THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Tam Tướng Loại của Thuần Vu Chân Nhân

» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên


Thượng thiên

上 篇

Chương 5

Bản Chi

Âm Dương, Tam Ngũ

82. (tiếp) Bản chi đãn nhị vật hề,

Mạt nhi vi Tam Ngũ,

Tam Ngũ tịnh dữ Nhất hề,

Đô tập qui nhất sở.

Trị chi như thượng khoa hề.

Nhật số diệc thủ phủ,

 83. Tiên Bạch nhi hậu Hoàng hề,

Xích hắc đạt Biểu Lý,

Danh viết Đệ Nhất Đỉnh hề.

Thực như Đại Thử Mễ.

Tự nhiên chi sở vi hề,

Phi hữu tà ngụy đạo.

Sơn trạch khí tương chưng hề,

Hưng Vân nhi vi vũ,

Nê kiệt toại thành trần hề,

Hỏa diệt hoá vi thổ,

Như nghiệt nhiễm vi hoàng hề.

Tự lam thành lục tổ,

Bì thảo chử thành giao hề,

Khúc nghiệt hoá vi tửu,

Đồng loại dị thi công hề,

Phi chủng nan vi xảo.

Duy tư chi diệu thuật hề,

Thẩm đế bất cuống ngữ,

Truyền dữ ức hậu thế hề,

Chiếu nhiên tự khả khảo.

Hoán nhược tinh kinh Hán hề.

Bính như thủy tông hải.

Tư chi vụ lịnh thục hề,

Phản phúc thị thượng hạ,

Thiên chu xán bân bân hề,

Vạn biên tương khả đổ,

Thần minh hoặc cáo nhân hề,

Tâm linh sạ tự ngộ.

Thám đoan sách kỳ tự hề,

Tất đắc kỳ môn hộ,

Thiên đạo vô thích mạc hề,

Thường truyền dữ hiền giả.

,

,

,

.

.

,

,

,

.

.

,

.

,

,

,

,

如 蘗 染 為 黃 兮 .

似 藍 成 綠 組 ,

皮 草 煮 成 膠 兮 ,

麴 蘗 化 為 酒 ,

同 類 易 施 工 兮 ,

非 種 難 為 巧 .

,

,

,

.

.

.

  ,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

Chú thích: Tịnh dữ nhất: Có bản ghi: Vi nhất. Có bản ghi: Nguy nhất.

Hoặc cáo nhân: Có bản ghi: Hốt cáo nhân.

Tạm dịch:

Mới đầu chỉ có Hai Vật (Âm Dương),

Sau hoá thành ba (Tam Ngũ),

Tam Ngũ hợp thành Nhất khí,

Đều qui về một nơi.

Mới đầu Trắng, sau thành màu vàng,

Đỏ Đen thấu trong ngoài.

Thế là Đại Nhất Đỉnh,

To như hạt vừng lớn.

Tự nhiên là như vậy,

Không phải Đạo tà ngụy.

Sơn trạch khí tương thông,

Mây nổi nên thành mưa.

Bùn khô thành bựi đất,

Lửa tắt hoá thành đất,

Men đổi thành màu vàng,

Màu Lam biến màu lục.

Da nấu lên thành keo,

Men rượu biến thành rượu,

Đồng loại dễ thi công,

Không đồng loại  không nên công.

Diệu thuật là như vậy,

Đó là khẩu quyết,

Truyền cho muôn đời.

Rực rỡ dễ kiểm soát,

Sáng láng như nước chảy ra bể.

Hãy suy nghĩ cho chín chắn,

Hãy nhìn kỹ dưới trên,

Sẽ thấy mọi sự dễ dàng,

Khi Thần minh muốn dạy người,

Thì Tâm Linh sẽ tự ngộ,

Hãy tìm cho ra mối manh,

Sẽ thấy rành cửa ngõ.

Thiên Đạo rất vô tư,

Thường truyền cho Hiền Giả.

