THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú của Từ Cảnh Hưu

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú

 

Hạ thiên

下 篇

Chương 2

Hồ phấn

Phải biết phục thực Hạo Nhiên chi Khí mới thành Đạo

12. Hồ phấn đầu hoả trung

Sắc hoại hoàn vi Diên 

Băng tuyết đắc ôn thang

Giải thích thành Thái Huyền. 

Kim dĩ sa vi chủ,

Bẩm hoà ư thuỷ ngân 

Biến hoá do kỳ chân, 

Chung thuỷ tự tương nhân,

Dục tác phục thực tiên, 

Nghi dĩ đồng loại giả, 

Thực hoà đương dĩ cốc, 

Phúc kê dụng kỳ noãn,

Dĩ loại phụ tự nhiên

Vật thành dị đào dã

Ngư mục khởi vi châu,

Bồng cao bất thành giả

Loại đồng giả tương tòng, 

Sự quai bất thành bảo,

Yến tước bất sinh phượng

Hồ thố bất nhũ mã, 

Thuỷ lưu bất viêm thượng 

Hoả động bất nhuận hạ 

 13. Thế gian đa học sĩ 

Cao diệu phụ lương tài 

Giải cấu bất tao ngộ 

Hao hoả vong tư tài 

Cứ án y văn thuyết, 

Vọng dĩ ý vi chi, 

Đoan tự vô nhân duyên, 

Độ lượng thất thao trì,

Đảo trị khương thạch đảm 

Vân mẫu cập phàn từ,

Lưu hoàng thiêu dự chương, 

Nê Cống tương luyện trị

Cổ hạ ngũ thạch đồng 

Dĩ chi vi phụ khu, 

Tạp tính bất đồng loại 

An khẳng hợp thể cư, 

Thiên cử tất vạn bại,

Dục hiệt phản thành si.  

Kiểu hãnh cật bất ngộ  

Chí nhân độc tri chi  

Trĩ niên chí bạch thủ 

Trung Đạo sinh hồ nghi, 

Bối đạo thủ mê lộ 

Xuất chính nhập tà hề, 

Quản khuy bất quảng kiến

Nan dĩ quĩ phương lai.

胡 粉 投 火 中

色 壞 還 為 鉛

冰 雪 得 溫 湯

解 釋 成 太 玄

金 以 砂 為 主

稟 和 於 水 銀

變 化 由 其 真

終 始 自 相 因

欲 作 伏 食 仙

宜 以 同 類 者

植 禾 當 以 榖

覆 雞 用 其 卵

 以 類 輔 自 然

物 成 易 陶 冶

魚 目 豈 為 珠

蓬 蒿 不 成 檟

類 同 者 相 從

事 乖 不 成 寶

燕 雀 不 生 鳳

狐 兔 不 乳 馬

水 流 不 炎 上

火 動 不 潤 下

世 間 多 學 士

高 妙 負 良 材

邂 逅 不 遭 遇

耗 火 亡 資 財

據 按 依 文 說

妄 以 意 為 之

端 緒 無 因 緣

度 量 失 操 持

搗 治 羌 石 膽

雲 母 及 礬 磁

硫 黃 燒 豫 章

泥 汞 相 煉 治

鼓 下 五 石 銅

以 之 為 輔 樞

雜 性 不 同 類

安 肯 合 體 居

千 舉 必 萬 敗

欲 黠 反 成 癡

僥 倖 訖 不 遇

至 人 獨 知 之

稚 年 至 白 首

中 道 生 狐 疑

背 道 守 迷 路

出 正 入 邪 蹊

管 窺 不 廣 見

難 以 揆 方 來

   Tạm dịch:

Hồ phấn do Duyên thành,

Gặp lửa lại thành Duyên.

Băng Tuyết gặp nước nóng,

Sẽ hoá lại thành nước,

Chu sa là Thuỷ Ngân,

Gặp lửa biến Thuỷ Ngân.

Biến hoá do Bản tính,

Chung thuỷ trở lại đầu.

Người tu muốn Phục Thực,

Phải phục Khí Hạo Nhiên.

Phải dùng đúng Đồng loại.

Cấy lúa phải gieo mạ,

Muốn gà phải có trứng.

Đồng loại mới tự nhiên.

Mắt cá há chân châu?

Cây giả chẳng cỏ bồng,

Đồng loại sẽ sinh nhau,

Làm sai sao sinh bảo,

Yến tước phượng không sinh,

Hồ thố không đẻ ngựa,

Nước chảy không bốc cao,

Hoả động không chảy xuống.

 13. Thế gian nhiều học giả,

Kiêu căng nghĩ mình hay,

Không gặp được thày giỏi,

Tiêu ma hết gia tài.

Cứ theo kinh văn thuyết,

Vọng ý phát ngôn liều,

Nói năng không mạch lạc,

Độ lượng lại sai di.

