TƯỢNG NGÔN PHÁ NGHI

NGỘ NGUYÊN LÃO NHÂN trước

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ dịch


» MỤC LỤC » Quyển Thượng | Quyển Hạ | Phá nghi thi | Huyền tẫn chân khiếu thuyết | Tu chân yếu quyết

 

TU CHÂN YẾU QUYẾT

修 真 要 訣

 

Đại đạo vô vi bản tự nhiên,

大 道 無 為 本 自 然

Công phu bất đáo, bất phương viên.

工 夫 不 到 不 方 圓

Tam xoa lộ khẩu, tầm Chân Chủng,

三 岔 路 口 尋 真 種

Bát quái Lô Trung luyện Tính Thiên.

八 卦 爐 中 煉 性 天

Một để pháp thuyền năng độ hải,

沒 底 法 船 能 渡 海

Tùy thân dược liệu khả diên niên.

隨 身 藥 料 可 延 年

Hình trung tàng Đức nhân nan trắc,

形 中 藏 德 人 難 測

Hại lý sinh Ân tâm yếu chuyên.

害 裡 生 恩 心 要 專

Tứ tượng điều hòa qui Bản Diện,

四 象 調 和 歸 本 面

Ngũ Hành toản thốc trưởng Kim Liên.

五 行 攢 簇 長 金 蓮

Hữu tăng hữu giảm phương vi diệu,

有 增 有 減 方 為 妙

Tri Cát, tri Hung thủy nhập huyền.

知 吉 知 凶 始 入 玄

Thoát tận khiên triền trần cấu vật,

       脫 盡 牽 纏 塵 垢 物

Toàn thành phụ mẫu vị sinh tiền.

全 成 父 母 未 生 前

Tu tiên tác Phật giai do thử,

修 仙 作 佛 皆 由 此

Dư nhị Hư Huyền câu tẩu thiên.

餘 二 虛 懸 俱 走 偏

 

Đại đạo Vô Vi vốn tự nhiên,

Công phu không đủ, khó phương viên.

Đứng giữa ngã ba, tìm nẻo chính,

Trong lò Bát Quái luyện Tính Thiên.

Pháp Thuyền không đáy năng vượt biển,

Đại Dược tùy thân khá diên niên.

Hình trung tàng Đức người khó biết,

Hại lý sinh Ân, tâm phải chuyên.

Tứ tượng điều hòa qui Bản Diện,

Ngũ Hành toản thốc, mọc Kim Liên.

Có tăng có giảm nên kỳ diệu,

Biết Cát, biết Hung mới nhập huyền.

Thoát hết phược triền trần cấu vật,

Hoàn thành phụ mẫu Vị Sinh Tiền.

Tu Tiên tác Phật đều do đó,

Ngoài ra tất cả: tổng Hư Huyền.

 

» MỤC LỤC » Quyển Thượng | Quyển Hạ | Phá nghi thi | Huyền tẫn chân khiếu thuyết | Tu chân yếu quyết