THƯỢNG THANH HUỲNH ĐÌNH NỘI CẢNH KINH

Tìm hiểu thuật tu Tiên của Trung Quốc

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

 

» Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU

Huỳnh Đình kinh là một kỳ thư của Lão giáo, có tự lâu đời. Danh mục Huỳnh Đình kinh đã được ghi trong Tấn thư nghệ văn chí [1] 晉 書 藝 文 志 và Tống sử nghệ văn chí [2] 宋 史 藝 文 志. Như vậy Huỳnh Đình kinh tối thiểu đã có từ hơn 1600 năm nay.

Huỳnh Đình kinh có mục đích giúp ta trở thành thần tiên. Đọc chính kinh và các khẩu quyết trì tụng kinh này nơi đầu kinh ta thấy ngay điều đó. Chẳng hạn như:

- Muốn thọ lĩnh kinh này, phải trai giới trước 9, 7, hay 3 ngày.

- Phải có phòng thất đặc biệt thanh tịnh để tụng kinh này.

- Khi bước vào phòng để tụng kinh này, phải quán tưởng như có chư thần cùng theo vào.

- Khi tụng kinh này, phải quán tưởng như trong lòng mình có đủ các cung trời, và các vị Thượng thần trên trời đều có đủ trong lòng mình.

- Tụng kinh này 10.000 lần sẽ trở thành thần tiên.

Nếu mỗi ngày tụng kinh này một lần phải mất 28 năm mới đủ một vạn lần. Nếu mỗi ngày tụng 10 lần, phải mất ngót 3 năm. Thu thần định trí, đem chư thần trong trời đất vào lòng mình, xác tín rằng: chư thần trong trời đất luôn đi đứng cùng mình, chẳng phải một lần mà ngàn vạn lần, chẳng phải một ngày một buổi mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Nếu được như vậy, chẳng phải là thần minh thì còn là gì?

Tử Vi chân nhân 紫 微 真 人 nói: «Xưa Mạnh tiên sinh tụng Huỳnh Đình theo đường lối đó trong 8 năm. Huỳnh Đình chân nhân giáng nhập vào ông. Đó là điều hết sức huyền diệu. Bí quyết Huỳnh Đình chính tại điểm này. Nếu suốt ngày, từ sáng đến chiều, lúc nào cũng quán tưởng chư thần trong thân mình, thì khỏi cần đọc Huỳnh Đình kinh vậy.» [3]

Kinh này hết sức khó hiểu, phải có căn cơ đặc biệt mới mong hiểu nổi. Tuy nhiên nếu mỗi khi trì tụng kinh này mà tâm trí luôn tưởng có chư thần hiện diện trong thân tâm mình, thì không hiểu kinh, kinh này vẫn là phương tiện quý báu, giúp ta trở thành thần tiên.

Ở Việt Nam đã có người phiên dịch Huỳnh Đình,[4] nhưng bí quyết của Huỳnh Đình chưa được phanh phui. Tôi có được một bản Huỳnh Đình Nội Cảnh, dịch theo nguyên bản của Tử Hà chân nhân 紫 霞 真 人 bình chú. Tam Tông Miếu có nhã ý cho tôi mượn nguyên bản chữ Hán nói trên. Sách này in mộc bản năm Dân Quốc thứ 5 (1916) vào đầu mùa hạ năm Bính Dần (1916) do Mộng Giác Tử 夢 覺 子 Hồng Huệ Sâm 洪 惠 琛 soạn ở Sán Đầu 汕 頭 nơi trường học Tam Thụy 三 瑞. Tôi lại có được Huỳnh Đình Nội Cảnh Vụ Thành Tử chú bằng chữ Hán, không biết được in ra từ năm nào.

Về Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, tôi có bốn bản Hán văn:

- Bản Lương Khưu Tử 梁丘子 chú, không đề năm in.

- Bản Vụ Thành Tử 務 成 子 chú, không đề năm in.

- Bản Tử Hà chân nhân 紫 霞 真 人 chú (Viên Kiều Sơn 圓 橋 山, Tử Hà động 紫 霞 洞, Hàm Hư Tử 涵 虛 子).

- Bản của Tung Ẩn Tử 嵩 隱 子 Thạch Hòa Dương 石 和 陽 thuật, in thạch bản năm Càn Long thứ 58 (tức 1793).

