PHẦN I - KHẢO LUẬN

» mục lục | chương 1  2  3  4  5  6

CHƯƠNG 4

Nội dung chính yếu của Huỳnh Đình

 

1. Tư tưởng then chốt thứ 1 của Huỳnh Đình:

- Đâu là tâm điểm con người?

- Đâu là Linh Đài, Tổ Khiếu, Huỳnh Đình?

- Tâm điểm con người, Huỳnh Đình thực sự là Nê Hoàn cung

2. Tư tưởng then chốt thứ 2 của Huỳnh Đình:

- Trong con người có đủ các tầng trời.

- Chư thần, đều có đủ trong con người.

- Các vị tối thượng thần đều ở trong các xoang não con người.

3. Tư tưởng then chốt thứ 3 của Huỳnh Đình:

Đời sống đạo hạnh chân chính phải là một đời sống toàn diện viên mãn. Muốn được thế, Huỳnh Đình dạy:

* Tiết dục

* Án ma, đạo dẫn.

* Yết tân.

* Vận khí, điều tức.

* Thích ứng với hoàn cảnh.

* Nội quan phản chiếu.

* Điềm đạm, vô vi, vô dục.

* Quán tưởng thần minh.

Công trình tu luyện tóm lại là:

* Bảo tinh, hàm khí, dưỡng hình.

* Luyện hồn phách.

Kết quả:

* Nạn tai tiêu, tật bệnh thuyên, phản lão hoàn đồng

* Tâm hồn an lạc thanh sảng.

* Phối Thiên.

 

1. Tư tưởng then chốt thứ nhất của Huỳnh Đình:

Theo tôi, tư tưởng then chốt nhất của Huỳnh Đình vẫn là: Đâu là tâm điểm con người? Đâu là Linh đài? Đâu là Tổ khiếu? Đâu là Huỳnh Đình?

Tuy Huỳnh Đình không chủ trương hai năm rõ mười rằng: Huỳnh Đình là Nê Hoàn cung, nhưng trong kinh đã dành nhiều nơi để nói về tầm quan trọng của não bộ, của các xoang não và của Nê Hoàn. Ta dùng Huỳnh Đình kinh để chứng minh. Huỳnh Đình Nội Cảnh dùng cả chương 7 để nói về Nê Hoàn:

Nê Hoàn bách tiết giai hữu thần

泥 丸 百 節 皆 有 神

Não thần Tinh Căn, tự Nê Hoàn

腦 神 精 根 字 泥 丸

Nhất diện chi thần tông Nê Hoàn

一 面 之 神 宗 泥 丸

Nê Hoàn cửu chân giai hữu phòng

泥 丸 九 真 皆 有 房

Phương viên nhất thốn xứ thử trung

方 圓 一 寸 處 此 中

Đồng phục tử y, phi la thường

同 服 紫 衣 飛 羅 裳

Đản tư nhất bộ, thọ vô cùng

但 思 一 部 壽 無 窮

Phi các biệt trú, cư não trung

非 各 別 住 居 腦 中

Liệt vị thứ tọa hướng ngoại phương

列 位 次 坐 向 外 方

Sở tồn tại tâm tự tương đương.

所 存 在 心 自 相 當

Lược dịch:

Nê Hoàn bách tiết đều có thần ...

Não thần Tinh Căn, tự Nê Hoàn ...

Chư thần nơi mặt thuộc Nê Hoàn.

Nê Hoàn cửu chân đều có phòng.

Vuông tròn một tấc tại não trung,

Áo tía, quần là, đều rỡ ràng.

Tồn tư Cửu Chân, thọ vô cương,

Cửu thần đều ngự tại não xoang,

Ngồi theo thứ tự hướng ngoại phương,

Thu tồn nhất tâm, thần bất vương ...

Nơi chương 21 có câu:

Bảo ngã Nê Hoàn tam kỳ linh,

保 我 泥 丸 三 奇 靈

Điềm đạm nhàn quan nội tự minh,

恬 淡 閑 觀 內 自 明

Tạm dịch:

Giữ cho Nê Hoàn vẹn Tam linh,

Điềm đạm, hồi quang, lòng quang minh. [1]

Nơi chương 17 có câu:

Động phòng, tử cực, linh môn hộ,

洞 房 紫 極 靈 門 戶

Thị tích Thái Thượng cáo ngã giả.

