THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Thượng thiên

上 篇

Chương 3

Dịch Hành

Thuận Thời, Thuận Lý 

Dịch hành chu lưu, 

Khuất thân, phản phúc,  

U tiềm, luân nặc,

Biến hóa ư trung.  

Bao nang vạn vật,  

Vi Đạo kỷ cương.  

Dĩ vô chế hữu,   

Khí dụng giả không.   

Tạm dịch:

Dịch lý chu lưu,

Khuất thân, lộn lạo,

U tiềm luân nặc,

Biến hoá bên trong,

Cưu mang vạn vật,

Vi Đạo kỷ cương,

Lấy Vô chế Hữu,

Khí dụng đều không.

 

Tiết trên nói về Phát Hiệu Xuất lệnh, thuận Âm Dương tiết mà sau được may. Con người hoặc là có hữu tâm tác vi, nhưng thực là không có Hữu Tâm vậy. Ví như xem một quẻ Dịch biến ảo, một khí thượng hạ, chu lưu lục hư. Cái cơ vi khuất thân phản phúc, tiềm ẩn bên trong, tuy nghe nhìn không ra, nhưng vừa Chí Vô cũng vưà Chí Hữu, Chí Hư nhưng cũng Chí Thực. Trong đó biến hóa vô cùng, chứa hết muôn vật. Đó là kỷ cương của Đạo. Vì Khuất thân, phản phúc, Nhất Âm, Nhất Dương chi vị Đạo, biến hóa ở trong đó. Âm Dương không lường được nên gọi là Thần. Dùng Thần vận Đạo, dùng Đạo hiển thần. Thế là dùng Vô để chế Hữu. Dùng Khí Dụng để trở về Không Dịch. Đó là Vô Tư, Vô Vi, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Dịch làm gì có Tâm. Tính Mệnh chi Đạo chính là Dịch Đạo vậy. Dịch đã vô tâm, thì người tu đạo cũng vô tâm. Cái dụng của Vô Tâm là cái dụng của thuận thời. Thuận thời là Thuận Lý.  Cứ thuận lý mà hành sự, sẽ cảm động được Trời, chứ không phải là do người, như vậy thì làm gì còn tâm?


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6