TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


17. ĐẠI TIỂU ĐỈNH LÔ ĐỒ 大 小 鼎 爐 圖

 

Tiếu nhữ an danh Yển Nguyệt Lô (chỉ Đan điền),

笑 汝 安 名 偃 月 爐,

Thánh Nhân tư nghị phí công phu.

聖 人 思 議 費 工 夫.

Kỳ trung nhất vị Trường sinh dược (chỉ Nội đan),

其 中 一 味 長 生 藥,

Bất dữ phàm nhân thoại hữu vô.

不 與 凡 人 話 有 無.

Cười ngươi tưởng biết Yển Nguyệt Lô,

Lời lẽ Thánh Nhân, nghĩ hiểu ra.

Khó thể biết tường Trường sinh dược,

Chuyện ấy phàm phu khó mà dò.

*

Tiếu nhữ an danh Yển Nguyệt Lô,

笑 汝 安 名 偃 月 爐,

Kim đơn chỉ thử mạc tha đồ.

金 丹 只 此 莫 他 圖.

Ái hà phong tĩnh ngoại biên khán,

愛 河 風 靜 外 邊 看,

Phương kiến Ma Ni nhất khoả châu.

方 見 摩 尼 一 顆 珠.

Cười ngươi tưởng hiểu Yển Nguyệt Lô,

Kim đan tại đó, chẳng có xa.

Nếu thấy dục tình không khởi động,

Châu ngọc Kim đan sẽ sáng loà.

*

Nhữ hà hình tượng hiệu Huyền Thai,

汝 何 形 象 號 懸 胎,

Nhất đoá Chân Diên hoa chính Khai,

一 朵 真 鉛 花 正 開.

Chỉ vị Kim Đơn hảo tiêu tức,

只 為 金 丹 好 消 息,

Thủ qui đỉnh nội kết Anh Hài.

取 歸 鼎 內 結 嬰 孩.

Thánh thai hình tượng đó ra sao,

Một đoá Chân Diên hoa vừa nở

Kim Đơn như vậy, chính tin vui,

Hãy hái đem về kết Anh Hài.

*

Nhữ hà hình tượng hiệu Huyền Thai,

汝 何 形 象 號 懸 胎,

Khước bả thanh danh biến cửu cai.

卻 把 聲 名 遍 九 垓.

Khởi đãn sinh nhân, sinh vạn vật,

豈 但 生 人 生 萬 物,

Tố Tiên tố Phật yếu tha lai.

做 仙 做 佛 要 他 來.

Thánh thai hình tượng đó ra sao?

Tên nó vang danh truyền thiên hạ,

Sinh trời, sinh đất, tạo vạn loài,

Tạo Tiên, Tạo Phật cũng không ngoài.

*

Yển Nguyệt Lô trung ngọc nhuỵ sinh,

偃 月 爐 中 玉 蕊 生,

Chu Sa đỉnh nội thuỷ ngân bình.

硃 砂 鼎 內 水 銀 平,

Chỉ nhân hoả lực điều hoà hậu,

只 因 火 力 調 和 後,

Chủng đắc Hoàng Nha tiệm trưởng thành.

種 得 黃 芽 漸 長 成,

Yển Nguyệt lô trung, Ngọc Nhuỵ sinh,

Trong đỉnh Chu Sa, Thuỷ ngân bình.

Điều hoà Hoả lực cho đúng cách,

Như vậy Hoàng Nha sẽ trưởng thành.

*

An lô lập đỉnh pháp Kiền Khôn,

安 爐 立 鼎 法 乾 坤,

Luyện đoạn tinh thần chế phách hồn,

煉 煆 精 神 制 魄 魂,

Đỉnh nội nhược vô chân chủng tử,

鼎 內 若 無 真 種 子,

Do tương Thuỷ Hoả chử không đang.[1]

猶 將 水 火 煮 空 鐺,

An Lô, Lập Đỉnh bắt chước Trời,

Đoàn luyện Tinh Thần, chế phách hồn,

Nếu trong đỉnh nội, không Nguyên Khí,

Lò không như vậy, đúc hun gì?

 

[1] Yển nguyệt lô = Đan điền; Trường sinh dược = Nội đan; Huyền thai đỉnh = Đan điền; Chân chủng tử = Nguyên Khí; Chu sa đỉnh = Thượng đơn điền; Thuỷ Ngân = Âm khí hoặc Nguyên Thần; Hoàng Nha = Đan điền.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52