THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú của Từ Cảnh Hưu

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú

 

Trung thiên

中 篇

Chương 2

Thị phi

Đạo Trời, Đơn Đạo giản dị. Lập dị là sai

27. Thị phi lịch tàng pháp

Nội quan hữu sở tư

Lý hành bộ đẩu tú.

Lục giáp dĩ nhật thìn

Âm Đạo yếm cửu nhất,

Trọc loạn lộng nguyên bào

Thực khí minh trường vị

Thổ chính hấp ngoại tà

Trú dạ bất ngoạ mị

Hối sóc vị thường hưu

Thân thể nhật bì quyện

Hoảng hốt trạng nhược si,

Bách mạch đỉnh phí trì

Bất đắc thanh trừng cư

Luỹ thổ [1] lập đàn vũ

Chiêu mộ kính tế tự

Quỉ vật kiến hình tượng

Mộng mị cảm khái chi,

Tâm hoan ý hỉ duyệt

Tự vị tất diên kỳ

Cự dĩ Thiên mệnh tử 

Hủ lộ kỳ hình hài 

Cử thố triếp hữu vi,

Bội nghịch thất khu cơ 

Chư thuật thậm chúng đa 

Thiên điều vạn hữu dư

Tiền khước vi Hoàng Lão

Khúc chiết lệ cửu đô,

28. Minh giả tỉnh quyết chỉ [2]

Khoáng nhiên tri sở do.

是 非 歷 藏 法

內 觀 有 所 思

履 行 步 斗 宿

六 甲 以 日 辰

陰 道 厭 九 一

濁 亂 弄 元 胞

食 氣 鳴 腸 胃

吐 正 吸 外 邪

晝 夜 不 臥 寐

晦 朔 未 嘗 休

身 體 日 疲 倦

恍 惚 狀 若 癡

百 脈 鼎 沸 馳

不 得 清 澄 居

壘 土 立 壇 宇

朝 暮 敬 祭 祠

鬼 物 見 形 象

夢 寐 感 慨 之

心 歡 意 喜 悅

自 謂 必 延 期

遽 以 天 命 死

 朽 露 其 形 骸

舉 措 輒 有 違

悖 逆 失 樞 機

諸 術 甚 眾 多

千 條 萬 有 餘

前 卻 違 黃 老

曲 折 戾 九 都

明 者 省 厥 旨

曠 然 知 所 由

 Tạm dịch:

 27. Thị phi sách còn ghi,

Có kẻ thích nội quan.

Chân bước theo Khôi Cương,

Lại thích luyện Lục Giáp

Có người luyện Phòng Trung,

Chín nông, một lần sâu. (Cửu thiển nhất thâm)

Có người vận hô hấp,

Có người tu tuyệt lương.

Ngày đêm không chịu nằm.

Suốt tháng không ngừng nghỉ,

Thân thể yếu mòn dần.

Hoảng hốt như điên cuồng,

Tạng phủ muốn sôi lên.

Lòng không được thanh thản.

Có người thích lập đàn,

Sáng chiều lo tế tự,

Bè bạn cùng ma quỉ,

Những muốn được trường sinh,

Đi sai ngược đường Trời,

Thân hình sẽ hủ hoại.

Tà thuật có rất nhiều,

Đều ngược với Hoàng Lão

Rốt cuộc sẽ tử vong.

 22. Người hay biết yếu chỉ,

Sẽ hiểu rõ đầu đuôi.

 

Tu chân chi đạo, đã được thì được mãi, hết sức giản dị. Người biết và thi hành đạo đó lập tức nên thánh hiền. Nhà Nho gọi thế là Đạo Trung Dung. Đạo Lão gọi thế là Kim Đan chi đạo, đạo Phật gọi thế là Nhất thừa chi Đạo. Chỗ tinh yếu của nó là Cương Nhu tương đáng, Tính Tình tương hợp. là thành Nhất bất nhị vậy.

Người học Đạo ngày nay, không gặp được Chân Sư, nên chạy vào bàng môn. Có người thì Định Tâm chỉ niệm, tập nội quan, có người thì bước theo sao Bắc Đẩu và luyện Lục Giáp. Có người theo tà thuật Cửu Nhất;[3] có người thì vận khí hô hấp, có người thì Tuyệt Lương. Có người thì ngày đêm không nằm, lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt như điên cuồng. Có người thì Tí Ngọ hành Khí, làm cho bách mạch như sôi lên vậy. Có người đắp đất lập đàn, bè bạn cùng ma quỉ.

 Những người như vậy, lập ra nhiều chuyện, đi ngược Đại Đạo. Mong được Trường sinh mà trái lại làm cho mình bị thương tổn. Tự chuốc lấy tai hoạ của Cửu Đô. Những người đó há không biết thế gian còn có Thất Phản Cửu Hoàn, Kim Dịch hoàn đơn chi đạo, có thể biến nữ thành nam, cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử hay sao?

Nếu có những bậc minh triết chí sĩ, lại gặp được Chân Sư và biết được yếu chỉ của Đại Đạo, thì sẽ biết rằng Đạo Tu Chân không ở trong 3600 pháp môn tà đạo vậy. Đây là ý chỉ của Tham Đồng Khế khi bàn về đoạn Quan Quan Thư Cưu.


[1] Lũy thồ: có bản ghi Hắc thổ.

[2] Tỉnh quyết chỉ: có bản ghi Thẩm quyết chỉ.

[3] Cửu Nhất chi thuật là phòng trung chi thuật: Cửu thiển nhất thâm, Đạo Lão coi phái này là tà phái.

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7