THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Hạ thiên

Chương 4

Đơn Sa

Hòa Hợp Ngũ Hành

76. Đơn sa mộc tinh, 

Đắc Kim nãi tính,  

Kim thuỷ hợp xứ,  

Mộc Hoả vi lữ, 

Tứ giả hỗn độn, 

Liệt vi Long Hổ, 

Long Dương số cơ, 

Hổ Âm số ngẫu, 

Can thanh vi phụ, 

Phế bạch vi mẫu,

Thận hắc vi tử, 

Tâm Xích vi Nữ, 

Tì hoàng vi tổ, 

Tí Ngọ hành thuỷ,  

Tam vật nhất gia 

Đô qui Mậu Kỷ. 

丹 砂 木 精

得 金 乃 併

金 水 合 處

木 火 為 侶

四 者 混 沌

列 為 龍 虎

龍 陽 數 奇

虎 陰 數 偶

肝 青 為 父

肺 白 為 母

腎 黑 為 子

心 赤 為 女

脾 黃 為 祖

子 午 行 始

三 物 一 家

都 歸 戊 己

 Tạm dịch:

Đơn Sa Mộc Tinh,[1]

Hợp với Kim Thuỷ.[2]

Kim Thuỷ hợp xứ,

Bốn bên hoà hợp (Kim Thuỷ, Mộc, hoả),

Chia thành Long Hổ,

Long Dương số lẻ,

Hổ Âm số chẵn,

Gan xanh là Cha,

Phổi trắng là Mẹ,

Thận đen là Trai,

Tâm đỏ là Gái,

Tì vàng là Tổ,

Tí Ngọ bắt đầu,

Ba vật một nhà (Kim, Mộc, Thổ),

Đều qui Mậu Kỷ. 

 

Hai tiết trên nói Xá Nữ Hoàng Nha, Lưu Châu, Kim Hoa, cốt là làm sáng tỏ thế nào là Công Phu điều hoà Âm Dương. Công Phu điều hoà Âm Dương chính là Toản Thốc Ngũ hành. Cho nên tiết này dạy thế nào là Toản Thốc Ngũ Hành, đó chẳng qua là biết điều hoà Âm Dương vậy. Chu Sa tượng Hoả. Ở nơi con người là Linh Thần, hay Xá nữ, Lưu Châu. Mộc tính nhu. Ở nơi con người là Linh tri có Nhu Tính. Còn Kim Tình thì cương, trong con người thì là Cương Tình. Đó chính là Hoàng Nha, Kim Hoa vậy.

Linh Tri chi Thần tính Nhu, thiếu quả quyết. Nên Nhân Thân Thức Thần nhờ cái Linh của nó mà sinh vọng, khiến trong Chân có giả. Nhưng nếu được Chân Tri Kim Cương (Nguyên Thần, tính Trời) chế nó, thì Thức Thần (Tính Người) sẽ không còn hoạt động, và Nhân Tâm sẽ an tĩnh. Linh phản bản Tính (Phục hồi tính trời là phục hồi bản tính mình). Hoả trung lại sinh Mộc. Mộc tính ái kim thuận nghĩa, Kim tình luyến Mộc từ Nhân. Kim Mộc kết hợp.

Linh Tri là Tiên Thiên Linh Khí (Tính Trời). Chân Tri là Tiên Thiên Chính Khí. Cái Linh ấy, cái Chân ấy xưa nay vốn hợp nhất. Trong Linh có Chân, Chân mà chí Linh, thế là Chân Không diệu dụng, vì thế gọi là Nhất Điểm chân linh vậy. Vì tiếp xúc Hậu Thiên, Thức thần làm việc nên Linh kia bị mờ đi, thế là Chân đi vào giả. Hai đằng tương cách. Thế là Khí Tính sinh và Vọng Tình khởi. Cả người thành thuần Âm. Thức Thần là chủng tử sinh Luân Hồi, là nguồn gốc làm ta bị Tử Sinh. Nếu không trừ nó đi, thì không bao giờ ta nắm được Tính Mệnh chúng ta. Phương pháp trừ diệt, nếu không dùng Chân Tri Chân Tình thời không xong. Chân Tri Chân Tình có đủ Tiên Thiên Chân Nhất chi khí. Khí này chí đại, chí cương, có sức thoái trừ quần ma, giết được tam thi.[3]

Chân Tình khi đã hiện, thì Thức Thần ngày một tiêu. Thức Thần tiêu thì Nhân Tâm hết khởi, Linh Tri không bay mất, và Chân tính sẽ tự hiện. Chân Tính hiện sẽ hợp với Chân Tình. Thế là kim mộc giao tính. Kim Mộc đã giao nhau, thì trong Kim có Chân Thuỷ, Ở nơi con người thì là Chân Tinh. Chân Tình, Chân Tinh hợp thành một nhà, thế là Kim Thuỷ hợp xứ.

Trong mộc có hoả, nơi người là Nguyên Thần. Nguyên Thần Chân Tính hợp thành một nhà. Thế là Mộc Hoả kết bạn với nhau. Ngoài thì Kim Mộc tương tính, trong thì Thuỷ Hoả tương tế. Bốn nhà hợp thành nhất Khí. Cũng vẫn là lẽ Nhất Âm, Nhất Dương tương hợp.

Cho nên nói bày ra thành Long Hổ. Long là Mộc, Thuộc Dương, sinh số là 3, là số lẻ. Hổ là Kim, Thuộc Âm, sinh số là 4, là số chẵn. Long Hổ chính là Tính Tình, noiù theo Tượng. Tính Tình Tinh Thần tuy phân thành Tứ Tượng, nhưng vẫn gồm Tính Tình, lại bao quát chúng trong 2 chữ Tính Tình. Kỳ thật khi Tính Tình đã tương hợp, thì chỉ có một Tiên Thiên Nhất Khí bao quát hết. Một khí hỗn hợp, trong gồm Tứ Tượng. Tứ Tượng hỗn hợp thành một Khí, đó là Kim Đơn chi đạo, đó là Hậu Thiên Trung phản Tiên Thiên, đó là Toản Thốc Ngũ hành, hoà hợp tứ tượng, đó là Điều Hoà Âm Dương vậy.

Âm Dương điều hoà là Long Hổ tương hội, thế là Đan Thành. Vì thế gọi là Long Hổ Đại Đơn. Ví dụ ảo thân ta, cũng nhờ Âm Dương Ngũ Hành mà thành.

Gan xanh là Mộc, là Cha, Phế trắng là Kim, là Mẹ, Thận Đen là Thuỷ, là Con, Tâm đỏ là Hoả là Con Gái, Tỳ vàng là Thổ là Tổ phụ. Bởi vì Hậu Thiên Ảo Thân không có Ngũ Hành không thể thành hình. Tiên Thiên Chân Thân không có Ngũ Hành không thể ngưng kết. Cái điều khác là: Trong vòng Điên Đảo, Thuận, Nghịch. Thuận thời sinh Nhân sinh vật, Nghịch thời thành Thánh Thành Tiên. Sao gọi là Thuận?  Can Mộc tàng Hồn, tính phù nhi sinh Hỉ, Tâm Hoả tàng Thần Tính bốc lên (Viêm) mà chủ Lạc, Thận Thuỷ tàng Tinh, tính Lưu mà sinh Ai, phế Kim tàng Phách tính trầm mà sinh Nộ. Tỳ Thổ tàng Ý, tính Trệ mà sinh Dục, thuộc Hậu Thiên.

Thế nào là Nghịch?

Mộc tính Phù nên làm cho Trầm xuống, Mộc qui ư căn. Hỉ hoá thành Nhân.

Kim tính Trầm nên làm cho nổi lên. Kim trở về Bản Nguyên. Nộ hoá thành Nghĩa.

Thuỷ tính Hạ nay làm cho lên trên. Thế là Thuỷ qui Nguyên, Ai hoá thành Trí.

Hoả tính ở trên, nay đem  xuống dưới. Hơả phản kỳ Chân, Lạc hoá thành Lễ

Thổ tính trệ nên xử Hoà. Thổ phản thành Dương. Dục hoá vi tín. Thuộc về Tiên Thiên. Đó là Chí Nhân.

Tu cái Tiên Thiên của chúng ta. Hoá cái Hậu Thiên của chúng ta. Nghịch vận kỳ cơ, để đoạt quyền Tạo Hoá.

Chuyển vận chuôi Sinh Sát, chính là Ức Âm Phù Dương. Dùng  Lục, nhưng không bị Lục chi phối, Dùng Cửu mà không bị Cửu chi phối.

Cửu là Dương số, Lục là Âm số. Nhất Dương sinh vu Tí. Nhất Âm sinh vu Ngọ, Tí Ngọ là Đầu Âm Dương.  Một Dương sinh, thì là Tiến Dương Hoả, Đó là phạm vi của Thuỷ, Mộc. Nhất Âm sinh thời vận Âm Phù. Đó là phạm vi của Hoả Kim. Tiến Dương Vận Phù, đều tuỳ kỳ thời. Trong Trung có Tín. Thổ ở chính giữa. Hỗn hợp Bách Thần. Đưa về Mậu Kỷ. Mậu để Hoà Dương cốt vận ngoại. Kỷ để Hoà Âm cốt dưỡng nội. Mậu Kỷ tương hợp, nội ngoại nhất như. 2 thổ kết thành Đao Khuê.

Thế gọi là Tam Vật Nhất Gia. Kim Đơn Tứ Bách Tự gọi thế là Diên Hống qui Chân Thổ. Thân Tâm yên không Động là gốc ở đấy. Vả Kim Thuỷ là Thân, Mộc Hoả là Tâm, Mậu Kỷ là Ý, thống Tinh Khí Thần tam vật. Luyện Tinh hoá khí, Luyện Khí Hoá Thần, luyện Thần hoàn hư. Đến địa vị này, thân tâm sẽ là một, không lo bị thẩm lậu. Nhưng gọi là Thân Tâm ở đây không phải là Ảo Thân, Nhục Tâm, mà chính là Cái Thân Tâm không nhìn thấy được. Cái Thân không thể nhìn thấy, tức chính là Bản Lai nhất điểm Hạo Nhiên Cương chính chi Khí. Cái Tâm không thể nhìn thấy  tức là Bản Lai Nhất điểm Hư Linh Bất Muội chi Tính. Cái gọi là Ý, Tức là Bất Động bất giao chi Thiên. Đó là Chân Ý,  hay Chân Tín.

Người sau không biết người xưa hay dùng chữ bí hiểm, nên coi Thân là cái Thân ảo hoá. Coi Tâm là cái Tâm Thịt. Coi Ý là Ý Niệm. Hiểu Tâm Ý như vậy mà vào Tịch Diệt chi học. Nhận ảo thân là cái thân vận chuyển. Ôi coi đó là Đạo thì đó là Tà Đạo, chứ không phải là Chính Đạo. Họ có biết đâu rằng cái học Tiên Thiên, không rơi vào vòng Hình Tượng hữu vô, mà có Tâm Truyền,  Khẩu Quyết hẳn hoi, giúp ta trực siêu Bỉ Ngạn, lập tễ Thánh Vị vậy.


[1] Mộc là số 3, là Đơn sa, là Ly, là Hống, là Dương.

[2] Kim, trong có Chân Thuỷ, Kim là số 4, là Hổ, là số Chẵn, là Âm. Âm Dương tương phối thành Đại Đơn.

[3] Còn kêu là Tam Bành, Tam Trùng. Tam Bành là Bành Cư, khiến con người trở nên Tham lam, Bành Chất khiến con người tham tài, hỉ nộ, Bành Kiều khiến con người thích chưng diện, rượu chè v,v... Xem Trung Hoa đạo giáo đại từ điển, tr. 965.

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6