TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


TÌ LƯ CHỨNG QUẢ ĐỒ

TĨNH THẤT PHẦN HƯƠNG ĐỒ

Tĩnh Thất phần hương tọa Bồ Đoàn,

靜 室 焚 香 坐 蒲 團,

Độc đạo kinh huân tu khứ ế,

讀 道 經 薰 脩 袪 翳,

Chướng lưu lãm tận Châm Minh.

障 流 覽 盡 箴 銘

Phòng lặng đốt hương, ngồi Bồ đoàn,

Đọc Đạo kinh, đốt hương trừ uế tạp,

Chướng tan, ngồi đọc hết Châm Minh.

Hoàn Trung Tử, Mã Sí Chu tả.

環 中 子 馬 企 周 寫

CẤU DIỆN BỒNG ĐẦU ĐỒ

Cấu diện Bồng đầu bả nhất cước,

垢 面 蓬 頭 跛 一 腳,

Biến hành Thiên hạ chân khoái lạc,

遍 行 天 下 真 快 樂,

Thần tiên bản hưũ Trường Sinh Thuật,

神 仙 本 有 長 生 術,

Khởi thức Hồ Lô tàng thậm dược?

豈 識 葫 蘆 藏 甚 藥 ?

Mã Đài tịnh đề.

馬 駘 并 題

Mặt nhem, đầu rối, một chân què,

Rảo cùng thiên hạ, thật sướng ghê!

Thần tiên sẵn có Trường Sinh Thuật,

Ướm hỏi Hồ Lô giấu thuốc chi?


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12