KINH THI » mục lục » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


 

11. CỐI NHẤT CHI THẬP TAM 檜 一 之 十 三

CAO CẦU 羔 裘 (Cối phong 檜 風 1)

TỐ QUAN 素 冠 (Cối phong 檜 風 2)

THẤP HỮU TRƯỜNG SỞ 隰 有 萇 楚 (Cối phong 檜 風 3)

PHỈ PHONG 匪風 (Cối phong 檜 風 4)

 

CAO CẦU (Cối phong 1)

羔 裘 (檜 風 第 一)

Cao cầu tiêu dao,             羔 裘 逍 遙

Hồ cầu dĩ triều.                  狐 裘 以 朝

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm đao đao.             勞 心 忉 忉

(Phú dã)                   賦 也

     Áo cừu mặc áo tiêu dao,

Áo hồ mặc lúc thiết trào uy nghi.

     Há đâu chẳng nhớ chẳng vì,

Nhưng lòng ta những não nề chẳng vui.

 

Cao cầu cao tường,          羔 裘 翱 翔

Hồ cầu tại đường.             狐 裘 在 堂

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm ưu thương.          勞 心 憂 傷

 (Phú dã)                   賦 也

 Áo cừu mặc lúc rong chơi,

Áo hồ mặc lúc ra nơi sảnh đường.

     Há đâu chẳng nhớ chẳng thương,

Nhưng lòng ta luống đoạn trường vì ai.

 

Cao cầu như cao,             羔 裘 如 膏

Nhật xuất hữu diệu.         日 出 有 曜

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm thị điêu.                勞 心 是 悼

 (Phú dã)                   賦 也

 Áo cừu óng ả mỹ miều,

Dương quang lóng lánh như thêu ánh vàng.

     Những là một nhớ mười thương,

Nhưng lòng ta luống tơ vương mối sầu.

(Cao cầu: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)
 

TỐ QUAN (Cối phong 2)

素 冠 (檜 風 第 二)

Thứ kiến tố quan hề!              庶 見 素 冠 兮

Cức nhân loan loan hề!          棘 人 欒 欒 兮

Lao tâm đoàn đoàn hề!          勞 心 慱 慱 兮

 (Phú dã)                   賦 也

     Ước gì ta thấy khăn tang,

Với người để trở võ vàng mảnh mai.

     Lòng riêng chua xót vì ai,

Xót xa vì thấy tình đời nhố nhăng.

 

Thứ kiến tố y hề!                     庶 見 素 衣 兮

Ngã tâm thương bi hề!          我 心 傷 悲 兮

Liêu dữ tử đồng quy hề!            聊 與 子 同 歸 兮

 (Phú dã)                  賦 也

     Ước gì ta thấy áo tang,

Ta hay thổn thức gan vàng chưa thôi.

     Nào ai tang chế hẳn hoi,

Lòng ta ta nguyện ta xuôi về cùng.

 

Thứ kiến tố tất hề!                   庶 見 素 韡 兮

Ngã tâm uẩn kết hề!              我 心 蘊 結 兮

Liêu dữ tử như nhất hề!          與 子 如 一 兮

 (Phú dã)                   賦 也

     Ước gì ta thấy tất tang,

Mối sầu như thắt gan vàng bấy lâu.

     Nào ai trọn hiếu trước sau,

Cho ta ý hiệp tâm đầu từ nay.

(Tố quan: 3 bài, mỗi bài 3 câu.)

 

THẤP HỮU TRƯỜNG SỞ (Cối phong 3)

隰 有 萇 楚 (檜 風 第 三)

Thấp hữu trường sở,        隰 有 萇 楚

Kha na kỳ chi;                   猗 儺 其 枝

Yêu chi ốc ốc,                   夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô tri.                      樂 子 之 無 知

 (Phú dã)                  賦 也

     Trong đồng tha thướt dương đào,

Cành tơ gió lượn, rạt rào màng mơ.

     Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống hững hờ như cây.

 

Thấp hữu trường sở,     隰 有 萇 楚

Kha na kỳ hoa;               猗 儺 其 華

Yêu chi ốc ốc,                夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô gia.                 樂 子 之 無 家

 (Phú dã)               賦 也

 Trong đồng tha thướt dương đào,

Hoa đua sắc thắm rạt rào màng mơ.

     Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống không nhà như cây.

 

Thấp hữu trường sở,      隰 有 萇 楚

Kha na kỳ thật;               猗 儺 其 實

Yêu chi ốc ốc,                夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô thất.                樂 子 之 無 室

 (Phú dã)               賦 也

 Trong đồng tha thướt dương đào,

Quả sai núc ních rạt rào màng mơ,

Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống không nhà như cây.

(Thấp hữu trường sở: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)
 

PHỈ PHONG (Cối phong 4)

匪 風 (檜 風 第 四)

Phỉ phong phát hề!            匪 風 發 兮

Phỉ xa kiệt hề!                     匪 車 偈 兮

Cố chiêm Chu đạo,           顧 瞻 周 道

Trung tâm đát hề!             中 心 怛 兮

 (Phú dã)                  賦 也

Chẳng phải gió ào ào thổi dậy,

Chẳng phải xe vút chạy lướt mau.

     Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu,

Trong lòng luống những sầu đau ngùi ngùi.

 

Phỉ phong phiêu hề!           匪 風 飄 兮

Phỉ xa phiếu hề!                 匪 車 嘌 兮

Cố chiêm Chu đạo,            顧 瞻 周 道

Trung tâm điếu hề!            中 心 弔 兮

 (Phú dã)                   賦 也

Chẳng phải gió cuộn tròn vút thổi,

Chẳng phải xe lướt tới chuyển rung.

     Đường sang Châu, chợt ngoái trông,

Ngùi ngùi luống những động lòng bi thương.

 

Thùy năng phanh ngư?     誰 能 亨 魚

Cái chi phủ tầm;                 溉 之 釜 鬵

Thùy tương tây quy?         誰 將 西 歸

Hoài chi hảo âm.               懷 之 好 音

 (Hứng dã)                興 也

Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặng,

Thì cái nồi tôi hẳn rửa ngay.

     Ai về Châu, bước sang tây.

Tôi xin an ủi tin may cho người.

(Phỉ phong: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)

(Cối quốc có 4 thiên, 12 bài, 45 câu.)

檜 國 四 篇. 十 二 章. 四 十 五 句. 

CHUNG


KINH THI » mục lục » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11