TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


1. TAM THÁNH ĐỒ 三 聖 圖

Đồ bản này có một đôi Liễn, và ba bài thơ ca tụng Thích Ca, Lão tử, Khổng tử.

Đôi Liễn viết:

Cụ đại Tổng trì môn, nhược Nho, Đạo, Thích chi độ ngã, độ tha giai tòng giá lý.

具 大 總 持 門 若 儒 道 釋 之 度 我 度 他 皆 從 這 裡

(Gồm Đại Tổng Trì Môn, nếu Nho Lão Thích muốn độ người độ ta, đều dùng cách này.)

Năng tri chân thật tế, nhi thiên địa nhân chi tự tạo, tự hoá, chỉ tại kỳ trung.

能 知 真 實 際 而 天 地 人 之 自 造 自 化 只 在 此 中

(Có thể biết rõ thực tế và cách trời đất người tự tạo tự hoá, chỉ thấy trong đây.)

Ba bài thơ như sau:

Đà La Môn khải, Chân Như xuất,

陀 羅 門 啟 真 如 出

Viên giác hải trung, quang tuệ nhật.

圓 覺 海 中 光 慧 日

Linh Sơn hội thượng thuyết Chân Ngôn,

靈 山 會 上 說 真 言

Mãn thiệt Liên Hoa cổ văn Phật.

滿 舌 蓮 花古 文 佛

Đà La Môn mở Chân Như hiện,

Tuệ Nhật toả ra trong Biển Giác

Trên núi Linh Sơn giảng Chân Ngôn,

Lời ngát hương sen, của cổ Phật.

*

Kim Đài, Ngọc cục nhiễu đồng vân,

金 臺 玉 局 繞 彤 雲

Thượng hữu Chân Nhân xưng Lão Quân.

上 有 真 人 稱 老 君

Bát Thập Nhất hoá Trường Sinh quyết,

八 十 一 化 長 生 訣

Ngũ thập dư ngôn bất hủ văn.

五 十 餘 言不 朽 文

Hồng Vân quấn quít lấy Kim Đài.

Chân Nhân trên đó chính Lão quân.

Sách 81 chương  truyền bí quyết,

Năm chục nghìn lời chẳng uổng phai.

*

Lục Kinh san định cổ văn chương,

六 經 刪 定 古 文 章

Thù, Tứ nguyên thâm, giáo trạch trường.

洙 泗 源 深 教 澤 長

Kế vãng khai lai tham Tạo Hoá,

繼 往 開 來 參 造 化

Đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương.

大 成 至 聖 文 宣 王

Lục Kinh san định cổ văn chương,

Hai Sông Thù Tứ chảy miên trường.

Tham đạt Hoá Công, soi vạn Thế,

Đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52