THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

MỤC LỤC

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tự

Tham Đồng Khế Tam Tướng Loại của Thuần Vu Chân Nhân

Thượng Thiên

Chương 1: Pháp Tượng — Bắt chước Trời mà hành sự

Chương 2: Thiên Địa — Âm Dương

Chương 3: Thăng NgaoHòa hợp Tứ Tượng

Chương 4: Lậu Khắc — Hỏa Hầu

Chương 5: Bản Chi — Âm Dương, Tam Ngũ

Hạ Thiên

Đỉnh Khí Ca Tóm tắt về phép Luyện Đơn           

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

Thượng Thiên

Chương 1: Kiền Cương — Thiên Địa Âm Dương

Chương 2: Quân Tử — Ăn nói phải cho thành khẩn

Chương 3: Dịch Hành — Thuận Thời, Thuận Lý

Chương 4: Cố Suy — Phải biết Suy Tư

Chương 5: Sóc Đán — 12 quải khí: Làm gì cũng phải đúng tiết đúng thời

Chương 6: Hối Sóc — Phải biết lẽ Âm Dương tiến thoái

Chương 7: Hằng Thuận — Thuận theo Thiên Văn Địa Lý

Chương 8: Ngự Chính — Phải thuận theo đường lối Trời

Trung Thiên 

Chương 1: Tương Dục — Tính Mệnh song Tu

Chương 2: Khảm Nam — Âm Dương Tương Hòa

Chương 3: Quan Quan — Cô Âm quả Dương

Chương 4: Thượng Đức — Thượng đức, hạ đức

Chương 5: Nội Dĩ — An Tĩnh Hư Vô

Hạ Thiên

Chương 1: Duy Tích — Thất Phản, Cửu Hoàn — Quy Nguyên Phản Bản           

Chương 2: Hà Thượng  — Dùng Đạo Tâm chế ngự  Nhân Tâm

Chương 3: Thái Dương — Chế Phục Hỏa Hầu

Chương 4: Đơn Sa — Hòa Hợp Ngũ Hành

Chương 5: Cương Nhu — Diệu dụng của Âm Dương Hiệp Nhất

Chương 6: Như Thẩm — Đại Đạo Luyện Đơn 

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn - Du Diễm giải

Chương 1: Cối quốc — Sơ lược về cuộc đời Ngụy Bá Dương

Chương 2: Ca Tự — Tham Đồng Khế là do 3 sách hợp lại: Kinh Dịch, Hoàng Lão, Luyện Đơn

Chương 3: Phi Đồ — Văn chương Tham Đồng Khế

Chương 4: Ủy Thời — Ngụy Bá Dương xưng danh theo lối chơi chữ 

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú của Từ Cảnh Hưu

Thượng thiên 

Chương 1: Kiền Khôn — Kiền Khôn là cửa Dịch, là Lô Đỉnh của đạo Kim Đan

Chương 2: Nguyệt tiết — Khảm Ly là kỷ độ của Động Tĩnh, là Dược Vật

Chương 3: Thiên địa — Tượng Kiền Khôn

Chương 4: Dịch giả — Khảm Ly là Biến Dịch

Chương 5: Ư thị — Âm Dương không hợp, thì không có Sinh Khí

Chương 6: Cố Dịch — Dịch thống Thiên Tâm

Chương 7: Bát Quái — Không biết biến thông, sẽ Chấp Trung, Chấp Nhất

Chương 8: Nhược  phù — Tứ Thánh viết sách cốt minh truyền Chân Lý. Tham Đồng Khế cũng vậy

Trung Thiên 

Chương 1: Dương Toại — Nếu ta thành khẩn thì cưả Trời sẽ mở ra 

Chương 2: Thị phi — Đạo Trời, Đơn Đạo giản dị. Lập dị là sai

Chương 3: Thượng Đức — Bậc Thượng Đức hành Đạo Vô Vi; Bậc Hạ Đức  hành Đạo Hữu Vi

Chương 4: Dĩ Kim — Diệu dụng của Hạ Đức: Tinh Hoa Hưũ Vi

Chương 5: Nhĩ mục — Yếu chỉ của Vô Vi 

Hạ Thiên 

Chương 1: Suy Diễn — Suy Diễn số Ngũ Hành sinh khắc sẽ suy ra Đạo Kim Đơn

Chương 2: Hồ phấn — Phải biết phục thực Hạo Nhiên chi Khí mới thành Đạo

Chương 3: Kim nhập — Luyện Đơn là thực hiện  Chân Tính Thiên Lương

Chương 4: Hỏa Ký — Hoả là cái Khí làm cho Âm Dương hòa hợp

Chương 5: Thế nhân — Tiểu thuật không phải là Đại Đạo 

Chương 6: Tí Ngọ — Phục thực là Điều hòa, hợp nhất Ngũ Hành

Chương 7: Cự thắng — Kim đơn là chuyện có thật

Bạt 1: Bàn về Luyện Nội Đan

Bạt 2: Nhận Định về Tham Đồng Khế của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Các sách Tham Đồng Khế