CHÂN DUNG KHỔNG TỬ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Mục lục | Phi lộ | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Đính chính gia phả đức Khổng | Phụ lục | Sách tham khảo


Bản đính chính về gia phả đức Khổng

Bản gia phả đức Khổng (trong sách này) có một vài chỗ sai thác và khiếm khuyết. Nay xin đính chính và bổ túc như sau: [1]

1- Vi Trọng (Trọng Diễn) (Tư), em Vi Tử, kế ngôi Vi Tử, làm Tống Hầu, từ 1077 đến 1053.

2- Kê

3- Đinh Công Thân

4- Tống Mẫn Công (935-909)                4- Tống Dương Công (908-893)

5- Phất Phụ Hà   5- Phòng Kỷ (giết Dương Công, lên ngội, hiệu Lệ Công) (893-859)

6- Tống Phụ Châu

7- Thế Tử Thắng [2]

8- Chánh Khảo Phủ (Phụ), sử gia, văn gia các đời vua Tống Đái Công (799-766), Tống Vũ Công (765-748), Tống Tuyên Công (747-729)

9- Khổng Phụ Gia

Khổng Phụ Gia làm tư mã đời Tống Mục Công (728-719) và Tống Thương Công (719-709), v.v…

CHÚ THÍCH

[1] Tham khảo tài liệu về gia phả Khổng Tử trong quyển Variétés sinologiques No 49, trang 8, của P. Henri Doré.

[2] Henri Doré ghi là Thế Phụ Thắng (Ib. p. 8)


Mục lục | Phi lộ | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Đính chính gia phả đức Khổng | Phụ lục | Sách tham khảo