THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú của Từ Cảnh Hưu

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú

 

Hạ thiên

下 篇

Chương 3

Kim nhập

Luyện Đơn là thực hiện Chân Tính Thiên Lương

30. Kim nhập ư mãnh hoả, 

Sắc bất đoạt tinh quang.

Tự khai tịch dĩ lai, 

Nhật Nguyệt bất khuy minh,

Kim bất thất kỳ trọng,

Nhật nguyệt hình như thường

Kim bản tòng Nguyệt sinh, 

Sóc đán nhật thụ phù,

Kim phản qui kỳ mẫu, 

Nguyệt hối nhật tương bao,

Ẩn tàng kỳ khuông khuếch 

Trầm luân ư động hư,

Kim phục kỳ cố tính

Thành quang đỉnh nãi hi.

金 入 於 猛 火

色 不 奪 精 光

自 開 闢 以 來

日 月 不 虧 明

金 不 失 其 重

日 月 形 如 常

金 本 從 月 生

朔 旦 日 受 符

金 返 歸 其 母

月 晦 日 相 包

隱 藏 其 匡 廓

沉 淪 於 洞 虛

金 復 其 故 性

威 光 鼎 乃 烯

 Tạm dịch:

 30. Kim cho vào lửa nóng,

Càng nóng càng sáng ra.

Từ tạo thiên tới nay,

Nhật Nguyệt không bớt sáng,

Vàng không mất trọng lượng,

Nhật Nguyệt luôn như thường,

Vàng vốn từ Nguyệt sinh,

Sáng mốt Nhật cho phù,

Kim lại quay về mẹ,

Nguyệt hối, nhật tương bao,

Khuông khuếch dấu sạch hết,

Trầm luân trong Đổng Hư.

Kim trở về Bản Nguyên,

Lửa lò luôn rực rỡ.

 

Tiết trên nói nếu muốn ăn để thành tiên, thì phải dùng thứ đồng loại với mình, tức là Chân Tính đầy đủ Thiên Lương của chúng ta. Cái Chân Tính đó rơi vào Hậu Thiên, tức là cái Tình Chân Tri do Đạo Tâm sinh ra. Cái Tình ấy ở Ngũ Hành thì thuộc Kim. Đơn Thư gọi là Chân Kim. Cái vàng này muôn kiếp không hư. Đó là cái thang lên trời của Thánh Hiền, đó là chủng tử của Phật.

 Muốn liễu tính Mệnh mà không nhờ Chân Kim này thì không có thuật nào khác. Ví như xem vàng trong thế gian, tính nó chí cương, thể nó tối kiên, càng gặp lửa lại càng sáng. Cho nên nói Chân Kim không sợ bị luyện trong lửa. Tinh quang của vàng, không vì lửa cháy mạnh mà mất, cũng như ánh sáng của Nhật Nguyệt không vì chiếu soi mà giảm vậy.

 Từ tạo thiên, lập địa tới nay, vạn vật có sinh có diệt, có còn có mất, duy mặt trăng mặt trời là không mất áng sáng, duy có Vàng là không mất trọng lượng, muôn đời không mất. Thế là Vàng và Nhật Nguyệt đồng quang minh, đồng trường cửu vậy. Phàm Kim còn như vậy, thì Chân Kim ra sao, chúng ta suy ra mà biết được. Vả Chân Tri của Chân Kim là Tình vô tình, là Chân Không và Diệu Hữu, không nệ vào sắc tướng hữu vô chi hình, là Dương trong Âm, tượng là Nguyệt quang. Cho nên nói Vàng vốn sinh từ Nguyệt Quang. Vàng từ Trăng sinh, nên công dụng của Kim Đơn, phải nhìn vào sự tròn khuyết của mặt trăng mà tiến hay thoái.

Nguyệt vốn thuần Âm. Nhờ ánh mặt trời mới có ánh sáng. Ánh sáng là tượng của Kim. Mặt trăng cứ ngày 1, 15, thì mặt trời lại gặp cho Phù. Nguyệt được ánh sáng mặt trời nên sinh Chấn. Mồng 3 là 1 Dương hiện ở Khôn địa, Thế là Kim trở về với Mẹ. Thổ sinh Kim, thế là Khôn Thổ là mẹ của Kim. Kim trở về với Mẹ, cho nên nói Tây Nam Đắc Bằng, từ 1 Dương, đến 2 Dương, 3 Dương. Đến ngày 15 là ánh sáng tròn đầy. Đầy rồi lại vơi, 16 là 1 Âm sinh bên trong, cho đến ngày 30, là Đông Bắc táng bằng. Nhật bao Nguyệt Thể và là Thuần Khôn, ẩn tàng hình tượng, trầm luân diệt tích, nhập vào Động Hư chi địa.

Người luyện đơn bắt chước thế, từ trong hư cực tĩnh đốc hợp nhất Chân Tri, Linh Tri. Tự nhiên có một điểm Chân Linh chi quang phát hiện. Gọi là Thần Minh, hay là Hắc Trung Bạch, hay là Thuỷ Trung Kim, hay là Tiên Thiên Chân Nhất chi khí, như Nguyệt nhờ ánh mặt trời, một Dương sinh nơi Khôn địa vậy.

Từ nhỏ hiện lớn, ánh sáng tràn đầy, chân linh thường tồn, lại dùng 10 tháng để Ôn dưỡng để phòng nguy lự hiểm, để thu liễm tinh thần, không lộ sắc bén, ẩn tàng trầm luân, trở về Vô Hà Hữu chi Hương, y như trăng tối không còn hình tích, nhật nguyệt tương bão như nhất vậy. Kim trở về Cố Tính vậy. Chân tri là Tình với Linh Tri là Tính, hồn nhiên tương hợp, Tình qui ư Tính, Tính định thì Tình sẽ vong, bất thức bất tri, thuận Đế chi tắc, thế là Kim trở về Nguyên bản vậy.

Uy quang Đỉnh nãi hi, Hi là màu lửa. Khi Tình qui về Tính, khi Tính luyến tình, thì Tình là Tính, Tính là Tình. Lương tri lương năng sẽ tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông. Linh tri trong sáng là Hoả phản kỳ bản. Kim Hoả đồng cung, Dược tức là Hoả, Hoả tức là Dược, trong lò luôn hồng tươi rực rỡ, cho nên nói Uy quang đỉnh nãi hi. Đỉnh mà gọi là Quang, thế là Đỉnh Hư Linh. Quang mà gọi là Uy, đó là Cương Kiện chi Quang. Cương kiện hư linh, hữu khí vô chất, vạn vật nan thương. Thế là Chân Kim trở về Bản Tính.

Tiết này chú giải đoạn Thái Dương Lưu châu, chí ngưng nhi chí kiên vậy, (Xem bản chính T Đ Trực Chỉ, Hạ Thiên Kinh Văn tr. 2a, bản dịch tr. 152)


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7