是 昔 太 上 告 我 者

Tạm dịch:

Động phòng, tử cực có cửa linh,

Nơi xưa Thái Thượng dạy ta đó ...

Suy ra thì ở Nê Hoàn cung, có chư vị tối thượng thần ngự trị; Nê Hoàn cung gồm đủ tam bảo, tam kỳ linh, trong con người, là tinh, khí, thần. Nê Hoàn cung chính là nơi mà Thượng Đế thường hàn huyên, dạy dỗ con người trong thầm lặng ...

Tác giả Huỳnh Đình, trong một lúc xuất thần đã thấy Thần trời đất ngự vào Nê Hoàn mình. Nơi chương 19 tác giả viết:

Vấn thùy gia tử tại ngã thân,

問 誰 家 子 在 我 身

Thử nhân hà xứ nhập Nê Hoàn.

此 人 何 處 入 泥 丸

Dịch:

Thân ta thử hỏi kìa ai ngự,

Người đó đi sao vào Nê Hoàn?

Nơi chương 21, tác giả lại viết:

Quỳnh thất chi trung bát tố tập,

瓊 室 之 中 八 素 集

Nê Hoàn phu nhân đương trung lập.

泥 丸 夫 人 當 中 立

Dịch:

Trong não xoang ta, thần khí tụ,

Trong Nê Hoàn ta, thượng thần ngự ...

Huỳnh Đình Ngoại Cảnh nơi chương 6 có câu: «Tử dục bất tử tu Côn Lôn.» 子 欲 不 死 修 崑 崙 (Bạn muốn trường sinh, tu Côn Lôn.) Mà Côn Lôn chính là nơi cao trọng nhất trong đầu não con người ....

Đọc các bản bình giải Huỳnh Đình kinh của người xưa, nhất là của Tử Hà, Hàm Hư Tử, ta càng thấy giá trị siêu việt của Nê Hoàn cung. Ví như ở nơi chương 1, Huỳnh Đình Nội Cảnh, khi giải thích câu: «Tụng quá vạn biến thăng tam thiên», Tử Hà chân nhân giải: Tam thiên là Tam thanh. Thăng Tam thiên là từ Hạ Đan Điền, lên Thượng Đan Điền, từ Thái thanh lên Ngọc thanh vậy. Đạo thông lên đến Nê Hoàn sẽ thoát ly khổ hải, thiên tai có thể tiêu, vạn bệnh có thể trừ....[2]

Thế tức Trời và người đều có Tam thanh 三 清:  

 

TRỜI

NGƯỜI

NGỌC THANH

THƯỢNG THANH

THÁI THANH

NÊ HOÀN

GIÁNG CUNG

HẠ ĐAN ĐIỀN

 

 Tính Mệnh Khuê Chỉ nơi chương Càn Khôn giao cấu đồ 乾 坤 交 媾 圖, cũng dùng các cung trời mà đặt tên cho Nê Hoàn cung, ví như gọi Nê Hoàn cung là: Tử phủ 紫 府, Thiên đình 天 庭, Thiên đường 天 堂, Thiên cung 天 宮, Thượng thiên quan 上 天 關, Liêu thiên 寥 天, v.v...

Trong quyển Huỳnh Đình Nội Cảnh Tử Hà chân nhân chú nơi chương 7, và trong quyển Huỳnh Đình Nội Cảnh Vụ Thành tử chú nơi chương 17, ta thấy hai nhà bình giải đều mô tả một cách hết sức tỉ mỉ 9 cung của đầu não. Cả hai cách đều chủ trương đại loại như sau:

Cách điểm giữa hai làn mi, đi vào:

– 1 tấc là Minh đường 明 堂

– 2 tấc là Động phòng 洞 房

– 3 tấc là Nê hoàn 泥 丸

– 4 tấc là Lưu châu cung 流 珠 宮

– 5 tấc là Ngọc đế cung 玉 帝 宮

– Trên Minh đường 1 tấc là Thiên đình 天 庭

– Trên Động phòng 1 tấc là Cực chân 極 真

– Trên Nê Hoàn 1 tấc là Huyền đan 玄 丹

– Trên Lưu Châu 1 tấc là Thiên hoàng 天 皇

Lối trình bày trên của hai nhà bình giải không làm nổi bật lên được vị trí trung ương của Nê Hoàn, cũng như không làm nổi bật lên cái diệu lý của Cửu cung bát quái.

