TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


DƯƠNG THẦN XUẤT HIỆN ĐỒ

Thiểm thiểm bạch hào đoan lý, dũng xuất Vô Tướng Thực Tướng chi kim thân.

閃 閃 白 毫 端 裏 湧 出 無 相 寔 相 之 金 身.

Viêm viêm Xá lợi quang trung, phổ hiện tam thiên đại thiên chi thế giới.

炎 炎 舍 利 光 中 普 現 三 千 大 千 之 世 界.

Trong ánh sáng rực rỡ của hào quang, thấy hiện ra Kim Thân Vô Tướng Thực Tướng

Hừng hừng trong hào quang Xá Lợi, thấy hiện ra Tam Thiên Đại Thiên chi thế giới.

*

Tì Lư đỉnh thượng hành

毗 盧 頂 上 行

Tịch diệt hải trung hý.

寂 滅 海 中 戲

Kỳ tai thử diệu môn,

奇 哉 此 妙 門

Phật tổ tằng thụ ký.[1]

佛 祖 曾 授 記

Tì Lư từ đỉnh đầu đi lên,

Ngao du trong biển tịch diệt.

Kỳ thay cánh cửa đó,

Phật tổ cũng thụ ký qua.

*

Dương thần xuất hiện,

陽 神 出 現

Thước thước kim quang,

爍 爍 金 光

Thừa bỉ bạch vân,

乘 彼 白 雲

Tiêu diêu Đế hương.

逍 遙 帝 鄉

Dương Thần xuất hiện,

Kim quang rực rỡ.

Cưỡi làn mây trắng,

Bay lên quê Trời.

*

Phật nhân bán kệ xả toàn thân,

 佛 因 半 偈 捨 全 身,

Cao chứng nguy nguy vạn đức tôn.

 高 證 巍 巍 萬 德 尊.

Liễu đắc Niết Bàn, Chính Pháp Nhãn,

 了 得 涅 槃 正 法 眼,

Kim cương bất hoại, thể trường tồn.

 金 剛 不 壞 體 長 存.

Phật nghe bán kệ, xả toàn thân,

Cao chứng nguy nguy vạn đức tôn,

Biết được Niết Bàn chánh Pháp nhãn,

Thể hiện được Thân Kim Cương Bất Hoại.

*

Kiến thân vô Phật, thị Phật Thân,

 見 身 無 佛 是 佛 身,

Liễu tâm như ảo thị Phật ảo.

 了 心 如 幻 是 佛 幻.

Liễu đắc Thân Tâm bản tính không,

 了 得 身 心 本 性 空,

Tư nhân dữ Phật hà thù biệt?

 斯 人 與 佛 何 殊 別.

Thấy thân không Phật, ấy Phật thân,

Coi thân như ảo là quan niệm của Phật.

Thấy được Tâm Thân Bản Tính vốn không tịch,

Người như vậy có gì khác Phật?

*

Tâm đồng hư không giới,

心 同 虛 空 界

Thị đẳng hư không pháp,

示 等 虛 空 法

Chứng đắc hư không thân,

證 得 虛 空 身

Vô thị vô phi pháp.

無 是 無 非 法

Tâm đồng hư không giới,

Hiểu được đạo Lý hư không.

Chứng được thân hư không,

Biết được đạo vô thị vô phi.

*

Hư không vô nội ngoại,

虛 空 無 內 外

Tâm pháp diệc như thử.

心 法 亦 如 此

Nhược Liễu Không Hư cố,

若 了 空 虛 做

Thị đạt Chân Như lý.

是 達 真 如 理

Hư không chẳng trong ngoài,

Tâm pháp cũng y vậy.

Hiểu được lẽ Hư Không,

Là hiểu được Chân Như.

 

[1] Thọ ký = Trao cho ký chứng thành Phật: Đó là Ma đỉnh thụ ký = Xoa đầu thọ ký.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12