THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Tam Tướng Loại của Thuần Vu Chân Nhân

» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên


Thượng thiên

上 篇

Chương 4

Lậu Khắc

Hỏa Hầu

81. (tiếp) Lậu khắc vị quá bán hề,

(Tiết này dạy về Hoả Hầu)

Ngư lân áp liệu khởi,

Ngũ sắc tượng huyễn diệu hề.

Biến hoá vô thường chủ,

Nhu nhu đỉnh phí trì hề,

Bạo dũng bất hưu chỉ,

Tiếp liên trùng điệp luỹ hề,

Khuyển nha tương thác cự.

Hình tự trọng đông băng hề,

Lan can thổ chung nhũ.

Thôi ngôi nhi tạp xí hề,

Giao tích tương chi trụ.

82. Âm Dương đắc kỳ phối hề,

Đạm bạc nhi tương thủ,

Thanh long xử phòng lục hề,

Xuân hoa Chấn đông Mão.

Bạch hổ tại Ngang thất hề,

Thu mang Đoài Tây Dậu.

Chu Tước tại Trương nhị hề,

Chính Dương Ly Nam Ngọ.

Tam giả câu lai triều hề,

Gia thuộc vi thân lữ.

.

,

耀 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

西 .

.

.

.

.

Tạm dịch:

Thời gian chưa quá nửa,

Mà Tiên Thiên Dương khí đã phát hiện.

Ngũ hành nhất khí,

Biến hoá vô cùng.

Dược khí vừa biến hoá,

Nên còn rất non yếu,

Dược khí từ non, đã tạm ngưng kết.

Do tụ rồi tán lại,

Nay đọng lại thành băng,

Do tạp nhi thuần,

Dược khí phản dương vậy,

Âm Dương đã quân bình,

Và đã hồn nhiên nhất khí,

Đạm bạc tương thủ lẫn nhau,

Thanh Long (Mộc) ở cung sao Phòng (Thuỷ),

Hoa xuân ở cung Chấn Đông Mão.

Bạch hổ (Kim) ở cung sao Ngang (Hoả),

Mùa Thu thì Âm khí vượng tại cung Đoài,

Chu Tước (Hoả) ở nơi sao Trương (Hoả) (Đó là Dương Cực Âm sinh),

Kim, Mộc, Thuỷ lai triều,

Sẽ kết thân với nhau.

 

Tiết trên nói về công trình gom góp Dược vật, tiết này chỉ rõ Hỏa hậu Kết Đơn chi dụng.

Đương Tứ Tượng hoà hợp, Ngũ hành toản thốc (hoà hợp), thế là đem dược vật cho vào Càn Đỉnh, kíp đem nhất điểm Chân Hỏa của Khôn Lô mà đoàn luyện nó. Trong khoảnh khắc, Ngũ hành sẽ hỗn hoà, Tiên Thiên chi Khí sẽ từ Hư Vô sinh xuất. Cho nên nói: Lậu khắc vị quá bán hề, Ngư lân áp liệu khởi. Ngư là vật trong nước, nói ví dụ là Tiên Thiên Dương Khí phát hiện. Lân áp liệu khởi là Tiên Thiên Dương khí. Được Chân Hoả huân chưng. Tượng cho sự bay nhảy biến hoá. Ngũ sắc huyền dược là Ngũ Hành Nhất Khí. Biến hoá vô thường, là tiềm dược bất túc vậy. Nhu nhu đỉnh phất trì, bạo dũng bất hưu chỉ Dược khí vừa biến hoá nên còn non yếu vậy. Tiếp liên trùng điệp điệp, khuyển nha tương thố cự là Dược khí từ non đã từ từ ngưng kết vậy. Hình tự trọng Đông băng, Lan Can thổ chung nhũ là do tán rồi tụ lại, và ngưmg kết kiên cố. Thôi ngôi nhi tạp xí, Giao tích tương chi thụ là do tạp nhi thuần. Dược Khí đã phản Dương vậy. Âm Dương đắc kỳ loại, Đạm bạc nhi tương thủ là Âm Dương đã tương đương và đã hồn nhiên nhất khí. Dược chính là Hỏa, Hoả chính là Dược. Tự nhiên có Thiên Nhiên Chân Hoả. Lô trung rực rỡ luôn đỏ rực. Không cần phải điều hoà nữa. Chỉ cần Đạm Bạc Tương Thủ, Phòng Nguy, Lự Hiểm, Mộc Dục Ôn Dưỡng, để hành Vô Vi chi công. Thanh Long xứ Phòng lục, Xuân Hoa Chấn Đông Mão là Thanh Long tượng Mộc. Phòng là Sao Phòng, là sao thuộc Thủy. Số sáu là số của Nước. Mộc cư Thủy địa. Mộc có Thủy nên được dưỡng nuôi. Mùa Xuân thì Dương Khí vượng hành. Bạch Hổ tại Ngang thất, Thu mang Đoài Tây Dậu là Bạch Hổ tượng Kim. Ngang là sao thuộc Hỏa. Thất là số của Hoả. Kim cư Hoả vị, Kim được Lửa nên chiếu sáng. Thu thì Âm Khí vượng. Chu Tước tại Trương nhị, Dương Ly chính Ngọ là Chu Tước có tượng Hoả. Trương là sao của Hoả. Nhị là Sinh Số của Hỏa. Hoả cư Chính Nam Ngọ, ở giữa Kim và Mộc. Đó là Dương Cực Âm sinh chi xứ. Tượng Hạ Chí, nơi giao tiếp Âm Dương, là nơi luyện độ Hình Đức vậy.

Kim Mộc Thủy tam giả lai triều. Đơn đỉnh kết thành Thân lữ.

Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hỏa sinh Kim, Kim sinh thủy, tuy là Ba nhưng có đủ Khí của Tứ Tượng. Trong đỉnh có đủ Tứ Tượng. Tự phanh, tự luyện, Thánh thai vô chất sẽ sinh Chất, Vô Hình sẽ sinh Hình, biến hoá thật tự nhiên vậy.

Nội dược là Thiên Nhiên Chân Hỏa chi pháp tượng. So với Bạch hổ thương dịch Chu tước không giống nhau.

Trên kia nói bên ngoài, nơi đây nói bên trong. Ngoại là Hậu Thiên phản Tiên Thiên. Nội là đã phản hồi Tiên Thiên nay lại Xuất ư Thiên Nhiên. Thế là Nội Ngoại hỏa hầu có phân biệt nhau. Học giả nên coi chừng điểm này.


» Mục Lục | Thượng thiên 1  2  3  4  5  | Hạ thiên