TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


ANH NHI HIỆN HÌNH ĐỒ

Thử thời đan thục, cánh tu từ mẫu tích Anh Nhi

此 時 丹 熟 更 須 慈 母 惜 嬰 兒,

(Bấy giờ Đan thành, phải như mẹ hiền thương con nhỏ).

Tha nhật vân phi, phương kiến chân nhân triều Thượng Đế

他 日 雲 飛 方 見 真 人 朝 上 帝.

(Ngày kia cưỡi mây, mới thấy chân nhân chầu Thượng Đế).

*

Khí huyệt pháp danh Vô Tận Tạng,

 氣 穴 法 名 無 盡 藏,

Tạng bao ư khiếu, khiếu bao Không.

 藏 包 於 竅 竅 包 空.

Ngã vấn Không Trung thuỳ thị tử?

 我 問 空 中 誰 是 子,

Tha vân thị nhĩ Chủ Nhân Ông.

 他 云 是 你 主 人 翁.

Khí huyệt pháp danh Vô Tận Tạng,

Tạng bao ngoài Khiếu, Khiếu bao không.

Ta hỏi trong Không là ai đó ?

Của Anh, chính thực Chủ Nhân Ông.

*

Phù Vị Ông chi trùng,

 夫 蝟 螉 之 蟲,

Dựng Minh Linh chi tử.

 孕 螟 蛉 之 子.

Truyền kỳ Tình, giao kỳ Tinh,

 傳 其 情 交 其 精,

Hỗn kỳ Khí, hoà kỳ Thần,

 混 其 氣 和 其 神,

Tuỳ vật đại tiểu, Câu đắc kỳ chân.

 隨 物 大 小 俱 得 其 真.

Con trùng của Vị Ông,

Sinh ra con tò vò.

Truyền Tình, giao Tinh,

Trộn lộn Khí Thần.

Tuỳ vật to nhỏ,

Đều hợp kỳ Chân.

*

Tiềm long kim dĩ hoá phi long,

 潛 龍 今 已 化 飛 龍,

Biến hiện thần thông bất khả cùng.

 變 現 神 通 不 可 窮.

Nhất triêu khiêu xuất Châu Quang ngoại,

 一 朝 跳 出 珠 光 外,

Dũng thân trực đáo Tử Vi Cung.

 涌 身 直 到 紫 薇 宮.

Rồng ẩn nay đà hoá Rồng bay,

Biến hiện thần thông khó nói lời.

Một sớm tung mình qua Trần Cấu,

Ngang nhiên tới thẳng Tử Vi Cung.

*

Hành, trụ, toạ, ngoạ,                行 住 坐 臥

Bão hùng, thủ thư.                    抱 雄 守 雌

Miên miên nhược tồn,               綿 綿 若 存

Niệm tư tại tư.                             念 茲 在 茲

Đi đứng nằm ngồi,

Nhu hoà như con mái,

Hơi thở đều hoà,

Nhẹ nhàng bình ổn.

*

Thần thuỷ dung dịch,                 神 水 溶 液

Khái quán căn châu.                  溉 灌 根 珠

Nội ngoại vô trần,                       內 外 無 塵

Truờng dưỡng thánh khu.         長 養 聖 軀

Ý thủ đan điền,

Dùng thần thuỷ tưới bón nội đan.

Trong ngoài thanh tĩnh,

Trường dưỡng Thánh Khu (Thánh Thể).


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12