TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


19. NỘI NGOẠI NHỊ DƯỢC ĐỒ 內 外 二 藥 圖

 

Thượng dược Tam Phẩm là Thần, Khí, Tinh. Bản thể tuy là Ba nhưng công dụng thì chỉ có hai: Sao gọi là Thể. Tam bảo tuy ba, nhưng chỉ có một Thể. Còn Công Dụng thì có trong ngoài. Cho nên Ngộ Chân Thiên viết:

Nội dược[1] hoàn đồng ngoại dược,[2]

內 藥 還 同 外 藥,

Nội dược thông, Ngoại dược tu thông.

內 藥 通 外 藥 須 通.

Đan đầu hoả thục tự nhiên hồng,

丹 頭 火 熟 自 然 紅,

Ôn dưỡng lưỡng tác dụng.

溫 養 兩 作 用.

Đó là Tiệm Giáo, là Quyền Giáo, giúp người Trung Căn, và Hạ Căn.

Đại dược tuy phân Thần, Khí, Tinh,

大 藥 雖 神 氣 精,

Tam ban nguyên thị nhất căn sinh.

三 般 原 是 一 根 生.

Phàm phu sinh tử như luân chuyển,

凡 夫 生 死 如 輪 轉,

Chỉ nhân mê khước bản lai tâm.

只 因 迷 卻 本 來 心.

Đại dược tuy phân Thần, Khí, Tinh

Tam ban kỳ thực một gốc sinh.

Con người sở dĩ bị luân chuyển,

Chính vì không biết Bản Lai Tâm.

Tâm tức là Tính. Cho nên, Tức Nhiên Tử nói:

Bản Lai Chân Tính hiệu Kim Đơn,

Tứ đại vi lô, luyện tác đoàn.

本 來 真 性 號 金 丹, 四 大 為 爐 煉 作 團.

Bản Lai Chân Tính ấy Kim Đan,

Tứ đại làm lò, luyện thành đoàn.

Đó là Đốn Giáo, đó là Thật Pháp. Giúp người Thượng căn và Thượng Thượng căn.

_______________

[1] Nguyên Thần.

[2] Nguyên Khí.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52