Vì thế nên, tôi dựa vào câu của sách Kim Đan Đại Thành 金丹 大成: «Đầu hữu cửu cung, trung hữu Nê Hoàn.» 頭有九宮中有泥丸.

Và câu của sách Đại Đỗng Chân Kinh 大 洞 真 經: «Nhân đầu hữu cửu cung, do thiên hữu cửu tiêu.» 人 頭 有 九 宮 猶 天 有 九 宵 (tr. 7a)

Và các hình vẽ của Tính Mệnh Khuê Chỉ 性 命 圭 旨 nơi Phổ chiếu đồ 普 照 圖 và Nội chiếu đồ 內 照 圖 (quyển Nguyên 8b, 9a)

Phổ chiếu đồ

Nội chiếu đồ

Để trình bày lại 9 cung như sau:

 

Thiên đình

天 庭

Cực chân

極 真

Huyền đan

玄 丹

Minh đường

明 堂

Nê Hoàn

泥 丸

Thiên hoàng

天 黃    

Động phòng

洞 房

Lưu châu

流 珠

Ngọc Đế

玉 帝

 

Trình bày theo lối này, đầu con người sẽ tương ứng với:

– Cửu cung bát quái 九 宮 八 卦.

– Cửu dã 九 野, cửu cung trên trời.

– Cửu Châu 九 州 dưới đất.

Và ta sẽ hiểu tại sao lại gọi đầu là Kiền đỉnh 乾 鼎.

Sách Tiên Học Từ Điển bình về chữ Đỉnh 鼎 như sau: «Chữ Đỉnh 鼎 bên ngoài có 8 góc, biểu hiệu 8 phương, ở giữa có chữ Mục目(mắt). Tám phương tượng trưng cho lò bát quái, chữ Mục bên trong tượng trưng cho cái Đỉnh. Tám phương cộng với trung ương là 9. Cho nên gọi là cửu đỉnh 九 鼎. Đầu là Đỉnh 鼎, bụng là Lô 爐. Giữa là đầu gọi là Nê Hoàn 泥 丸. Thần mục 神 目 ở tại trung điểm hai con mắt. Thần ngự Nê Hoàn, đều là nghĩa đó ...» [3]

Đặt Nê Hoàn thần 泥 丸 神 vào giữa, Bát cảnh thần 八 景 神 chầu quanh, tức cũng nói lên được thể dụng 體 用 của Huỳnh Đình. Thật vậy, Tử Hà chân nhân viết trong quyển Huỳnh Đình Nội Cảnh (tr. 4a) như sau:

Nhất thần chính vị nhi trung lập,

一 神 正 位 而 中 立

Vạn thần triều củng nhi hoàn trần.

萬 神 朝 拱 而 環 陳

Huỳnh Đình chi thể dụng bị hĩ.

黃 庭 之 體 用 備 矣

Dịch:

Một thần ngự giữa nơi chính vị,

Chư thần chầu quanh thành vòng tròn.

Đó là thể dụng của Huỳnh Đình.

Phối kiểm quan điểm của Huỳnh Đình kinh về Nê Hoàn cung, với quan điểm của nhiều đạo gia danh tiếng khác, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng Nê Hoàn 泥 丸 tức là Thiên cốc 天 谷, là sở cư của Cốc Thần 谷 神, là tòa ngôi của Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉 皇 上 帝, là Thiên khu bất động giữa hoàn vũ biến thiên, là Chân tâm, là chỗ hội tụ hỗn hợp của vạn linh, là cứ điểm phóng xuất và chỉ huy của Ngũ khí trong con người.

Trương Tử Dương 張 紫 陽 - tác giả Ngộ Chân Thiên 悟 真 篇 - viết: «Chân tâm 真 心 vốn chẳng là vật gì, nó đồng nhất với Thái hư 太 虛. Muốn kết hợp với chí đạo, phải hiểu biết bản tâm, phải biết quán tâm 觀 心 (nhìn vào tâm). Tâm đây không phải là nhục tâm 肉 心, mà là Chân tâm. Chân tâm ở trung tâm não bộ.»

Thiên Phong Lão Nhân 千 峰 老 人 - tác giả Tính Mệnh Pháp quyết minh chỉ 性 命 法 訣 明 指 - chủ trương đại khái rằng Trung Tâm, não bộ con người hàm chứa Chân tính, đó là Tổ khiếu. Từ trung tâm đó phát ra hai tiểu quản thông ra đồng tử hai con mắt. Như vậy cũng có thể nói được rằng: Tổ khiếu ở Trung tâm điểm hai con mắt.[4]

Tính Mệnh Khuê Chỉ nơi chương Càn Khôn giao cấu, khử khoáng lưu kim 乾 坤 交 媾 去 礦 留 金 có dành hơn một trang để bình về Nê Hoàn cung với những lời bất hủ. Đại khái, Tính Mệnh Khuê Chỉ cho rằng Nê Hoàn cung là nơi:

– Huyền trung chi huyền               玄 中 之 玄

– Thiên trung chi trung                  天 中 之 中

– Uất la, Tiêu đài                            鬱 羅 蕭 臺

– Ngọc sơn, Thổ kinh,                   玉 山 土 京

– Não huyết chi quỳnh phòng,     腦 血 之 瓊 房

– Hồn tinh chi ngọc thất,               魂 精 之 玉 室

– Bách linh chi mệnh trạch           百 靈 之 命 宅

– Chân Nhất Nguyên thần sở cư chi thất. 真一元神所居之室

Nơi đó Đạo chân nhất 真 一 đã được cất giấu. Và chương này đã được kết bằng câu: «Hỗn bách linh ư Thiên cốc; Lý ngũ khí ư Nê Hoàn.» 混 百 靈 於 天 谷 , 理 五 氣 於 泥 丸.

Nê Hoàn như vậy chính là nơi: Đông tây hội hợp, nam bắc hỗn dung 東 西 會 合 南 北 混 溶.[5]

Khưu Xử Cơ 邱 處 機 (1147-1227) có thơ:

Cửu thị Côn Lôn thủ Chân nhất,

久 視 崑 崙 守 真 一

Thủ đắc Ma ni viên hựu xích

取 得 摩 尼 圓 又 赤

Thanh hư hạo khoáng Đà La Môn,

清 虛 浩 曠 陀 羅 門

Vạn phật, thiên tiên tòng thử xuất ...

萬 佛 千 仙 從 此 出

Dịch:

Cửu thị Côn Lôn gìn Chân Nhất,

Nắm được Ma Ni đỏ lại tròn.

Đà La cửa mở thênh thang,

Thiên tiên vạn phật cũng toàn đó ra...

Sách Nhập Dược Kính 入 藥 鏡 có thơ:

Nê Hoàn nhất khiếu đạt thiên môn,

泥 丸 一 竅 達 天 門

Trực thượng Hư Hoàng, Ngọc đế tôn,

直 上 虛 皇 玉 帝 尊

Thử thị chân nhân lai vãng lộ,

此 是 真 人 來 往 路

Thời thời khóa hạc khứ triều nguyên.[6]

時 時 跨 鶴 去 朝 元

Để xác định lại một lần nữa tầm quan trọng siêu việt của Nê Hoàn cung trong công cuộc tu thân, tôi xin viện dẫn thêm ít nhiều tư tưởng của Tử Hà Chân nhân.

