TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


39. THỦ KHẢM ĐIỀN LY ĐỒ 取坎 填 離 圖

 

Khảm tượng lai điền Ly quái, thành Kiền.

坎 象 來 填 離 卦 成 乾 .

Thiên địa định vị, phản bản hoàn nguyên.

地 定 位 返 本 還 原 .

Thủ xuất Khảm trung hoạch,

取 出 坎 中 畫 ,

Bổ Ly hoàn phục Kiền.

離 還 復 乾 .

Thuần Dương mệnh bản cố,

純 陽 命 本 固 ,

Linh sa châu tính viên.

砂 珠 性 圓 .

Lấy một hào Dương trong quẻ Khảm,

Thay chỗ Âm Hào giữa quẻ Li.

Thế là Ly lại biến thành Kiền,

Đất Trời định vị, tái hoàn nguyên.

 

Khắc niệm toàn Thiên Lý,

念 全 天 理 ,

Ly trần hợp thượng thiền.

塵 合 上 禪 .

Thái Diên tri hạ thủ, 

鉛 知 下 手 ,

Tam điệp vũ thai tiên. 

疊 舞 胎 仙 .

Muôn niệm phát ra hợp Lẽ Trời,

Nay Ly biến dạng hoá Kiền rồi.

Tu trì như vậy là biết cách,

Phật Tiên âu cũng chỉ thế thôi.

 

Dương đan kết tại Âm hải trung,

丹 結 在 陰 海 中 ,

Do như Khảm Lý nhất viêm đôi.

猶 如 坎 裏 一 炎 堆 .

Cầm lai Ly nội ôn ôn dưỡng,

擒 來 離 內 溫 溫 養 ,

Thử tức Thần Tiên điên đảo công.

此 即 神 仙 顛 倒 功 .

Lấy một hào Dương từ lòng biển,

Thay chỗ hào Âm giữa quẻ Li.

Nếu như làm được công chuyện đó,

Điên đảo Thần tiên, ta hãy suy.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52