PHẬT HỌC CHỈ NAM

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

 

Mục Lục

Tựa

Chương 1: Sơ lược về cuộc đời đức Phật

Chương 2: Suy lời Phật dạy

Chương 3: Bản thể luận và hiện tượng luận

Chương 4: Bản thể luận và hiện tượng luận (Phật giáo)

Chương 5: Bát nhã ba la mật

Chương 6: Chân tâm - Vọng tâm

Chương 7: Từ Kinh Dịch đến Phật giáo

Chương 8: Luân hồi chuyển kiếp

Chương 9: Thành Phật chỉ nam

Chương 10: Ra đời vào Đạo

Chương 11: Thành chân chứng thánh

Chương 12: Suy tư về Thiền

Chương 13: Ít nhiều cảm nghĩ về Thiền đời Lý đến nay

Chương 14: Mạn đàm về Thiền

Chương 15: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Hoa Nghiêm Tông

Chương 16: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thạch Đầu Hi Thiên

Chương 17: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thiên Thai Tông

Chương 18: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thiền Tông (Thiền Đốn Ngộ)

Chương 19: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với các thiền sư Ấn Độ và Trung Hoa

Chương 20: Bàn thêm về Thiền Đốn Ngộ