man muôn kiếp vẫn còn), Thích thị nói: Bất đắc cần bất đắc đãi 不 得 勤 不 得 怠 (không chăm, không lười). Tất cả đều muốn nói về vi chỉ của Hoả Hầu, của Thần Tức. Cho nên nói:

Thần minh bất khẳng phân minh thuyết.

 神 仙 不 肯 分 明 說,

Thuyết đắc phân minh, tiếu sát nhân.

 說 到 分 明 笑 殺 人

Thần minh không đực nói rõ ràng,

Nói là rõ ràng, người cười chết.

________________

[1] Truân Mông là hai quẻ chỉ sự bắt đầu.

[2] Đạo Đức Kinh, ch. VIII.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13