TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


ĐOAN CỦNG MINH TÂM ĐỒ

Vị đáo bỉ ngạn bất năng vô pháp.

 未 到 彼 岸 不 能 無法.

Ký chí bỉ ngạn hựu yên dụng pháp.

 既 至 彼 岸 又 焉 用法.

Đỉnh trung thường phóng bạch hào quang,

 頂 中 常 放 白 毫 光.

Si nhân do đãi vấn Bồ Tát.

 痴 人 猶 待 問 菩 薩.

Chưa sang Bỉ Ngạn cần thủ thuật,

Tới Bỉ Ngạn rồi, pháp cần chi

Trên đầu thường phóng bạch Hào Quang,

Người ngu còn đợi hỏi Bồ Tát.

Nguyên quân đoan củng toạ huyền đô,

 元 君 端 拱 坐 玄 都,

Tam điệp thai tiên vũ bát ngung.

 三 疊 胎 仙 舞 八 隅.

Biến Hoá thuần dương thiên địa hợp,

 變 化 純 颺 天 地 合,

Trường sinh nhân thử diệu công phu.

 長 生 因 此 妙 工 夫.

Nguyên Thần ngay ngắn ngự Cốc Thần,

Chư tiên múa hát đừng chầu quanh.

Chân Thể thuần dương thiên địa hợp,

Trường sinh nhờ thế trọn công phu.

Di chiếu ư ngoại, 遺 照 於 外

Trạch thần ư nội, 宅 神 於 內

Minh Tâm chí thú, 冥 心 至 趣

Nhi dữ cát hội. 而 與 吉 會

Quên hình bên ngoài,

Thần cư Tâm nội,

Tiềm Tâm diệu cảnh,

Hợp với Cát tường.

Vô tâm ư sự, 無 心 於 事

Vô sự ư tâm. 無 事 於 心

Siêu xuất vạn ảo, 超 出 萬 幻

Xác nhiên nhất linh. 確 然 一 靈

Tâm không vương sự,

Sự chẳng bận tâm,

Siêu xuất vọng tưởng,

Ấy thật Thần Linh.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12