THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Hạ thiên

Chương 2

Hà Thượng

Dùng Đạo Tâm chế ngự Nhân Tâm

72. Hà thượng Xá Nữ,

Linh nhi tối Thần, 

Đắc hoả tắc phi, 

Bất kiến trần ai, 

Quỉ ẩn long nặc,

Mạc tri sở tồn, 

Tương dục chế chi, 

Hoàng Nha vi căn, 

 73. Vật vô Âm Dương, 

Vi Thiên bối Nguyên, 

Tẫn kê tự noãn, 

Kỳ sồ bất toàn. 

Phù hà cố hồ? 

Phối hợp vị liên,

Tam Ngũ bất giao,

Cương Nhu ly phân,  

Thi hoá chi tinh, 

Thiên địa tự nhiên, 

Hoả động viêm thượng, 

Thuỷ lưu nhuận hạ, 

Phi hữu sư đạo, 

Sử kỳ nhiên dã.  

Tư thuỷ thống chính, 

Bất khả phục cải. 

Quan phù thư hùng, 

Giao cấu chi thời, 

Cương Nhu tương kết, 

Nhi bất khả giải, 

Đắc kỳ tiết phù,  

Phi hửu công sảo, 

Dĩ chế ngự chi, 

Nam sinh nhi phục, 

Nữ yển kỳ khu,

Bỉnh hồ bào thai,

Thụ khí nguyên sơ, 

Phi đồ sinh thời, 

Trước nhi kiến chi, 

Cập kỳ tử dã, 

Diệc phục hiệu chi,

Thử phi phụ mẫu, 

Giáo lệnh kỳ nhiên, 

Bản tại giao cấu, 

Định trí thuỷ tiên.

河 上 奼 女

靈 而 最 神

得 火 則 飛

不 見 塵 埃

鬼 隱 龍 匿

莫 知 所 存

將 欲 制 之

黃 芽 為 根

物 無 陰 陽

違 天 背 元

牝 雞 自 卵

其 雛 不 全

夫 何 故 乎

配 合 未 連

三 五 不 交

剛 柔 離 分

施 化 之 精

天 地 自 然

火 動 炎 上

水 流 潤 下

非 有 師 導

使 其 然 也

資 始 統 正

不 可 復 改

觀 夫 雌 雄

交 姤 之 時

剛 柔 相 結

而 不 可 解

得 其 節 符

非 有 工 巧

以 制 御 之

男 生 而 伏

女 偃 其 軀

秉 乎 胞 胎

受 氣 元 初

非 徒 生 時

著 而 見 之

及 其 死 也

亦 復 效 之

此 非 父 母

教 令 其 然

本 在 交 姤

定 置 始 先

  Tạm dịch:

Xá Nữ, Nhân Tâm,

Linh nhi tối thần,

Gặp Lửa sẽ bay,

Không còn tung tích,

Như quỉ ẩn hình,

Như rồng dấu dạng,

Không hay còn mất,

Muốn chế ngự nó,

Phải dùng Hoàng Nha.

Hoàng Nha, Đạo Tâm,

Chính là căn bản.

Vật không Âm Dương,

Ngược lẽ trời đất,

Gà tự đẻ trứng,

Gà con bất toàn,

Tại sao như vậy.

Âm Dương chưa giao,

Tam ngũ chưa hợp,

Cương nhu còn phân,

Lẽ Trời thi hoá,

Hết sức tự nhiên,

Hoả động bay lên,

Nước chảy xuôi xuống,

Không thày chỉ dạy,

Rõ lẽ tự nhiên,

Đầu đuôi hữu lý,

Không thể đổi thay,

Nhìn xem trống mái,

Giao cấu với nhau,

Cương nhu tương kết,

Không thể chia lìa,

Có đường, có lối,

Không có chi khéo,

Để chế ngự nó.

Trai sinh thời sấp,

Gái sinh thời ngửa,

Bào thai đã định,

Khi vừa bẩm thai.

Dương khí bao nội,

Âm khí hướng ngoại,

Khi người chết đuối,

Nam cũng úp sấp,

Nữ cũng ngửa mặt,

Đâu tại phụ mẫu,

Trời đã định vậy,

Từ khi giao cấu,

An bài trước sau. 

 

Tiết trên nói thánh hiền xưa đều hoài huyền bão chân, mà thành Đạo. Mà Hoài Huyền Bão Chân là Cương Nhu tương đáng, là Đạo Âm Dương hỗn hợp vậy. Xá nữ là hào Âm trong quẻ Ly. Tại Nhân là Nhân Tâm chi Linh, biết rằng Nhân Tâm có Thức Thần. Mà Thức Thần thì có Lưu Tính (trôi chảy) bất định, nó phải dựa vào Linh Thần nên sinh ra vọng. Như là người con gái dâm bôn trên bến sông, cho nên gọi là Hà Thượng Xá Nữ, vì tính của người Xá nữ lưu đãng, vừa thấy ảnh đã sinh tình, cho nên gọi là Linh. Vì nó Linh nên làm nổi sóng gió, cho nên là Thần, vì thế gọi là Thức Thần chiêu chiêu, linh linh. Thức

 Thần ưa động không ưa tĩnh. Tâm Hoả vừa khởi lên, thì bay lên trời, như là Quỉ Ẩn, Long Nặc, không ảnh không dấu vết, không biết còn mất ra sao.

 Muốn chế ngự nó, phải lấy Hoàng Nha làm gốc rễ. Hoàng Nha là Khảm trung chi Dương. Ở nơi con người là Đạo Tâm, Chân Tri. Mà Chân Tri cũng gồm đủ Chân Tình. Trong Chân Tình thì bao hàm có Chân Ý. Đó chính là Nhất Điểm Sinh Cơ. Có biệt danh là Hoàng Nha. Chân Ý thuộc thổ. Chân thổ vừa hiện, thì Sinh cơ  liền hồi phục. Như Hoàng Nha ở trong đất, cứ từ rễ mà nhớn lên. Linh Tri có lưu tính nên thuộc Âm, Chân Ý của Chân Tri thuộc Dương. Dùng Chân Ý chế Lưu Tính. Trụ Trượng ổn định, Thức Thần không ngóc lên được, nhân tâm không phát sinh được, Linh Tri sẽ qui về Chân Tri. Chẳng những Linh Tri không bay mất, mà còn nuôi được Chân Tri. Hai đằng hợp nhất, Âm Dương tương ứng, sinh cơ sẽ không ngừng vậy,

Dịch kinh viết: Nhất Âm nhất Dương chi vị đạo. Nếu vật không có Âm Dương, thì là ngược với Trời, sai với nguyên tắc. Gà mái tự sinh trứng, thì gà con sẽ không toàn vẹn.

Thế là phối hợp không được lâu lai, ngũ hành không giao nhau, cương nhu phân ly, thế không phải là Thiên Địa Nhất Âm, Nhất Dương, thi hoá tự nhiên chi đạo. Thế mới có thể làm cho vạn vật sinh dục. Ví như lửa bốc lên, nước chảy xuống, nếu không thày dậy, cho thấy Bản Thuỷ. Thư hùng có giao cấu, Cương Nhu có phối kết với nhau, thì mới thấy được rằng tuy là đồng loại, nhưng vẫn có điều sảo diệu. Như con trai sinh ra thời nằm sấp, con gái sinh ra thời nằm ngửa, ngay cả khi chết cũng vậy (?). Không phải là lệnh của cha mẹ, mà là tại giao cấu đã định ra như vậy. Đó đều là do nhị khí Âm Dương cảm ứng. Thế là không làm mà vẫn nên, không xếp mà vẫn có.

Người tu đạo, mà bỏ đạo Âm Dương, thì Cô Âm sẽ không sinh, Cô Dương sẽ không trưởng. Ngược nguyên tắc trời đất, làm cho sinh cơ bị mai một, như vậy làm sao mà bảo mệnh, toàn hình. Cho nên Chân Tri Linh Tri, Âm Dương có tương hợp thì công việc mới chu toàn.

Xem Lưu Châu Kim Hoa chương, Bành Kiểu Chu Dịch Tham Đồng Khế, tr. 131.


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6