Muốn dùng Khương Thạch đởm,

Vân Mẫu với Phàn từ,

Lưu Hoàng với Dự Chương

Nê Hống để luyện đơn.

Tất cả không đồng loại

Làm sao hợp con người?

Càng làm càng thất bại,

Muốn giỏi hoá ngu si.

Kiêu căng chẳng gặp thày,

Đến già cũng không hối,

Giữa đường sinh hồ nghi,

Bỏ đạo nhập mê lộ,

Bỏ chính theo đường tà,

Nhìn Ống sao thấy được,

Sao thấy được tứ phương?

 

Tiết trên nói: Kim lai sẽ qui tính, cho nên gọi là Hoàn Đơn. Nếu bỏ Tính Mệnh, tìm những cái không đúng với mình mà muốn bảo mệnh toàn hình, thì làm gì có chuyện ấy? Ví như nhuỵ phấn, là do hắc duyên thiêu thành, ném vào nước lại hoá thành duyên.

Băng tuyết là do nước lạnh đông lại, gặp nóng sẽ hoá thành nước. Chu sa là thuỷ ngân biến ra, gặp lửa sẽ hoá lại thành Thuỷ Ngân. Hoàng kim cho thêm Thuỷ Ngân sẽ có sắc trắng, gặp lửa sẽ hoá lại thành vàng.

Những chuyện như thế, đều biến hoá theo Chân Bản Tính. Mình có thể trị nó làm cho vật này biến thành vật nọ rồi lại làm cho vật nọ biến thành vật kia trở lại. Chung thuỷ tương nhân, dễ làm thành được. Làm sao có chuyện Phục Thực Tiên mà không dùng vật đồng loại, thì làm sao mà nên việc?

Phục là Phục tàng tiên thiên chi khí, mà không làm cho ý vọng động. Tức như Mạnh Tử nói: Ngã thiện dưỡng ngô Hạo nhiên chi khí vậy.[1] Thực là dĩ hư cầu thực, là Phục Thực vậy.[2] Tức như Mạnh Tử nói về Cái Khí vậy. Khí đó Chí đại, chí cương, trực dưỡng và vô hại, khí đó tràn đầy trong thiên hạ. Nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí mà làm cho nó tràn đầy thiên địa, tạo hoá không giữ đựơc nó, vạn vật không di chuyển được nó, thế mới là Phục Thực.

 Con người vốn có một điểm Hạo Nhiên Chính Khí trong người, thì phải phục thực được hạo nhiên chính khí mới có thể thành Đạo. Thế không phải là phục thực những gì không đồng loại với mình. Ví dụ muốn trồng lúa thì phải gieo mạ, muốn có gà thì phải ấp trứng. Như vậy là Loài phụ tự nhiên. Và vật tức thành tựu. Mắt cá không phải hạt châu, cỏ bồng, cỏ hao không sinh được cây giả. Cái gì đồng loại thì theo nhau, cái gì nghịch nhau thì không thành bảo. Chim yến, chim sẻ không sinh ra chim phượng, con hồ con thỏ không cho ngựa bú. Nước không bốc lên, lửa không chảy xuôi, tình mà không giống nhau, tính không cùng loại, mà đòi giúp nhau, thì làm sao được.

Trên đời ngày nay, có một số học giả, cậy mình có tài, không chịu tìm chân sư, nghe nói về thuật luyện đơn, tưởng là Lô Hoả thiêu luyện, đọc cổ văn, rồi nghĩ sai, nghĩ bậy, không biết tu luyện, hao phí tài năng, lo đoàn luyện ngũ kim, bát thạch (ngoại đơn), hi vọng sẽ trường sinh bất tử, có biết đâu những vật lăng nhăng khác tính nhau như vậy, đâu có đồng loại với ta, thì làm sao mà chúng ở trong người chúng ta đựơc? Càng bày vẽ lại càng thất bại, mà vẫn không hối cải, rồi thành điên cuồng. Những người kiêu căng, không gặp thày hay như vậy, phúc phận rất là mong manh, đến chết vẫn không hối. Ôi, những người như vậy, đánh mất bản niệm, giữa đường sinh nghi, bỏ chính theo tà, dối mình dối người, mà vẫn tưởng mình hay biết, đó là những hạng bàng môn, tả đạo, viết sách, lập ngôn, như người mù dắt người mù, dòm trong ống, thấy trong bầu thì làm sao nhìn được 4 phương? Tiết này giải đoạn Hà thượng Xá nữ (Tham Đồng Trực Chỉ, Hạ Thiên Kinh Văn trang 1b chính văn, và bản dịch tr. 146 bản dịch này.)


[1] Mạnh Tử, Công tôn Sửu thượng câu 2.

[2] Đạo Đức Kinh, ch. 3.

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7