TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


25. CHÂN THỔ ĐỒ  真 土 圖

 

Tâm an Chân Thổ dĩ thành, dĩ mặc, dĩ nhu.

心 安 真 土 以 誠 以 默 以 柔 .

Khí dưỡng hạo nhiên, vật chính, vật vong, vật trợ.

氣 養 浩 然 勿 正 勿 忘 勿 助 .

(Tâm tồn chính niệm, cần tinh thành, tĩnh mặc, nhu hoà. Luyện dưỡng chính Khí, thì nội tức không chính sẽ trổ lại chính, như có như không, vô sinh vô diệt.)

Tẫn Mẫu Mạc Da ỷ Thái Không,

牝 牡 鏌  太 空 ,

Oai phong lẫm lẫm thắc anh hùng.

威 風 凜 凜 忒 英 雄 .

Thánh phàm bất cảm đài đầu khán,

聖 凡 不 敢 抬 頭 看 ,

Lưỡng đạo Thần quang xạ Đẩu trung.

兩 道 神 光 射 斗 中 .

Thanh Kiếm Mạc Gia giữa Không Trung,

Thư Hùng kiếm ấy rất oai phong,

Thế gian ít kẻ dám quay ngó,

Lưỡng đạo Thần Quang chiếâu tận Trời.

(Âm Dương tương hợp, thì hiệu dụng hiển minh, Thánh phàm đều được ích lợi, Thật là áo bí, thần diệu vô cùng.)

Lấy vật làm thuốc, để trị Liệu cho Thân. Lấy Pháp làm thuốc để trị Liệu Tâm bệnh. Tức là lấy Tâm người bệnh để chữa trị Tâm người Bệnh.

Bảo kiếm thư hòa hùng, song song sáp chân thổ,

寶 劍 雌 和 雄 雙 雙 插 真 土 ,

Hùng giáng tranh nanh long, thư phục xương cuồng hổ.

雄 降 猙 獰 龍 雌 伏 猖 狂 虎 .

Thư hùng đôi kiếm cắm xuống đất,

Hổ long tuy dữ cũng đầu hàng.

(Khi hai khí Âm Dương đều ớ tại Đan Điền, Dương khí trừ mọi hư giao, Âm khí chế ngự mọi niệm dục.)

Lưỡng chi tuệ kiếm sáp Chân Thổ,

兩 枝 慧 劍 插 真 土 ,

Vạn bệnh tiềm tiêu xuất ảo khu.

 萬 病 潛 消 出 幻 軀 .

Hai kưỡi kiếm thần cắm xuống đất,

Con người hết bệnh, khỏi âu lo.

(Khi 2 khí Âm Dương tụ tại Đan Điền, thì vạn bệnh tiêu trừ và người sẽ khoẻ mạnh)


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52