THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Tam Tướng Loại của Thuần Vu Chân Nhân

» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên


Thượng thiên

上 篇

Chương 3

Thăng Ngao

Hòa hợp Tứ Tượng

81. Thăng Ngao ư Tắng Sơn hề, [1]

(Tiết này dạy Toản Thốc Ngũ Hành)  

Viêm hỏa trương thiết hạ,

Bạch Hổ đạo sướng tiền hề,  

Thương dịch hòa ư hậu,  

Chu Tước cao tường hí hề,  

Phi dương sắc ngũ thái.  

Tao ngộ la cương thi hề,  

Áp chi bất đắc cử,  

Ngao ngao thanh thậm bi hề,

Anh nhi chi mộ mẫu,  

Điên đảo tựu thang hoạch hề.

Tồi chiết thương mao vũ.  

.

.

.

.

翱 翔 .

.

.

.

.

,

.

.

 Tạm dịch:

Cho nước lên Tắng Sơn. (Đỉnh là đồ chứa nước)

Cho lửa cháy ở dưới. (Thế là Thuỷ Hoả ký tế)

Bạch Hổ xướng trước,

Thương địch hoạ vận sau. (Thế là Tình Tính tương đầu, Hổ Long tương ngộ)

Chu Tước bay lượn trên cao, (Hoả)

Phát ra Ngũ Sắc năm màu.

Nếu mắc lưới, (Phải giữ không cho Hoả vọng động)

Sẽ bị đè ép không vươn lên được.

Kêu lên lời bi thiết,

Như con thương mẹ,

Nếu bị điên đảo mà phải sôi bỏng,

Thì sẽ hư hết lông cánh.

 

Đã biết Tạo hóa quyền hành, thì phải biết Hòa Tứ Tượng, Ngũ Hành. Tắng là đồ đựng nước. Tắng Sơn là Đỉnh. Viêm hỏa là Lô. Thăng Ngao ư Tắng Sơn là nước ở trên. Viêm hỏa trương thiết hạ là lửa ở dưới. Nước ở trên, lửa ở dưới. Lấy Chân Nhất chi Tinh, dưỡng hư linh chi Thần. Đó là Thủy Hỏa Tương Tế.

Bạch Hổ ở phía Tây là Kim, là Chân Tình, Thanh Long ở phía Đông, là Mộc, là Chân Tính. Thương dịch là tinh hoa của Mộc Tính. Kim tình cương, Mộc tính nhu. Kim vốn khắc Mộc. Mộc vốn sợ Kim. Bạch hổ đạo xướng tiền là Kim tình quyến luyến lòng Từ Nhân của Mộc. Suy Tình thì hợp được Tính. Thương Dịch hoà ư hậu là: Mộc tính thì Ái Kim thuận Nghĩa, thế là Dĩ Tính Cầu Tình vậy. Khu Hổ tựu Long, dĩ Long tựu Hổ. Tính Tình tương đầu, Kim Mộc tương tính. 

Chu Tước là tượng của Hỏa. Trong tứ tượng thì Hoả là linh nhất. Tính lửa bay lên. Có gì xúc phạm, thì nó bay lên, năm sắc rực rỡ. Thủy Hỏa Kim Mộc, đều đã bị thương.

Người tu đơn thì phải biết hàng phục lửa cho nó được tuần thuận, thì  mới lo được việc.

Tao ngộ la cương thi áp chi bất đắc cử là hết sức luyện kỷ, trừng phẫn trật dục, không khiến cho hỏa bị vọng động. Ngao ngao thanh thậm bi, Anh nhi chi mộ Mẫu là hỏa không vọng động. Táo tính tiêu hoá, hỏa sẽ qui nguyên, thần sẽ y ư tính vậy. Điên đảo tựu thang hoạch, tồi chiết thương mao vuõ là luyện cho tới Vô kỷ. Tà hỏa sẽ tự giáng, Chân Thủy sẽ thượng thăng, Thủy Hoả huân chưng, khí chất sẽ biến hóa, tứ tượng sẽ hoà hợp. Cứ thế sẽ luyện được Đại Dược vậy.


[1] Các bài dịch Tham Đồng Khế thường có chua một con số. Đó là số thứ tự theo Bành Hiểu. Bành Hiểu chia TĐK làm 91 chương còn Lưu Nhất Minh không chia thành chương cú và không  có thứ tự đúng như thế (xin xem trang 284)

» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên