TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


37. HOÀ HỢP TỨ TƯỢNG ĐỒ 合 四 象 圖

 

Kim Thuỷ hợp xứ,                 金 水 合 處

Mộc Hoả vi lữ.                      木 火 為 侶

Tứ giả hỗn độn,                     四 者 混 沌

Liệt vi Long Hổ.                    列 為 龍 虎

Thiên tam sinh Mộc, Vị cư Đông. Kỳ tượng vi Thanh Long.

天 三 生 木 位 居 東 , 其 象 為 青 龍 .

Thiên Nhất sinh Thuỷ, Vị cư Bắc. Kỳ Tượng vi Huyền Vũ.

天 一 生 水 位 居 北 , 其 象 為 玄 武 .

Địa nhị sinh Hoả, Vị cư Nam. Kỳ tượng vi Chu Tước.         

地 二 生 火 , 位 居 南 . 其 象 為 朱 雀 .

Địa tứ sinh Kim, Vị cư Tây. Kỳ tượng vi Bạch Hổ.

地 四 生 金 , 位 居 西 . 其 象 為 白 虎 .

Thanh Long, Huyền Vũ giáng phương bàn.

青 龍 玄 武 降 方 蟠 .

Bạch Hổ, Châu Tước hạ phương viên.

白 虎 朱 雀 下 方 援 .

Tứ Tượng hoà hợp nhập Trung Cung,

四 象 和 合 入 中 宮 ,

Hoá tác nhất Linh qui Tử Phủ (Đan Điền).

化 作 一 靈 歸 紫 府 .

Thanh Long, Huyền vũ hợp hoà

Bạch Hổ, Châu Tước một nhà đoàn viên.

Trung Cung hoà hợp mọi miền,

Kim Đan thấy tại Đan điền chẳng sai.

Mắt chẳng xem, thì Hồn tại Can,

Tai chẳng nghe, thì Tinh tại Thận.

Lưỡi bất động thì Thần tại Tâm,

Mũi chẳng ngửi, thì Phách tại Phế,

Bốn cơ quan đó vô lậu, thì Tinh Thuỷ, Thần Hoả, Hồn Mộc, Phách Kim đều tụ ở trong Ý Thổ, như thế gọi là Hoà hợp Tứ Tượng.

Hợp nhãn quang, ngưng nhĩ vận, điều tị tức, giam thiệt khí, Tứ Đại sẽ bất động, để Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đều hội ở Trung Cung, gọi là toản thốc Ngũ hành vậy.

Nên nói:

Tinh Thần Hồn Phách Ý,            神 魂 魄 意

Toản thốc qui Khôn vị.               簇 歸 坤 位

Tĩnh cực kiến Thiên Tâm,           極 見 天 心

Tự hữu Thần Minh chí.              自 有 神 明 至

Tinh thần Hồn Phách Ý,

Hoà hợp tại Trung Cung,

Tĩnh cực Thiên Tâm hiện

Thần minh tự nhiên đến.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52