TRUNG DUNG TÂN KHẢO

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

 

PHỤ LỤC 3

» Mục Lục » Trung Dung Yếu Chỉ » Phụ lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


 

A. Ý NIỆM VỀ TRỜI VỀ THƯỢNG ĐẾ

TRONG TỨ THƯ NGŨ KINH

1. LỄ KÝ (Tống bản thập tam kinh chú sớ)

Quyển 17        - Nguyệt lệnh                            tr.25

Quyển 26        - Giao đặc sinh                         tr.18

Quyển 50        - Kinh giải                                  tr.7

Quyển 50        - Trọng Ni yến cư                     tr.10

Quyển 51        - Khổng Tử nhàn cư                tr.14

Quyển 52        - Trung Dung                            tr.23,26

Quyển 54        - Biểu ký                                    tr.5

Quyển 55        - Tri y                                         tr.12

Quyển 60        - Đại học                                   tr.6

2. DỊCH KINH

Càn quái

Quan quái

Hằng quái

Hệ từ thượng - Nhu quái

3. THI KINH

Đường phong                     - Bảo vũ VIII, 1,2,3.

Tần phong                          - Hoàng Điểu VI, 1

Tiểu nhã - Lộc Minh:          - Thiên bảo VI, 1,2

Tiểu nhã - Đồng cung:      - Hạc minh X, 2

Tiểu nhã                              - Tiết nam sơn VII 2,3,5,6,9.

Kỳ phụ.                                - Chính nguyệt VIII 4, 7

                                             - Thập nguyệt chi giao IX, 8

                                             - Vũ vô chính X, 1, 3.

Tiểu nhã - Tiểu mân:         - Tiểu mân I, 1

                                             - Tiểu uyển II, 2

                                             - Tiểu biền III, 1

                                             - Sảo ngôn IV, 1

                                             - Hạng Bá VI, 5

Tiểu nhã - Bắc sơn:           - Tiểu minh III, 1

                                             - Tính nam sơn VI, 4

Tiểu nhã - Tang hỗ:            - Uyển liễu X 2,3.

Đại nhã - Sinh dân:            - Sinh dân I, 1,2,8

                                             - Ký túy III, 7

                                             - Giả lạc V

                                             - Quyển a VIII,3

                                             - Bản X, 1,2,4,5,6,8

Đại nhã - Đảng:                 - Đảng I, 1,2,7

                                             - Úc II,4, II

                                            - Tang nhu III, 1,2,7

                                            - Vân hán IV, 1,2,44,5,6,7,8

                                            - Chưng dân VI, 1

                                            - Chiêm ngưỡng X, 3,5,6,7

                                            - Chiêm mân XI,1,2

Chu tụng - Thanh miếu:   - Duy thiên chi mệnh I, 1

                                            - Thiên tác V, 1

                                            - Hạo thiên VI

                                            - Ngã tương VII, 1

                                            - Chấp cạnh

Chu tụng - Thần công:    - Thần công I

                                            - Ung VII

Mẫn dư:                             - Kính chi III

                                            - Huyên IX

Lỗ tụng:                              - Liệt tổ II

                                            - Huyền ô III

                                            - Trường phát IV 3,4,5,7

                                            - Ân vũ V, 4

4. THƯ KINH (Các chương đoạn theo Les Annales de  la Chine của Séraphin Couvreur)

-          Ngu thư           I          Cam thệ 3.                                                                  

                                    II         Thuấn điển 26

                                    III        Đại Vũ mô 4,17,21

                                    IV        Cao dao mô 6,7

                                    V         Ích Tắc 2                                

-          Thương thư   I           Thang thệ 4

II         Trọng Hủy chi cáo 2, 3, 9

III        Thang cáo 2, 3, 4, 5, 7, 8

IV        Y huấn 2, 8

V         Thái giáp thượng 2

            Thái giáp trung 3

VI        Hàm hữu nhất đức 4

VII      Bàn khang thượng 3

            Bàn khang hạ 6

VIII     Duyệt mệnh trung 2, 3, 10

IX        Cao tông đồng nhật 3, 4

X         Tây bá kham Lê 2, 3, 4, 5, 6

XI Vi tử 4

- Chu thư         I         Thái thệ thượng 4, 5, 6, 7, 9, 11

                                    Thái thệ trung 3, 4, 5, 7

                                    Thái thệ hạ 2

                        II          Mục thệ 7

III        Vũ Thành 3

IV        Hồng Phạm 2

VI        Kim đằng 5, 7

VII      Đại cáo 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14.

VIII     Vi tử chi mệnh 2

IX        Thang cáo 4, 5, 6, 20, 21

X         Tửu cáo 3, 9, 11

XII      Tử tài 6

XII       Thiệu cáo 9, 10, 11, 19, 20, 24

XIII      Lạc cáo 2, 3, 4, 14

XIV     Đa sĩ    2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 24.

XV       Vô dật 4

XVI     Quân thích 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 20, 22.

XVII    Thái trọng chi mệnh 4

XVIII   Đa phương 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 22, 28, 29

XIX     Lập chính 2, 4.