Huỳnh Đình Nội Cảnh theo truyền thuyết là do đức Đại Đạo Ngọc Thần Quân 大 道 玉 神 君 (Linh Bảo Thiên Tôn 靈 寶 天 尊) chép. Huỳnh Đình Ngoại Cảnh theo truyền thuyết là do đức Lão Tử chép, toát lược, giản yếu lại Nội Cảnh. Tuy phân nội ngoại khác nhau nhưng cả hai cùng chủ trương:

1. Con người là tiểu vũ trụ.

2. Trong con người có đủ ba tầng trời Tam Thanh và đủ chư thần.

3. Con người có thể tu luyện trở thành thần tiên.

4. Bí quyết trở thành thần tiên đại khái vẫn là:

- Trừng phẫn diệt dục.

- An thần, định trí, thanh tâm.

- Diệt phàm tâm cho thiên tâm hiện.

Vì không nắm được vi chỉ của Huỳnh Đình nên dân gian Việt Nam thường nghĩ rằng Huỳnh Đình bất quá là dạy người ăn ngay ở lành; nếu mình đã ăn ngay ở lành thì cần gì đọc Huỳnh Đình nữa. Cụ Nguyễn Đình Chiểu viết trong Ngư Tiều Vấn Đáp Y Thuật như sau:

 «Xin lòng nhân dục cho thanh,

 Trau mình nào phải tụng kinh Huỳnh Đình.

 Xin lòng luân lý cho minh,

 Nuôi lòng nào phải đọc kinh Âm Phù.

 Cho hay Tiên Phật rằng tu,

 Cũng trong bảo dưỡng đương đầu mà ra.» [5]

Huỳnh Đình, cả nội cảnh lẫn ngoại cảnh, đều được viết theo thể thơ thất ngôn, cổ phong. Kinh có một lối gieo vần hết sức đặc biệt. Gieo vần bằng thì cứ vần bằng mãi; gieo vần trắc thì cứ vần trắc mãi. Đọc lên, có một âm thanh khác lạ. Chính vì vậy mà có nhiều vị đạo sư ở Việt Nam cho rằng nếu biết tụng kinh này cho phải phép thì âm thanh của kinh cũng có thể chuyển hoá tâm hồn con người, cũng như khi trì tụng các chú kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, v.v. Tôi không tin như vậy.

Huỳnh Đình kinh - cả nội lẫn ngoại - có nhiều bản, do nhiều người chú giải. Chánh kinh thì dị biệt không bao lăm, nhưng lời bình chú thì khác nhau trời vực, vì tuỳ thuộc vào căn cơ, trình độ học vấn tu luyện của người bình giải. Chính vì vậy mà ta không câu nệ vào lời bình. Lời bình nào hữu lý thì mới chấp nhận.

Trong khi phiên dịch, tôi không chấp văn nệ tự, vừa dịch mà cũng vừa giải. Đôi khi gặp lúc chính kinh quá khúc mắc, tôi liền dựa vào lời bình để lấy ý, dịch thoát. Có thể nhiều độc giả không đồng ý với tôi về điểm này. Để biện minh cho lập trường của mình, thay vì trích dẫn Trang tử [6] hay Mạnh Tử,[7] tôi xin cống hiến quý vị bài thơ của Tùng Giang Vương Cảnh Dương Duy Nhất 松 江 王 景 陽 惟 一 :

 «Tự nhiên chi đạo bản vô vi,                        自 然 之 道 本 無 為

 Nhược chấp vô vi, tiện hữu vi.                      若 執 無 為 便 有 為

 Đắc ý vong ngôn, phương liễu triệt,            得 意 忘 言 方 了 徹

 Nệ hình chấp tượng chuyển hôn mê.         泥 形 執 象 轉 昏 迷

 Thân tâm tĩnh định bao thiên địa,                 天 心 靜 定 包 天 地

 Thần khí xung hòa hội khảm ly.                   神 氣 沖 和 會 坎 離

 Liệu đắc giá ta chân diệu quyết,                  料 得 這 些 真 妙 訣

 Kỷ nhân hội đắc kỷ nhân tri.» [8]                 幾 人 會 得 幾 人 知

 Tạm dịch:

 Cái đạo tự nhiên vốn vô vi,

 Nếu chấp vô vi, ấy hữu vi.

 Được ý quên lời rằng liễu triệt,

 Nệ văn chấp tượng hoá hôn mê.

 Thân tâm tĩnh định bao thiên địa,

 Thần khí xung hòa hội khảm ly.

