THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Hạ thiên

Chương 5

Cương Nhu

Diệu dụng của Âm Dương Hiệp Nhất

77. Cương nhu điệt hưng,

Canh lịch phân bố,

Long Tây, Hổ Đông, 

Kiến Vĩ Mão Dậu  

Hình Đức tịnh hội,  

Tương Kiến hoan hỉ,  

Hình chủ phục sát. 

Đức chủ sinh khởi, 

Nhị nguyệt du lạc,  

Khôi lâm ư Mão  

Bát nguyệt mạch sinh  

Thiên cương cứ Dậu,  

Tí Nam Ngọ Bắc,

Hỗ vi cương kỷ  

Nhất cửu chi số,

Chung nhi phục thuỷ,  

Xá Nguyên Hư Nguy

Bá tinh ư Tí.

西

 

榆 落

Tạm dịch:

Cương Nhu đắp đổi,

Thay bậc đổi ngôi,

Long Tây, Hổ Đông (Chỗ này nói ngược lại, vì ta thường nói là Long Đông, Hổ tây)

Mão (Đức), Dậu (Hình) hoà hợp.

Vui vẻ gặp nhau.

(Tiết trên nói về Tính Tình Diên Long, Hống Hổ, Tiết này nói rõ thêm).

 

Tiết trên nói về công trình Toản Thốc Ngũ Hành  và Âm Dương hợp Nhất (Hợp Nhất Ngũ Hành và Âm Dương). Tiết này nói về Diệu Dụng của Âm Dương hợp nhất. Đạo Kim Đan là Đạo Cương Nhu tương hợp. Trong Cương có Nhu, trong Nhu có Cương. Cương Nhu tuỳ phen hứng khởi, canh lịch phân bố, tuỳ thời biến thông vậy. Thế nào là Cương Nhu điệt hưng? Canh lịch phân bố?

Long tính thuộc Mộc là Đức phải ở phía Đông, Mão  Dương Vị, nay bố trí ngược lại cho ở phía Tây, Dậu Âm Vị. Thế là Cương thay chỗ mà sang ở Âm Vị. Thế là Dĩ Tính Cầu Tình vậy.

Hổ Tình thuộc Kim là Hình, vốn ở phía Tây Dậu Âm Vị, nay bố trí ngược lại cho sang phía Đông Mão Dương Vị. Thế là Nhu là Nhu canh lịch mà sang thi triển bên phía Cương vậy. Thế là Dĩ Tình qui Tính. Lấy Tính cầu Tình, trong Hình có Đức, Lấy Tình qui Tính, trong Đức có Hình. Trong Hình có Đức, trong Đức có Hình, Hình Đức gặp nhau, Cương nhu hoà hợp, Như đôi vợ chồng tương đắc nên vui vẻ. Nay thử lấy chuyện Thiên Địa tạo hoá mà luận bàn. Tạo là Đức, Hoá là Hình. Hình chủ Sát, để cho Vạn Vật phục tòng. Đức chủ Sinh để Khởi hứng vạn vật. Vạn Vật Sinh thì mới Vinh Vượng, Sát để Thu Liễm. Có Hình có Đức, có Sinh có Sát, Sinh để Sát, Sát để Sinh, Hình nhi Đức, Đức nhi Hình, cho nên Tạo Hóa mới lưu hành bất tức vậy.  Nhưng trong hữu Sinh trung có Sát, Sát trung lại có Hữu Sinh chi đạo, như tháng Hai thì cây Du rụng lá. Khôi Tinh lúc giờ Thìn thì lâm Mão. Cương Tinh lúc giờ Thìn thì chỉ Dậu. Thế là Sinh trung có Sát vậy. Tháng tám thì Vạn vật đều thu liễm, thì lúa Mạch lại sinh. Cương Tinh giờ Tuất chỉ Dậu, Khôi Tinh giờ Tuất lâm Mão. Thế là trong Sát có Sinh. Cương Tinh chỉ đâu là Cát Đó. Thế là có Sinh Khí. Khôi tinh lâm đâu là Hung đó. Thế là có Sát Khí. Tháng Hai cây Du rụng lá, tháng 8, lúa Mạch sinh, tất cả đều nói nên lẽ Hình Đức Tịnh Hội.

Người tu Đạo biết lẽ Hình Đức tịnh hội mới có thể Hạ Thủ. Tí Nam Ngọ Bác hỗ vi cương kỉ. Tí thuộc Thuỷ, ở nơi Người là Nguyên Tinh. Ngọ thuộc Hoả, ở nơi người là Nguyên Thần. Tí tại Nam là Thuỷ cư Hoả vị, Ngọ tại Bắc là Hoả cư Thuỷ vị. Thế là Tinh Nhất chi Thuỷ, đi khắc Nguyên Thần chi Hoả. Thế là Hình, thế là Sát.

Nhưng Thuỷ thượng Hoả hạ, thế là Thuỷ Hoả tương tế. Thế là lấy Tinh dưỡng Thần, lấy Thần bảo Tinh. Trong Hình có Đức, trong Đức có Hình. Hình Đức là Âm Dương, làm Cương Kỷ lẫn cho nhau, mà sinh ra Tiên Thiên chân Dương. Dương sinh ư Nhất, mà thành ở Cửu. Dương cực mà Âm tiếp, Âm cực mà Dương sinh. Chung nhi phục thuỷ. Âm Dương tịnh dụng, Hình Đức tương toàn, không làm thương tổn cho Bỉ, mà làm ích cho Ngã. Bỉ Ngã hợp mà Tình Tính hợp. Tình Tính hợp thì Kim Đơn kết. Nhưng cái điều quan trọng nhất là tại Nhất Dương lai phục. Lúc đó là lúc Thiên Địa hợp kỳ đức,  và Nhật Nguyệt hợp kỳ minh, cùng Tứ Thời hợp kỳ tự, cùng Quỉ Thần hợp kỳ cát hung. Và lúc đó thì có Tiên Thiên Nguyên Tinh, Nguyên Khí tại đó vậy. Hai sao Hư Nguy, vị cư ở Tí, là Âm Dương nhị khí giao hợp tại đó.

Đó là chỗ An Thân Lập Mệnh của người Tu Đạo, dễ lầm khó gặp, lúc đó phải dùng cả Hình lẫn Đức . Hình để phòng Âm, Đức để dưỡng Dương. Có Đức, có Hình . Nếu khách khí thừa cơ nhập vào, thì Tiên Thiên bị thương tổn, đại sự sẽ không thành. Tiên Ông chỉ dùng một câu Bá Tinh ư Tí để dạy người, phải biết Hình Đức  tịnh dụng. Thiên cơ như vậy là đại lộ vậy.


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6