 

Tiết này tổng kết toàn thiên đại ý:

 Kim đơn chi đạo  là Đạo của Âm Dương, Ngũ Hành. Mới đầu thì hoà hợp Âm Dương để thành hoàn đơn. Cuối cùng là Tam Ngũ qui nhất, để thành Thánh Thai. Cho nên nói: Bản chi đãn nhị vật hề, Mạt nhi vi Tam Ngũ. Tam ngũ hoà hợp nhau, thành Nhất khí. Thế là Đại Đạo thành vậy.

Nhưng đạo Tu Đơn thì Hái Thuốc có thời, phanh luyện có phép, hoả hầu có số. Công phu chưa tới chưa thể hoàn thành.

Cho nên trước phải Hắc Trung Thủ Bạch để làm Đơn Mẫu. Sau đó phải dùng Trắng chế mầu vàng, để kết Thánh Thai. Đỏ là Lửa, đen là Nước. Đó là Nhị Dược trong ngoài. Kim Đơn chi đạo tuy nói là Thuốc có trong ngoài, nhưng công phu phanh luyện Thủy Hỏa, chưa tới 10 tháng mà thai đã thành, không được hưu kiệt (sao lãng công phu). Mới đầu là Luyện Kỷ, sau là Luyện Dược. Cuối cùng là Ôn Dưỡng. Chung thủy nội ngoại toàn dựa vào Thủy Hỏa để Thu Công. Cho nên nói: Xích hắc đạt biểu lý. Ý nói công phu bất đáo bất phương viên vậy.

Nói là Đệ Nhất Đỉnh là Nhất thừa pháp, cái gì là hai thì không phải là thực vậy. Thực như đại mễ châu là Đơn thành Cửu chuyển thì gọi là Thử Mễ Chi Châu. Người nào ăn được, sẽ thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão. Ngọc Châu từ Hư Không kết tựu, khác hẳn mọi vật, đó là Âm Dương tự nhiên giao cảm chi khí mà thành; không phải là Lô Hỏa Thái Chiến tất cả các tà thuật đó. Cưỡng nữu, cưỡng niết, đều vô ích mà thôi. Đến như Sơn Trạch thông khí nhi vi vũ. Nê thủy kiệt cạn nhi thành trần. Hỏa kiệt sinh Đất, Nghiệt nhiễm thành Hoàng, dĩ  Lam thành Lục, do Da thành Keo, do men thành rượu, đều do tự nhiên mà ra. Tại sao vậy? Vì loại của chúng tương đồng nên dễ thi công. Nếu hai bên không ăn ý với nhau, mà muốn trồng đá thành lúa, leo cây bắt cá thì chỉ phí công mà thôi. Đại để con người sinh ra nếu không có tinh huyết của cha mẹ phàm tục thì ảo thân không thành, nếu không có Âm Dương của Linh Phụ Linh Mẫu thì không có Pháp Thân. Ảo thân, Pháp Thân đều do Âm Dương mà thành tựu. Chẳng qua là vì Thuận Nghịch bất đồng nên mới phân Phàm Thánh. Tất cả thường nhân chỉ biết có lẽ Thuận Hành Âm Dương. Đến như phép Nghịch Dụng, thì vạn người may mới có một người biết. Tham Đồng chi đạo, thần diệu xiết bao! Nó lập ngôn ở chỗ dùng thuật Âm Dương. Nó lý sự chính đáng, đạo lý nó sâu xa, lập trường nó vững chãi. Nó không phải là cái gì huyền hư, là tà thuyết không thực tế. Nó là con đường tu đạo của vạn thế, là bờ bến của tính mệnh. Học thuyết nó sáng sủa, sáng láng như sao trên giải Ngân Hà, nó toát lược hay như vạn thuỷ triều tông. Học giả nếu chịu suy tư cùng lý, thám đoan sách tự, lâu ngày sẽ được thần minh điểm cáo, tâm linh sẽ được giác ngộ, sẽ tìm ra cửa ngõ, vào được nghĩa lý vậy.

Thiên đạo vô tư, thường truyền cho các bậc hiền tài, vì Đạo là điều quí báu của Trời Đất, không phải người đại trung đại hiêú thời không truyền, không phải đại đức, đại hạnh thời không trao. Nếu quả là người hiền đức thì có bao giờ lại không chịu truyền trao?

Tham Đồng Khế trực chỉ tam tướng loại thượng thiên chung.


» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên