THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Hạ thiên

Chương 3

Thái Dương

Chế Phục Hỏa Hầu

68. Thái Dương lưu châu, 

Thường dục khứ nhân, 

Tốt đắc Kim Hoa, 

Chuyển nhi tương nhân, 

Hoá vi Bạch Dịch, 

Ngưng nhi chí kiên, 

Kim Hoa tiên xướng, 

Hữu khoảnh chi gian, 

Giải hoá vi Thuỷ, 

Mã xỉ lan can,

Dương nãi vãng hoà, 

Tính tình tự nhiên, 

Bách xúc thời Âm, 

Câu súc Cấm Môn, 

Từ mẫu dưỡng dục, 

Hiếu tử báo ân,   

Nghiêm phụ thi lệnh, 

Giáo sắc tử tôn, 

Ngũ hành thác vương, 

Tương cứ dĩ sinh, 

Hoả tính tiêu Kim, 

Kim phạt Mộc vinh, 

Tam Ngũ dữ Nhất, 

Thiên Địa chí tinh, 

Khả dĩ khẩu quyết,

Nan dĩ thư truyền,  

 69. Tí đương hữu chuyển,

Ngọ đương Đông tuyền, 

Mão Dậu giới cách, 

Chủ Khách nhị danh,

Long hô ư Hổ, 

Hổ hấp Long tinh, 

Lưỡng tương ẩm thực, 

Câu tương tham tiện,

Toại tương hàm yết,

Chớ tước tương thôn,

Huỳnh Hoặc thủ Tây,

Thái Bạch kinh thiên,

Sát khí sở lâm,

Hà hữu bất khuynh, 

Ly khuyển thủ thử,

Điểu tước uý chiên, 

Các đắc kỳ công,

Hà cảm hữu thanh, 

70. Bất đắc kỳ lý, 

Nan dĩ vọng ngôn,

Kiệt đàn gia sản, 

Thê tử cơ bần, 

Tự cổ cập kim,

Hảo giả ức nhân, 

Cật bất hài ngộ,

Hi hữu năng thành,

Quảng cầu danh dược,

Dữ Đạo quai thù. 

太 陽 流 珠

常 欲 去 人

卒 得 金 華

轉 而 相 因

化 為 白 液

凝 而 至 堅

金 華 先 唱

有 頃 之 間

解 化 為 水

馬 齒 蘭 玕

陽 乃 往 和

性 情 自 然

逼 促 時 陰

拘 蓄 禁 門

慈 母 養 育

孝 子 報 恩

嚴 父 施 令

教 敕 子 孫

五 行 錯 王

相 據 以 生

火 性 銷 金

金 伐 木 榮

三 五 與 一

天 地 至 精

可 以 口 訣

難 以 書 傳

子 當 右 轉

午 當 東 旋

卯 酉 界 隔

主 客 二 名

龍 呼 於 虎

虎 吸 龍 精

兩 相 飲 食

俱 相 貪 便

遂 相 啣 嚥

咀 嚼 相 吞

熒 惑 守 西

太 白 經 天

殺 氣 所 臨

何 有 不 傾

狸 犬 守 鼠

鳥 雀 畏 鸇

各 得 其 功

何 敢 有 聲

不  得 其 理

難 以 妄 言

竭 殫 家 產

妻 子 飢 貧

自 古 及 今

好 者 億 人

訖 不 諧 遇

希 有 能 成

廣 求 名 藥

與 道 乖 殊

Tạm dịch:

Thái dương Lưu Châu,

Là chính Chân Hống.

(Chân Hống chi tính

Phi tẩu bất định,)

Thường muốn xa người

(Thoạt là Ảo chất

Không được kiên cố)

Sau gặp Kim Hoa,

Chuyển hoá tương sinh,

Hoá thành Bạch Dịch,

Ngưng kết chí kiên,

Kim Hoa xướng trước,

Khoảnh khắc sau đó,

Dương sẽ hoạ theo,

Tình tính tự nhiên,

Tan ra thành nước,

Mã xỉ lan can,

Dương sẽ đến hoà,

Tính tình tự nhiên,

Khước trừ tà khí,

Hộ trì chính khí,

Huyền tẫn chi môn,

Cần phải giữ gìn.

Tử hộ sinh môn ,

Chính tại nơi đó.

Từ mẫu dưỡng dục,

Hiếu tử báo ân,

Nghiêm phụ thi lệnh,

Truyền dạy tử tôn.

Ngũ hành điên đảo,

Hoả tính tiêu kim,

Kim chặt mộc vượng,

Tam ngũ hợp nhất,

Thiên địa chí tinh,

Chỉ trao khẩu quyết,

Không thể tương truyền.

Tí thời hữu chuyền,

Ngọ đương Đông tuyền,

Mão Dậu cách nhau,

Phân ngôi chủ khách.

Long kêu gọi Hổ,

Hổ hấp Long Tinh,

Hai bên ẩm thực, 

Tham luyến lẫn nhau,

Tự nuốt lẫn nhau,

Huỳnh Hoặc thủ tây,

Thái Bạch kinh thiên,

Sát khí đến đâu,

Cái gì không nghiêng

Ly, cẩu bắt chưột,

Điểu tước sợ cắt,

Đều hợp thường tình,

Làm sao nói được.

Không hay lý lẽ,

Khỏi nói tứ tung.

Khuynh gia bại sản,

Thê tử cơ bần.

Từ xưa tới nay,

Có đến vạn người,

Không gặp duyên may,

Ít kẻ nên công.

Đi  tìm danh dược,

Đi sai đường Đạo.

 

Tiết trên nói Xá Nữ đắc Hoàng Nha, mới có thể chế phục, tiết này nói rõ cách chế phục hoả hầu ra sao. Ai cũng có đủ Lưu tính (tính biến thiên) của Linh Tri. Ra vào không kỳ hạn, không biết quê quán nó ở đâu. Nó làm loạn tâm tư của con người, làm hao tổn tinh thần con  người, làm thương tổn Tính Mệnh con người. Như Thái Dương lưu châu, không lúc nào ngừng nghỉ. Nhưng tuy không hề ngừng nghỉ, nếu được Kim  Hoa của Đạo Tâm để phối hợp thì Linh Tri sẽ bị Chân Tri chế phục, nó sẽ chuyển hoá. Linh tri sẽ trở về Chân Tri, Tính sẽ cầu Tình. Làm cho Tình qui về Tính, sẽ hoá thành Bạch Dịch, hỗn hợp thành Nhất Khí, sẽ ngưng kết lại và trở thành kiên cố vậy. Chân Tri, Linh Tri ngưng kết, Âm Dương sẽ tương hợp, hoà Khí sẽ huân chưng. Kim Hoa của Linh Tri, trong khoảnh khắc, sẽ biến thành nhu, sẽ biến thành Nước của Chân Tri. Thế là hoảng hốt hữu vật, yểu minh hữu tinh, như Mã Xỉ Lan Can vậy. Mã Xỉ là nói nó Kiên Bạch, Lan Can là nói nó ôn nhu. Kim Hoa hoá Thuỷ là như trên nói: Hoá vi Bạch Dịch vậy. Mã xỉ Lan Can  là như trên nói: Ngưng nhi Chí Kiên vậy. Chân Tri, Kim Hoa, khi đã biến thành Chân Nhất chi Thuỷ, trắng trẻo, kiên cố. Linh Tri là Thái Dương Lưu Châu sẽ biến thành Hư Linh chi hoả, đến hoà hợp với Chân Tri. Kim Hoa sẽ xướng trước là Chân Tình sẽ không tối vậy,  Dương sẽ hoà sau là Chân Tính không mê vậy. Tình không tối, Tính không mê. Lửa không bốc lên, Nước không chảy xuống, Thuỷ Hoả tương tế, Tính Tình bình hoà, trở về Bất Thức, Bất Tri, thuận Đế chi tắc, Tự Nhiên chi Vực vậy. Tính Tình tự nhiên, mới ngưng kết thành Chí Kiên. Cũng như nếu trong người mà Âm Khí chưa hoá xong, thì sẽ làm trở ngại  cho Đạo, cho nên phải khiến cho Âm Khí tronh người tiêu sạch, thì Đại Đạo mới vẹn toàn.

Bách xúc thời Âm là Khước trừ tà khí, thời khắc cẩn thận vậy. Câu súc Cấm Môn là: Hộ trì chính Khí, không bao giờ ngơi. Cấm Môn là Huyền Tẫn chi Môn, là Sinh Môn Tử hộ. Đó là lò Sinh Sát, là khiếu Âm Dương. Sinh ra ta từ đó, làm ta chết cũng từ đó. Kết thai, Thoát Thai cũng từ đó. Giữ được nó thì sống, làm mất nó sẽ chết. Đó là cái cửa khẩu tối ư quan hệ, cho nên gọi là Cấm Môn. Cái cửa đó, mọi người ra vào,mọi người qua lại, nhưng cái mà Bách Tính thường dùng lại không hay biết. Nếu có ai hỏi Cửa ấy hình dáng ra sao, thì ta sẽ nói: Dưới Trời, Trên đất, phía Tây mặt Trời, phía Đông là mặt trăng, ở giửa hình chữ Thập, nơi 4 phương gặp gỡ. Nó rất sáng. Nó là một Khổng Khiếu, trông xa thì nhỏ như lông, trông gần thì to bằng Thế Giới, vạn tượng sâm la, bách bảo đều đủ, có đủ Đất Trời.[1] Không hiểu có ai biết nó không, nếu có ai biết nó, nó sẽ xua đuổi tà khí. Từ chỗ chết trở về Bản nguyên, nó sẽ giữ được Chính Dương, từ chỗ sinh ra ta trở về Bảùn Nguyên. Có thể tuỳ tâm vận dụng, quay tả quay hữu, y như ý muốn. Vả Đạo Hoàn Nguyên, Phản bản, chỉ là điều hoà tính tình, hỗn hợp Âm Dương mà thôi.

 Muốn điều hoà Tính Tình, phải biết lẽ Âm Dương sinh khắc. Kim sinh Thuỷ. Kim là mẹ Thuỷ, Thuỷ là con Kim. Mộc sinh Hoả, Mộc là Cha của Hoả, Hoả là con của Mộc. Kim vốn sinh Thuỷ, mà Thủy trung cũng sinh được Kim. Thế là Từ Mẫu  dưỡng dục, Hiếu Tử báo ân vậy.

Mộc vốn sinh Hoả, Hoả sinh cũng có thể thành Mộc. Thế là Nghiêm Phụ thi lệnh, Giáo sắc tử tôn vậy. Kim sinh Thuỷ, Mộc sinh Hoả đó là Thuận Sinh. Thuỷ sinh Kim, Hoả sinh mộc, đó là Nghịch Sinh. Lại còn Ngũ Hành Thác Vương (điên đảo chủ khách). Đều  cứ vào Sinh Đạo, như Hoả có thể làm chảy Kim, Kim bị Hoả Khắc, thì sắc có thể sáng láng ra. Kim có thể Phạt Mộc, Mộc bị Kim Khắc, sẽ thành Khí dụng. Đựơc Sinh mà Vinh, có Tam Ngũ. Kim sinh Thuỷ là Nhất Ngũ, Mộc sinh Hoả là Nhất Ngũ, Thổ cư trung ương là Nhất ngũ. Nhất là Nhất Khí, Ngũ hành tương sinh tương khắc. Khắc để thành Sinh, Sinh để toàn Khắc. Sinh khắc tuỳ thời, một khí lưu hành, thuỷ nhi chung, chung nhi phục thuỷ, thần hoá bất trắc, ởø trong Trời Đất thì là Chí Tinh, Trong Đan Đạo thì là Chí Bảo.

Cái Thiên Cơ thuận nghịch sinh khắc chỉ có thể Khẩu quyết, không thể thư truyền. Không thể thư truyền, vì lẽ thuận nghịch sinh khắc của Trời, còn có Hoả Hầu, còn có công trình,  có trước sau, có nhanh chậm, sai một li là đi một dặm, sách tại sao không truyền hoả hầu,  sao không truyền công phu, vì muốn nói cũng không sao nói hết, muốn luận cũng luận không bao giờ cùng.

Tiên Ông có lòng thương xót mọi người, nên tuy nó là không truyền được bằng sách, cũng vẫn viết sách để truyền lại. Để người đời sau, thấy lời hiểu ý, cầu sư  ấn chứng cho. Sách truyền cái gì. Đó là truyền Hoả Hầu Công Trình vậy.

Tí đứng đầu lục Dương, nên khi Nhất Dương lai Phục, thì gặp Tí và xoay từ Trái sang Phải, cho đến Tị, là hết lục Dương, đó là Tiến Dương Hoả, là Hành Cương Đạo.

Ngọ đứng đầu lục Âm, đó là nhất Âm lai Cấu chi thời, gặp Ngọ từ Tây chuyền sang Đông, cho đến Hợi. Thế là Lục Âm thuần, thế là vận Âm Phù, là dùng Nhu Đạo.

Mão Dậu là cửa ra vào của Âm Dương. Mão là Mộc tại Đông làm Chủ, chủ sinh khí. Dậu là Kim ở phía Tây, là Khách, chủ Sát Khí. Mộc tính Nhu tượng Long, Kim tình Cương tượng Hổ. Có Sinh có Sát, có Chủ có Khách. Chủ Khách tương đương, Tính Tình nhất khí. Như Long hô ư Hổ, Hổ hấp long tinh. Lưỡng tương ẩm thực, tham luyến lẫn nhau, hàm yến chớ tước, đan kết tự nhiên. Thí như sao Huỳnh Hoả là Hoả Tinh, phải ở phía Nam, nếu ở phía Tây, thì Hoả sẽ khắc Kim. Thái Bạch là Kim Tinh, phải mọc ban đêm, nếu nhìn thấy ban ngày, thì là Âm sâm kỳ Dương, Như vậy cả hai sao đều bất thường. Nếu mà còn có sát khí, thì sẽ có nhiều khuynh bại. Nếu thêm còn có Ly, Khuyển  bắt chuột, thì sẽ bắt đươc chuột. Chim cắt bắt chim di, chim tước, thì ắt được. Cứ xem mấy chuyện đó thì thấy rằng Âm Dương mà thất thời thì sẽ khuynh bại, Âm Dương mà đúng tiêu chuẩn thì sẽ thành công. Những điều trên là do sách truyền lại. Người tu đạo phải lưu ý đến những Tượng sách dùng, nếu không hiểu vi ý của sách.

Đoán nhầm nghĩa lý. Ngộ nhận đó là Ngũ Kim, Bát thạch,[2] cho chúng vào Lò, luyện Diên luyện Hống,  khuynh gia bại sản, vợ con cơ hàn. Xưa nay vô số học nhân ỷ mình thông minh, không cầu chân sư khẩu quyết, cứ đi tìm danh dược, lấy giả làm chân, càng kiếm càng xa, đi sai đường Đạo, cuối cùng không nên công. Thật đáng thương.


[1] Đó chính là Trung Tâm Vũ Trụ.

[2] Ngũ Kim là Kim, Ngân, Đồng, Thiết, Duyên; Bát thạch là Tằng thanh, Không thanh, Thạch Đởm, Tì Sương, Não Sa, bạch diêm, Bạch phàn, nha tiêu. Sách Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển, trang 1407 giải Bát thạch bằng tám cách khác nhau.


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6