TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


35. TAM GIA TƯƠNG KIẾN ĐỒ  三 家 相 見 圖

 

Thân Tâm Ý thị thuỳ phân tác tam gia.

    身 心 意 是 誰 分 作 三 家 .

Tinh khí Thần do Ngã (tì) hợp thành nhất cá.

精 氣 神 由 我 合 成 一 箇 .

Thân,Tâm, Ý ai phân thành ba chốn.

Tinh Khí Thần ta đem hiệp một nhà.

Đại đạo huyền vi kiến thử đồ,

大 道 玄 微 見 此 圖 ,

Phân minh hữu tượng bất mô hồ.

分 明 有 象 不 糢 糊 .

Tiên tương nhất nhị vi chi dụng (Âm Dương),

先 將 一 二 為 之 用 ,

Tam tứ (Nguyên Thần, Nguyên Khí) trung đương cộng nhất đô.

三 四 中 當 共 一 都 .

Xem hình sẽ thấy Đạo huyền vi,

Có Tượng phân minh, chẳng mơ hồ.

Trước đem hai, một làm công dụng,

Sau lấy Khí Thần hiệp nhất đô.

Gan xanh làm cha, Phổi trắng làm mẹ. Tim đỏ làm con. Tì vàng làm Tổ. Thận đen làm con. Suy từ ngũ hành. Mới hay: Thân, Tâm, Ý đều một nhà. Đều qui TÌ Mậu Kỷ.

Bất dụng ngũ kim tính Bát thạch,

不 用 五 金 併 八 石 ,

Chỉ cầu Tam Phẩm cộng nhất thất.

只 求 三 品 共 一 室 .

Luyện thành nhất khoả Như Ý Châu,

煉 成 一 顆 如 意 珠 ,

Nhuyễn tự đâu la, hồng tự nhật.

軟 似 兜 羅 紅 似 日 .

Chẳng dụng Ngũ Kim hay bát thạch,

Chỉ mong Tam Phẩm (Thân, Tâm Ý) hợp một nhà.

Luyện thành một hạt Như Ý Châu,

Mềm tựa lụa là, hồng như Nhật.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52