Khi bình câu: «Vịnh chi vạn quá thăng tam thiên» 詠 之 萬 過 昇 三 天, nơi chương 1, Huỳnh Đình Nội Cảnh, Tử Hà viết: «Đạo thông Nê Hoàn thời thoát ly khổ hải» (Đạo thông Nê đan, thoát ly khổ hải) 道 通 泥 丹 脫 離 苦 海 (tr. 4b).

Khi bình câu: «Tuyền ki ngọc hành sắc lan can» 璇 璣 玉 衡 色 蘭 玕 nơi chương 19, Tử Hà viết: «Chuyển đan lên đến đỉnh đầu, lấy hư luyện hư, đó chính là cực phẩm thần tiên.» (Phù di đan đỉnh thượng, dĩ hư luyện hư, nãi thần tiên cực phẩm) 夫 移 丹 頂 上 以 虛 鍊 虛 乃 神 仙 極 品 (tr. 32a).

Khi bình câu: «Cao củng vô vi hồn phách an» 高 拱 無 為 魂 魄 安 nơi chương 23, Tử Hà viết: «Tập chư thần về Nê Hoàn, ngồi nghiêm chỉnh vô vi, thời chư thần sẽ nghe mệnh lệnh.» (Tập chư thần ư Nê Hoàn, cao cao tại thượng, đoan củng vô vi, tắc chư thần thính lệnh.) 集 諸 神 於 泥 丸 , 高 高 在 上 , 端 拱 無 為 , 則 諸 神 聽 令 (tr. 41b)

Tử Hà còn cho rằng Nê Hoàn cung ở giữa chín cung đầu não, cũng y như Thái cực ở trung cung bát quái, Thái nhất ở giữa Cửu cung. Nơi đó hàm tàng chí bảo, và muốn tìm Nguyên thần, phải tìm nơi tâm điểm Ngũ hành.

Nơi trang 28a, khi bình câu: «Ngũ linh dạ chúc hoán bát khu» 五 靈 夜 燭 煥 八 區, chương 16, Tử Hà viết: «Bát quái khí trung tàng chí bảo; Ngũ hành quang lý ẩn Nguyên thần.» 八 卦 氣 中 藏 至 寶 五 行 光 裏 隱 元 神.

Hoàng Nguyên Cát 黃 元 吉, sống vào khoảng các đời vua Nguyên Anh Tông 元 英 宗 (1321-1324) Nguyên Thái Định Đế 元 泰 定 帝 (1324-1328), đã viết: «Người ta đầu có chín cung, ở giữa có một nơi, gọi là Thiên cốc, thanh tĩnh không vương bụi trần; Nếu đem được Nguyên thần vào an ngự nơi đó, không phát tán ra ngoài, thời thành tiên, thành thánh. Huỳnh Đình kinh nói: “Nếu bạn muốn bất tử, hãy tu Côn Lôn.” Mới hay Thiên cốc thật là vô cùng huyền diệu vậy.» [7]

2. Tư tưởng then chốt thứ hai của Huỳnh Đình:

Tư tưởng then chốt thứ hai mà Huỳnh Đình nêu ra chính là:

a. Trong con người, có đủ các tầng trời.

b. Chư thần vạn thánh đều có đủ trong con người, các vị tối thượng thần đã có sẵn trong đầu não con người.

Nơi chương 7 chẳng hạn, chúng ta đọc thấy: «Nê Hoàn, bách tiết giai hữu thần.» 泥 丸 百 節 皆 有 神.

Hai tư tưởng then chốt trên đã được Tử Hà chân nhân làm nổi bật lên trong những lời bình luận nơi chương nhất của Huỳnh Đình do ông chú giải. Những lời bình giải của ông có thể thâu tóm lại như sau:

– Thoạt kỳ thủy có một bản thể duy nhất. Bản thể duy nhất ấy có thể được gọi bằng những danh hiệu như: Tiên thiên nhất khí 先 天 一 氣, Tiên thiên nhất khí Thái thượng Lão quân 先 天 一 氣 太 上 老 君, Lão quân 老 君, Đạo khí 道 氣, Hỗn độn Thái vô chi nguyên khí 混 沌 太 無 之 元 氣.

