KINH THI » mục lục » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


 

5. TÀO NHẤT CHI THẬP TỨ 曹 一 之 十 四

PHÙ DU 蜉 蝣 (Tào phong 曹 風 1)

HẦU NHÂN 候 人 (Tào phong 曹 風 2)

THI CƯU 鳲 鳩 (Tào phong 曹 風 3)

HẠ TUYỀN 下 泉 (Tào phong 曹 風 4)

PHÙ DU (Tào phong 1)

( )

Phù du chi vũ,                    蜉

Y thường sở sở;                 

Tâm chi ưu hĩ!                  

Ư ngã quy xứ.                   於

(Tỉ dã)                     

     Mong manh đôi cánh phù du,

Khác gì xiêm áo phất phơ rỡ ràng.

     Lòng ta sầu muộn chứa chan,

Nào ai người biết tìm đàng về ta.

 

Phù du chi dực,                   蜉

Thái thái y phục;                 

Tâm chi ưu hĩ!                     心

Ư ngã quy tức.                   於

 (Tỉ dã)                     

     Mong manh đôi cánh phù du,

Mơ màng xiêm áo lững lờ gió mây.

     Sầu đong càng lắc càng đầy,

Nào ai tới nhỉ nơi này cùng ta.

 

Phù du quật duyệt,          

Ma y như tuyết;                 

Tâm chi ưu hĩ!                     心

Ư ngã quy thuế.               

 (Tỉ dã)                     

     Cửa hang lấp ló phù du,

Mong manh cánh lụa như là tuyết in.

     Lòng sầu chất ngất muôn nghìn,

Nào ai người biết đàng tìm về ta.

(Phù du: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)
 

HẦU NHÂN (Tào phong 2)

( )

Bỉ hầu nhân hề!            彼

Hà qua dữ đoại;           

Bỉ kỳ chi tử,                    彼

Tam bách xích phất.   

 (Hứng dã)        興也

     Quan hầu hà có nghênh ngang,

Qua qua kích kích đàng hoàng đôi phen.

     Sao phường tục tử ngu hèn,

Lại mang xích phất đua chen đứng chầu.

 

Duy đề tại lương,           

Bất nhu kỳ dực;            

Bỉ kỳ chi tử,                  

Bất xứng kỳ phục.      

 (Hứng dã)        興也

     Bồ nông mà đậu đê cao,

Nó khô đôi cánh, cánh nào cũng khô.

     Phường kia tục tử tầm phô,

Tủi cho mũ mãng, nhuốc cho hán hài.

 

Duy đề tại lương,                

Bất nhu kỳ túc;                    不

Bỉ kỳ chi tử,                         

Bất toại kỳ cấu.                  不

 (Hứng dã)               

     Bồ nông mà đậu bờ ngòi,

Nó khô cái mỏ, rõ nòi phất phơ.

     Phường kia tục tử lờ phờ,

Tủi cho chức tước, nhuốc cho phẩm hàm.

 

Uế hề úy hề!                   

Nam sơn triều tê;            

Uyển hề luyến hề,          

Quý nữ kỳ ky.                   季

 (Hứng dã)             

     Cỏ cây muôn khóm miên man,

Núi Nam phảng phất sau làn sương thưa.

     Nàng kia duyên dáng như thơ,

Tiếc thay không được ấm no những ngày.

(Hầu nhân: 4 bài, mỗi bài 4 câu.)
 

THI CƯU (Tào phong 3)

( )

Thi cưu tại tang,             

Kỳ tử thất hề;                  其

Thục nhân quân tử,      

Kỳ nghi nhất hề!            

Kỳ nghi nhất hề,           

Tâm như kết hề.         

 (Hứng dã)        興也

     Chim cú nó đậu cành dâu,

Thêm đàn cu nhỏ đếm đầu bảy con.

     Thục nhân quân tử sắt son,

Trước sau như một há mòn mỏi vay!

