THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Trung thiên

Chương 3

 Quan Quan

Cô Âm Quả Dương

78. Quan quan thư cưu, 

Tại hà chi châu, 

Yểu điệu thục nữ,  

Quân tử hảo cầu. 

Hùng bất độc xứ, 

Thư bất cô cư, 

Huyền Vũ, Qui Xà,

Bàn củ tương phù,

Dĩ minh tẫn mẫu, 

Cánh đương tương tu, 

Giả sử nhị nữ cộng thất,

Nhan sắc thậm xu, 

Tô Tần thông tín, 

Trương Nghi hợp môi, 

Phát biện lợi thiệt, 

Đoạt thư mỹ từ, 

Suy tâm điều hài,

Hợp vi phu phụ, 

Tệ phát hủ xỉ,

Chung bất tương tri, 

Nhược dược vật phi chủng,

Danh loại bất đồng,

Phân lưỡng sâm si, 

Thất kỳ cương kỷ, 

Tuy Hoàng Đế lâm lô, 

Thái Ất chấp hoả, 

Bát Công chú luyện, 

Hoài Nam điều hợp,

Lập vũ sùng đàn,

Ngọc vi giai bệ, 

Lân bô phượng chỉ, 

Bả tịch trường quị, 

Đảo chúc thần kỳ,

Thỉnh ai chư quỉ, 

Mộc dục trai giới,  

Kí hữu sở vọng,

Diệc do hoà giao bổ phủ, 

Dĩ lỗ đồ sang,

Khứ lãnh gia băng, 

Trừ nhiệt dụng thang, 

Phi Qui vũ Xà,  

Dũ kiến quai trương.  

關 關 雎 鳩

在 河 之 洲

窈 窕 淑 女

君 子 好 逑

雄 不 獨 處

雌 不 孤 居

玄 武 歸 蛇

蟠 糾 相 扶

以 明 牝 牡

竟 當 相 須

假 使 二 女 共 室

顏 色 甚 姝

蘇 秦 通 信

張 儀 合 媒

發 辯 利 舌

奪 舒 美 辭

推 心 調 諧

合 為 夫 妻

弊 髮 腐 齒

終 不 相 知

若 藥 物 非 種

名 類 不 同

分 兩 參 差

失 其 剛 紀

雖 黃 帝 臨 爐

太 乙 執 火

八 公 鑄 煉

淮 南 調 合

立 宇 崇 壇

玉 為 階 陛

麟 脯 鳳 脂

把 籍 長 跪

禱 祝 神 祇

請 哀 諸 鬼

沐 浴 齋 戒

冀 有 所 望

亦 猶 和 膠 補 釜

以 磠 塗 瘡

去 冷 加 冰

除 熱 用 湯

飛 龜 舞 蛇

愈 見 乖 張

Tạm dịch:

 78. Quan quan thư cưu,

Tại Hà chi châu,

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Mái không một mình,

Trống không cô độc

Huyền Vũ, Qui Xà (Qui Xà = Âm Dương),

Bàn củ tương phù (Ôm ấp lấy nhau).

Mới rõ Đực Cái,

Hoà hợp lẫn nhau,

Nếu hai cô gái,

Sống chung một nhà,

Nhan sắc diễm tuyệt,

Tô Tần thông tin,

Trương Nghi mai mối,

Nói năng hùng biện,

Lời lẽ hoa mỹ,

Muốn cho hai gái,

Kết thành phu thê.

Răng long, đầu bạc.

Chung cuộc bất thành.

Dược vật đồng loại,

Phân lạng hẳn hoi,

Không đúng phép tắc,

(Dù)ø Hoàng đế đốt lò,

Thái Ất nhúm lửa,

Bát Công đào luyện,

Hoài Nam điều hoà.

Lập đàn tế lễ,

Lấy ngọc xây thềm,

Thịt khô lân phượng (lấy lân, phượng làm thịt khô)

Quì gối cầu xin,

Xin với thần minh,

Cùng với chư quỉ,

Trai giới, tắm rửa,

Mong đạt ý muốn,

Thì có khác chi,

Dùng keo vá lò,

Lấy sạn chữa thương,

Lấy băng chữa lạnh,

Nước sôi chữa nóng,

Rắn múa, rùa bay,

Thật là phi lý.

 

Tiết trên nói Âm Dương tương đương, tiến thoái hợp thời. Như vậy Tu Đạo mới thành công.

Tiết này nói Cô Âm quả Dương, gây nhiều tệ hại  để con người có thể hiểu rõ, mà cải tà qui chính vậy. Dịch viết: Nhất Âm Nhất Dương chi vị Đạo, bởi vì có Âm, có Dương, Âm Dương tương hợp thì mới là Đạo. Còn cô Âm, quả Dương, Âm Dương chia lìa, thì không gọi là Đạo. Khổng tử san định Kinh Thi, lấy thiên Quan Cưu làm chủ. Gọi đó là: Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. Đạo vợ chồng tức là Âm Dương Tạo Hoá chi Đạo.

Trong trời đất, có vật hữu tình, vật vô tình. Tẫn thuộc Âm, là Con mái, là người Vợ. Mẫu thuộc Dương, là Con Đực, là người Chồng. Một Tẫn, Một Mẫu, một Thư một Hùng, một Phụ, một Phu, Một Âm một Dương, bỉ thử vẹn hai, mới thành Tạo Hoá. Ở nơi con người, Nam Nữ chung sống mới có sinh đẻ. Ở nơi vạn vật, long xà cuộn chặt lấy nhau, mới sinh con cái. Đưa ra hai chứng lý này, thì biết Tẫn Mẫu tương tu, Thư hùng tương hợp mới đúng đạo lý. Giả sử hai chị em ở cùng nhà, nhan sắc đẹp đẽ mà kết làm vợ chồng. Thì làm sao mà hiểu nhau, mà sinh con cái. Lẽ này dễ thấy và dễ hiểu.

Những người không biết đường tu Đạo, không biết nhẽ Âm Dương phối hợp, không biết lẽ Tẫn Mẫu tương tu, bỏ mất Chân Âm, Chân Dương, căn cốt Tính Mệnh của mình, mà cầu cái không cùng chủng loại với mình, hoặc gọi là Thái Chiến, hoặc nhận lầm là Lô Hoả, hoặc lập Đàn cúng Sao, cầu Chân, hoặc trai giới mà cầu khẩn ma quỉ, mong được Diên Niên Ích Thọ, Trường Sinh Bất Tử, thật chẳng khác nào lấy keo dán chõ, lấy cát, sạn  rắc vào mụn nhọt, đổ thêm băng cho bớt lạnh, tạt nước sôi để trừ nhiệt. Thế là muốn cho Rùa bay, Rắn múa. Rùa sao mà bay, Rắn sao mà múa? Như vậy há chẳng phải càng làm hỏng việc đi hay sao?

Trong tiết này Tiên Ông đề cao Quan Cưu, Qui Xà, Tẫn Mẫu tương tu chi lý, và thêm rằng nếu không là Đồng loại thì không nên công, để khai thị hậu học, thật là hết sức từ bi vậy. Những ai ngu đần ương ngạnh hãy nên tỉnh ngộ.


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6