XXII    Cô mệnh 6, 7

XXIII   Khang vương chi cáo 2, 5

XXVII  Quýnh mệnh ch. 11, 12, 13, 17, 21

XXVIII Văn hầu chi mệnh 1, 2

5. XUÂN THU (Bản dịch của Séraphin Couvreur)

- Ẩn công thập hựu nhất niên Quyển I           tr.58, 59

- Trang công thập hựu nhất niên                    tr.153

- Mẫu công nguyên niên                                  tr.213

- Hi Công ngũ niên                                            tr.255

- Hi công thập hựu ngũ niên                            tr.301

- Hi công nhị thập tam niên                              tr.347

- Hi công nhị thập tứ niên.                                tr.356

- Tuyên công tam niên.                                    tr.577

- Tuyên công thập hựu nhị niên.                    tr.639

- Tuyên công thập hựu ngũ niên.                   tr.655

- Thành công nhị niên. Quyển II                     tr.20

- Thành công tứ niên.                                       tr.45

- Thành công thập hựu tam niên.                   tr.106

- Thành công thập hựu lục niên.                     tr.130

- Tương công thập hựu tứ niên.                      tr.308

- Tương công tam thập niên.                           tr.541

- Tương công tam thập nhất niên. tr.564, 574, 575

- Chiêu công nguyên niên. Quyển III            tr.5, 9

- Chiêu công nhị niên.                                     tr.49

- Chiêu công nhị thập lục niên                       tr.416,417

- Chiêu công nhị thập thất niên                     tr.430

- Định công nguyên niên                                tr.487

6. ĐẠI HỌC    Chương 10

7. TRUNG DUNG Chương 1, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 33.

8. LUẬN NGỮ

- Thái Bá đệ tam 12, 24

- Công Dã Tràng đệ ngũ 12

- Ung dã đệ lục 26

- Thuật nhi đệ thất 19

- Tử Hãn đệ cửu 5,6,11

- Tiên Tiến đệ thập nhất, 8

- Nhan Uyên đệ thập nhị, 5

- Hiến Vấn đệ thập tứ, 37

- Dương Hóa đệ thập thất, 18

- Tử Trương đệ thập cửu, 25

- Nghiêu viết đệ nhị thập, 1

9. MẠNH TỬ

- Lương Huệ Vương chương cú hạ 3, 16

- Công Tôn Sửu chương cú thượng 7

- Công Tôn Sửu chương cú hạ 13

- Đằng Văn Công chương cú thượng 4

- Ly Lâu chương cú thượng 7, 12

- Vạn Chương chương cú thượng 1, 5, 6

- Vạn Chương chương cú hạ 3, 16

- Cáo Tử chương cú hạ 15

- Tận Tâm chương cú thượng 1, 20

- Tận Tâm chương cú hạ 24.

B. QUAN NIỆM THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ, THIÊN NHÂN HỢP NHẤT

TRONG TỨ THƯ NGŨ KINH

1. LỄ KÝ (Tống bản thập tam kinh chú sớ)

- Vạn vật bản hồ thiên, nhân bản hồ tổ thử sử dĩ phối Thượng Đế dã. (Lễ Ký, Giao đặc sinh tr.18, XXVI)

2. DỊCH KINH

- Phù đại nhân giả dữ thiên địa hợp kỳ đức… Tiên thiên nhi thiên phất vi, hậu thiên nhi phụng thiên thời. (Dịch Khôn quái)

3. THI KINH

- Thượng đại nhân giả dữ thiên địa hợp kỳ đức… Tiên hình Văn Vương. Vạn bang tác phu. (Đại nhã I Văn Vương, ch.IV)

- Ân chi vị táng sư, khắc phối thượng đế. (ib., ch.6)

- Thiện chi dũ dân, như huân như trì, như chương như khuê. (Thi bản) Đại nhã - Hoàng hĩ VII,5,7.

4. THƯ KINH (Annales de la Chine, Séraphin Couvreur)

NGU THƯ    IV Cao dao mô 7                   tr.48

                        V Thái giáp hạ 3                     tr.125

                        IX Cao tông đng nht 3      tr.162

CHU THƯ   I Thái thệ trung 7                    tr.179

                        I Thái thệ hạ 2                        tr.181

                        XIV Đa sĩ 8                             tr.284

                        XVI Quân thích 7                   tr.300

                        XXVII Quýnh mệnh,11         tr.380

5. XUÂN THU (Xem Séraphin Couvreur)

Tương công nhị thập tứ niên Quyển II       tr.410

Chiêu công nguyên niên Quyển III             tr.9

6. ĐẠI HỌC Chương 10

7. TRUNG DUNG Chương 16, 21, 26, 29, 31.

8. LUẬN NGỮ

- Thái bá đệ bát, 19

- Hiến vấn đệ thập tứ, 37

9. MẠNH TỬ

- Đằng Văn Công chương cú thượng, 4

- Ly Lâu chương cú thượng, 12

- Vạn Chương chương cú thượng, 5

- Cáo Tử chương cú hạ, 15

- Tận tâm chương cú thượng, I.

»» Mục Lục » Trung Dung Yếu Chỉ » Phụ lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10