 Chỉ có bấy nhiêu chân diệu quyết,

 Mấy ai hiểu được, mấy ai tri?

Quyển Huỳnh Đình kinh bình dịch này gồm hai phần: (1) Phần khảo luận và (2) Phần bình dịch.

Phần khảo luận gồm các chương sau:

- Chương 1: Những khái niệm cơ bản của đạo Lão

- Chương 2: Xuất xứ và tác giả Huỳnh Đình kinh

- Chương 3: Huyền nghĩa hai chữ Huỳnh Đình

- Chương 4: Các quan niệm then chốt của Huỳnh Đình

- Chương 5: Lược khảo lễ nghi trì tụng Huỳnh Đình

- Chương 6: Ít nhiều nhận định về Huỳnh Đình kinh

Phần bình dịch theo thứ tự sau:

- Kinh có 36 chương. Tên mỗi chương là hai chữ đầu chương bản chữ Hán.

- Trình bày chính kinh bằng chữ Hán kèm theo phiên âm.

- Ghi những dị biệt của các bản kinh, nếu có.

- Lược dịch bằng thể thất ngôn cổ phong.

- Chú giải những chữ khó.

- Bình giải.

Để kết thúc lời phi lộ này, tôi mượn lời kinh Huỳnh Đình, nơi chương một:

 Từ cung trời thẳm thượng thanh thiên,

 Kinh được viết ra, Ngọc Đế tiền.

 Lời thơ bảy chữ đầy châu ngọc,

 Biến được thân mình thành vạn tiên.

 Huỳnh Đình mỹ hiệu gọi nội thiên,

 Khiến tâm linh sảng thướng Tam thiên.

 Tâm thần hòa hợp cùng Ngọc Đế,

 Mắt tỏa hào quang rực ánh tiên.

 Đó chính ngọc thư phải tinh nghiên,

 Đọc quá vạn lần thăng Tam thiên.

 Thiên tai vạn bệnh đều qua khỏi,

 Hổ lang chẳng hại, lại diên niên.

Viết xong năm 1976 tại Việt Nam

Nhân Tử Bác sĩ Nguyễn văn Thọ

Cẩn bút


CHÚ THÍCH

[1] Đời Tấn (265 - 402)

[2] Đời Tiền Tống, tức Nam Triều Tống (420 - 479).  Đời Tống (960 - 1278)

[3] Tử Vi chân nhân viết: «Tích Mạnh tiên sinh tụng Huỳnh kinh, tu thử đạo bát niên. Huỳnh Đình chân nhân giáng chi. Thử diệu chi cực dã. Huỳnh Đình bí quyết tận ư thử hĩ. Hình trung chi thần, diệc khả tòng triêu chí mộ hằng niệm vật vong, bất tất tụng Huỳnh Đình kinh hĩ.» (Vụ Thành Tử 務 成 子 chú, Thái Thượng Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh 太 上 黃 庭 內 景 經, tr. 5b) 紫 微 真 人 曰: 昔 孟 先 生 誦 黃 庭 經, 修 此 道 八 年. 黃 庭 真 人 降 之. 此 妙 之 極 也. 黃 庭 秘 訣 盡 於 此 矣. 形 中 之 神, 亦 可 從 朝 至 暮 恆 念 勿 忘, 不 必 誦 黃 庭 經 矣.

[4] Không rõ dịch giả là ai, chỉ biết cụ Nguyễn Hoà Hiệp nhờ dịch. Bản này chỉ phiên âm chính kinh và dịch lời bình giải của Tử Hà Hàm Hư Tử.

[5] Nguyễn Đình Chiểu, Ngư tiều vấn đáp y thuật, Phan văn Hùm hiệu đính, chú thích, Nhượng Tống tăng bình, bổ chú, Tân Việt 1952, tr. 209.

[6] Ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong ngôn. . (Trang Tử , Ngoại Vật ).

[7] Bất dĩ văn hại từ, bất dĩ từ hại ý, dĩ ý nghịch chí, thị vi đắc chi. 不 以 文 害 辭. 不 以 辭 害 意. 以 意 逆 志, 是 為 得 之 (Mạnh Tử 孟 子, Vạn Chương 萬 章, chương cú thượng, câu 4)

[8] Minh Đạo Thiên . Xem Lý Lạc Cầu , Tiên Học Diệu Tuyển 仙 學 妙 選, tr. 139.


» Mục Lục