TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


KHOÁ HẠC LĂNG TIÊU

Đệ cửu thành truyền Ca tôn giả.

 第 九 成 傳 迦 尊 者.

Tụng kinh trai giới tổng giai không,

 誦 經 齋 戒 總 皆 空,

Hà tất tham thiền uổng phí công.

 何 必 參 禪 枉 費 工.

Kham tiếu danh sơn bôn tẩu khách,

 堪 笑 名 山 奔 走 客,

Bất tri Phật tại kỷ tâm trung.

 不 知 佛 在 己 心 中.

Tụng kinh, trai giới thảy đều không,

Hà tất tham thiền uổng phí công.

Nực cười thiên hạ tìm trong núi,

Chẳng hay rằng Phật tại tâm trung.

 Mã Ngữ đề 馬 語 題.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12