THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

» Mục Lục | chương 1  2  3  4


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

Đông Hán Ngụy Bá Dương chân nhân bạt

Nguyên Lâm Ốc Sơn Nhân Toàn Dương Tử Du Diễm (1253 ? 1258?- 1314? 1320?) giải

  俞 琰

Chương 1

Cối quốc

Sơ lược về cuộc đời Ngụy Bá Dương

Cối quốc bỉ phu, 

U cốc hủ sinh, 

Hiệp hoài phác tố

Bất lạc quyền vinh, 

Thê trì tị lậu, 

Hốt lược lợi danh, 

Chấp thủ điềm đạm, 

Hi thời an bình, 

Yến nhiên nhàn cư, 

Nãi soạn tư văn. 

  Tạm dịch:

Ta người Cối Kê,

Con người thô lỗ,

Sống trong hang hốc,

Quý trọng Đạo trời,

Không thích danh vọng,

Đời sống thô sơ,

Điềm đạm an bình,

Nhàn cư, vui vẻ,

Viết thành sách này.

 

Nguỵ Công sinh thời Đông Hán, tên Bá Dương, hiệu Tử Nha Tử, người Cối Kê Thượng Ngu nhân. Nay nói Cối quốc, là muốn nói che dấu đi. Ông là con nhà thế gia, thế tập trâm anh, nhưng không ra làm quan, tu chân tiềm mặc, dưỡng chí Hư Vô, Rất giỏi văn từ, thông các sách vở. Đìềm nhiên thủ tố, một lòng theo đạo. Không biết Ông đã học đạo với ai mà biết được Đại Đơn chi quyết. Sau lại tóm Kinh Dịch mà soạn sách Tham Đồng Khế ba thiên, lại sợ  không nói hết lời nên  lại viết Đỉnh Khí Ca, để bổ khuyết cho sách, và nhuận sắc lại sách; lại truyền cho Thanh Châu Từ Cảnh Hưu Tòng Sự 青 州 徐 景 休 從 事 . Từ ẩn danh và chú thích quyển đó đến đời Hoàn Đế (155-175) lại truyền thụ cho người đồng quận là Thuần Vu Thúc Thông 淳 于 叔 通 . Thế là sách truyền ra thiên hạ. Than ôi! Sách này xiển minh đạo yếu, phát lộ Thiên Cơ, thật là tha thiết, thật là uyên bác. Thế mà Nguỵ Công còn xưng mình là Bỉ Phu, là Hủ sinh thì thật là khiêm tốn vậy.


» Mục Lục | chương 1  2  3  4