TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


49. ĐÃI CHIẾU ĐỒ 待 詔 圖

 

Hình thần câu diệu, Đạo vi đồ,

形 神 俱 妙 道 為 徒 ,

Tính Mệnh tương viên hợp Thái Hư.

性 命 相 圓 合 太 虛 .

Bảo chiếu giáng thời đằng hạc ngự,

寶 詔 降 時 騰 鶴 馭 ,

Ngọc thư bái hậu giá Long Xa.

玉 書 拜 後 駕 龍 車 .

Long Xa nhiễm nhiễm thừa vân khí,

龍 車 冉 冉 乘 雲 氣 ,

Biến mãn Lục Hư quảng vô tế,

遍 滿 六 虛 廣 無 際 ,

Cửu Thiên tiên tử tiếu tương nghinh,

九 天 仙 子 笑 相 迎 ,

Đồng nghệ Huyền đô triều Thượng đế.

同 詣 玄 都 朝 上 帝 .

Thần hình đẹp đẽ, bạn Trời ư?

Tính Mệnh song tu, hợp Thái Hư.

Bảo chiếu giáng thời, lên lưng hạc,

Phụng lĩnh Ngọc Thư, ngồi Long Xa.

Long xa, ngồi rồi, thừa vân khí,

Rảo khắp Lục Hư rộng vô bờ.

Tiên tử từ trời vui vẻ đón,

Về chầu Thượng Đế tại Huyền Đô.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52