THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ của Ngụy Bá Dương

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6


Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

Hạ thiên

Chương 6 

Như Thẩm

Đại Đạo Luyện Đơn

70. Như thẩm tao phùng, 

Quan kỳ đoan tự,

Dĩ loại tương huống, 

Quĩ vật thuỷ chung, 

 71. Ngũ hành tương khắc, 

Cánh vi phụ mẫu,  

Mẫu hàm tư dịch,  

Phụ chủ bỉnh dữ, 

Ngưng tinh lưu hình, 

Kim thạch bất hủ, 

Thẩm chuyên bất tiết, 

Đắc vi thành đạo, 

Lập can kiến ảnh, 

Hô cốc truyền hưởng, 

Khởi bất linh tai, 

Thiên Địa chí tượng 

Nhược dĩ dã cát thập thốn, 

Ba đậu nhất lạng

Nhập hầu triếp cương,

Bất đắc miễn ngưỡng,

Đương thử chi thời 

Chu Văn thiệt Thi 

Khổng tử chiêm tượng 

Biển thước thao châm 

Vu Hàm khấu cổ

An năng lệnh tô 

Phục khởi trì tẩu. 

如 審 遭 逢

觀 其 端 緒

以 類 相 況

揆 物 始 終

五 行 相 克

更 為 父 母

母 含 滋 液

父 主 秉 與

凝 精 流 形

金 石 不 朽

審 專 不 泄

得 為 成 道

立 竿 見 影

呼 谷 傳 響

起 不 靈 哉

天 地 至 象若 以 野 葛 十 寸

巴 豆 一 兩

入 喉 輒 僵 

不 得 俛 仰

當 此 之 時

周 文 揲 蓍

孔 子 占 象

扁 鵲 操 針

巫 咸 扣 鼓

安 能 令 甦

復 起 馳 走

Tạm dịch:

Như gặp minh sư,

Tìm ra đầu mối.

Cứ theo đồng loại,

Để mà thi công,

Sẽ rõ đầu đuôi.

Ngũ hành tương khắc

Trở thành Cha mẹ.

Mẹ có Tư dịch,

Cha chuyên bẩm dữ,

Lại  chuyên thi bá,

Ngưng tinh lưu hình,

Kim thạch bất hủ,

Chí thành chuyên nhất,

Có thể thành Đạo.

Cắm sào thấy ảnh,

Hang sâu tiếng vang.

Chẳng linh là gì?

Ví dụ Dã Cát,

Ví dụ Ba Đậu.

Dâ cát 10 thốn,

Ba đậu 1 lạng,

Vừa uống là chết,

Người cứng như cây,

Dù là Văn Vương,

Dù là Khổng tử,

Dù cho Biển Thước,

Thi châm chữa chạy,

Dù là Vu Hàm,

Cũng không cứu nổi.

Làm cho đi lại.

 

Trên đây nói về luyện Đơn đại Đạo, nội ngoại dược vật, luyện đơn phù hoả. Tinh và rõ vậy. Nhưng sợ học giả. không có phúc phận, không gặp chân sư. Gặp chân sư thật là Tao Phùng khánh hội. Cần phải tìm cho ra đầu mối đại đạo. Khảo về các dược vật đồng loại, biết cách hạ thủ, và biết cách kết cục hoàn toàn hẳn hoi. Có thế thì sau mới có thể tu luyện. Vì một chỗ không biết, thì một chỗ bị mê. Biết không rõ ràng thì thi hành không đến nơi chốn. Cho nên nói sai một ly là đi nghìn dặm.

Ngũ hành tương khắc là Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim vậy.

Còn là Cha Mẹ ra sao? Trong ngũ hành thì Thuỷ Mộc thuộc Dương, là Cha. Hoả Kim thuộc Âm là Mẹ. Cha chủ Cương, Mẫu chủ Nhu, hàm đủ tân dịch. Phụ chủ Bỉnh hứng, là Cương sẽ sinh vật vậy. Một Sinh một Thành. Kim Thuỷ, Mộc Hoả, là Nhị Ngũ chi tinh, sẽ hết hợp với nhau và ngưng đọng lại, thế là Phẩm Vật thành hình vậy.

Người tu đạo mà hiểu được lẽ Ngũ Hành Sinh Khắc, lẽ Âm Dương hỗ vận. Khi đáng Cương thì Cương, khi đáng Nhu thì Nhu. Cương Nhu đều quay về hai chữ Trung Chính. Thánh thai sẽ ngưng kết, không hình sinh có hình 10  tháng khí đủ. Pháp Thân xuất hiện, bất sinh bất diệt, cũng không thối nát y như Kim Thạch.[1] Nếu thông minh và chuyên cần thì chắc sẽ mau thành Đạo, y như cắm sào thì có bóng, hô trong núi thì có tiếng vang, sự linh nghiệm của nó xảy ra rất mau. Thiên Địa không Âm Dương không sinh được vạn vật, Tính Mệnh Không có Âm Dương không kết thành Đan (Tính Mệnh là Diên Hống). Thiên Địa Tạo Hoá chi Đạo chính là Chí Tượng của đạo Luyện Đan vậy.

Người Mê đời sau này, không nghiên cứu thế nào là Chân Âm Chân Dương. nên đi vào bàng môn tà đạo, đến già cũng không được gì. Nói xàm rằng Tu Đạo là Hư Vọng, Văn của Thánh Hiền là hư văn, như vậy là họ chưa suy nghĩ sâu xa mà thôi. Xem người đời sau thấy cái độc của Dã Cát và Ba Đậu, ăn vào lập tức chết cứng, dẫu Tiên Phật cũng không cứu tỉnh, huống chi Kim Đơn là vật chí bảo của Trời Đất lẽ nào người được Kim Đơn mà lại không được Trường Sinh Vĩnh Thọ hay sao?

Kim Đơn làm cho người Trường Sinh, y như Ba Cát làm cho người chết ngay vậy.[2] Người nay không chịu suy tư, thật là chí ngu vậy.

Tử Dương (Trương Bá Đoan) nói:

Dục hướng nhân gian lưu bí quyết,

欲 向 人 間 留 秘 訣

Vị phùng nhất cá thị tri âm.

未 逢 一 個 是 知 音

Muốn truyền bí quyết cho trần thế

Chỉ hiềm chưa gặp được đúng tri âm.

Chính là vì ý đó.


[1] Như vậy thánh thai ngưng kết là khi mới giác ngộ. Pháp thân xuất hiện là biết chắc chắn mình có Căn Trời, Tính Phật, đã có nếp sống Phối Thiên.

[2] Cho nên Trường Sinh đây là trường sinh về phía Tâm Linh.


» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6