TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


31. HÀNG LONG ĐỒ  降 龍 圖

 

Đầu giác chanh vanh thế mạc đương (Chỉ Long),

頭 角 掙 嶸 勢 莫 當 ,

Vân thu, vũ tễ ám tiềm tàng (Chỉ Hàng Long),

雲 收 雨 霽 暗 潛 藏 .

Tòng kim bất hứa phiên đàm động,

從 今 不 許 翻 潭 洞 ,

Dưỡng khoả Ly Châu (Đan Điền), dạ dạ quang.

養 顆 驪 珠 夜 夜 光 .

Đầu sừng dữ tợn khó ai đương,

Trời quang, mây tạnh, bắt lai hàng.

Không cần bay nhảy trong hồ động,

Chỉ muốn đơn thành, phát dạ quang,

 

Hàng Long[1] vị đắc, khởi thành tiên?

降 龍 未 得 豈 成 仙 ?

Hàng đắc Chân Long, đan khả viên.

降 得 真 龍 丹 可 圓 .

Tu tín Thần Tiên hoạt thủ đoạn,

修 信 神 仙 活 手 段 ,

Nhất hào đầu thượng kiến Long Thiên.

一 毫 頭 上 見 龍 天 .

Hàng long không nổi khó thành tiên,

Hàng được Chân Long, đơn sẽ viên,

Nên biết thần tiên rất thủ đoạn,

Ngước mắt nhìn lên thấy Long Thiên.

________________

[1] Nguyên Thần hạ tẩu Đan Điền.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52