     Trước sau một dạ chẳng thay,

Như gắn như bó, lòng này thủy chung.

 

Thi cưu tại tang,                  

Kỳ tử tại mai;                       其

Thục nhân quân tử,            

Kỳ đái y ty!                           其

Kỳ đái y ty,                          其

Kỳ biền y kỳ.                      其

 (Hứng dã)               

     Chim cú nó đỗ cành dâu,

Thêm đàn cu nhỏ giỡn đầu cành mai.

     Thục nhân quân tử khoan thai,

Đai tơ quan trọng mang ngoài thiều y.

     Đai lưng óng ả tầm ty,

Mũ biền thôi cũng chuốc bì hươu sao.

 

Thi cưu tại tang,                    

Kỳ tử tại cức;                         其

Thục nhân quân tử,             

Kỳ nghi bất thắc!                 

Kỳ nghi bất thắc,                 

Chính thị tứ quốc.               

 (Hứng dã)               

     Chim cú nó đỗ cành dâu,

Thêm đàn cu nhỏ đậu đầu cành gai.

     Thục nhân quân tử khoan thai,

Dáng đi tao nhã vẻ người phong lưu.

     Phong lưu tao nhã trăm chiều,

Cho nên bốn cõi sẽ theo lệnh người.

 

Thi cưu tại tang,                  

Kỳ tử tại trăn;                       其

Thục nhân quân tử,           

Chính thị quốc nhân!         

Chính thị quốc nhân,         

Hồ bất vạn niên.                

 (Hứng dã)               

     Chim cú nó đỗ cành dâu,

Thêm đàn cu nhỏ đậu đầu cành trăn.

     Đường hoàng quân tử chính nhân,

Sẽ cầm vận nước trị dân lâu dài.

     An dân trị quốc ra tài,

Ước gì trường cửu muôn đời mới nên.

(Thi cưu: 4 bài, mỗi bài 6 câu.)
 

HẠ TUYỀN (Tào phong 4)

( )

Liệt bỉ hạ tuyền,            

Tẩm bỉ bao lang;           

Khải ngã ngụ thán,      

Niệm bỉ Chu cương.   

 (Tỉ nhi hứng dã)          比

     Suối tuôn lạnh ngắt giòng xanh,

Dập vùi làm tội làm tình cỏ lang.

     Ta đây thức ngủ thở than,

Đêm ngày luống những mơ màng triều Châu.

 

Liệt bỉ hạ tuyền,            

Tẩm bỉ bao tiêu;           

Khải ngã ngụ thán,     

Niệm bỉ Kinh Châu.    

 (Tỉ nhi hứng dã)       

     Suối tuôn lạnh ngắt giòng sâu,

Cho đắm, cho đuối, cho rầu cơ tiêu.

     Ta đây đau xót trăm chiều,

Thả hồn mơ tới Châu triều xa xưa.

 

Liệt bỉ hạ tuyền,           

Tẩm bỉ bao thi;             浸

Khải ngã ngụ thán,     

Niệm bỉ kinh sư.          

 (Tỉ nhi hứng dã)       

     Suối tuôn lạnh ngắt giòng mơ,

Làm cho đắm đuối vật vờ cơ chi.

     Đêm ngày ra những não nề,

Lòng buồn hồn mộng đi về triều Châu.

 

Bồng bồng thử miêu,    

Âm vũ cao chi;              陰

Tứ quốc hữu vương,    

Tuân Bá lao chi.          

 (Tỉ nhi hứng dã)         比

     Kê non tươi tốt xum xuê,

Mưa phùn nhuần đượm thêm bề phởn phơ.

     Chư hầu bốn cõi lặng tờ,

Còn ông Tuân Bá chuyên lo tác thành.

(Hạ tuyền: 4 bài, mỗi bài 4 câu.)

(Tào quốc có 4 thiên, 15 bài, 68 câu.)

曹 國 四 篇. 十 五 章. 六 十 八 句.


KINH THI » mục lục » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11