Một khí ấy hóa sinh: Tam thanh 三 清, Tam cảnh 三 景, Tam bảo 三 寶, Tam nguyên 三 元, Tam quân 三 君, tức là các cung trời và các vị Thượng thần cai quản các cung trời ấy. Ta có đồ bản sau:

 

TAM THANH

TAM CẢNH

TAM NGUYÊN

TAM BẢO, TAM QUÂN

Ngọc thanh

Thánh cảnh

Nguyên thủy

Thiên bảo quân

Thượng thanh

Chân cảnh

Ngọc thần

Linh bảo quân

Thái thanh

Tiên cảnh

Đạo đức

Thần bảo quân

Thế tức là:

Ở Ngọc Thanh thánh cảnh có đức Nguyên thủy Thiên Bảo quân.

Ở Thượng Thanh Chân Cảnh có đức Ngọc Thần Linh Bảo quân.

Ở Thái Thanh Tiên cảnh có đức Đạo đức Thần Bảo quân.

Ở trên trời có Tam Thanh, thì ở nơi con người cũng có Tam thanh: Ngọc Thanh là Nê Hoàn, Thượng Thanh là Giáng cung, Thái thanh là Hạ đơn điền.

Huỳnh Đình kinh nơi chương nhất viết: «Đức Hư Hoàng (Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân) viết kinh này nơi cung Thái Thanh. Tử Hà chân nhân giải thích là: Kinh này là do Nguyên thần con người viết ra trong Cung Thái thanh, tức là trong tâm hồn con người...» [8]

Thiết tưởng cũng nên ghi lại ít lời theo nguyên văn của Tử Hà. Nơi trang 2b, Tử Hà viết: «Ba tầng trời, nơi con người tức là Tam đan điền. Nê Hoàn là Ngọc Thanh. Giáng cung là Thượng Thanh. Đan điền là Thái Thanh.» [9]

Nơi trang 3a, Tử Hà giải: «Hư hoàng là Ngọc Hoàng ... Ngọc Hoàng nơi con người ví như Nguyên thần nơi Giáng cung. Huỳnh Đình nơi câu thứ nhất nói: Thượng thanh Tử Hà Hư Hoàng tiền ... Cho nên Thượng thanh chính là Linh khí ở trong tâm chúng ta. Hư Hoàng chính là Nguyên thần trong tâm chúng ta ...» [10]

Tử Hà chân nhân còn có cái ý tứ rất tế nhị này nữa, là ông muốn chúng ta không được dừng chân nơi đa tạp, dẫu cái đa tạp ấy là Tam thanh, Tam cảnh, Tam bửu, Tam thần. Ông khuyến cáo chúng ta phải qui nhất.

Ông viết: «Người tu đạo, phải tìm nơi Tâm điểm mà ở, phải hợp Tam đơn lại làm một khối Hư vô, và phải lấy nơi vô trụ mà sinh tâm. Bởi vì Tam nguyên gốc vốn là một khí, Tam quân vốn là một Lão Quân.» [11]

Tôi thấy lời bình trên thực là tuyệt diệu: Chủ trương Nhất khí tán vạn thù 一 氣 散 萬 殊 để cắt nghĩa duyên do sinh vạn tượng, rồi lại chủ trương Vạn thù qui nhất thể 萬 殊 歸 一 體 để minh định phương pháp và mục đích công cuộc Tu trì.

3. Tư tưởng then chốt thứ ba của Huỳnh Đình:

Tư tưởng then chốt thứ ba của Huỳnh Đình chính là: Một đời sống đạo hạnh chân chính phải là một đời sống toàn diện, hoàn toàn viên mãn.

Mỗi khi ta nghĩa đến tiên thánh, ta liên nghĩ đến những bậc chân nhân linh sảng, đẹp đẽ, tươi vui, chứ không phải là những thân hình còi cọp, yếu đau, bệnh hoạn. Cũng như vậy, đạo Lão chủ trương thánh nhân, tiên nhân phải có:

– Thân hình khỏe mạnh,

– Tâm tư bình thản,

– Điềm đạm hư vô,

– Sống siêu thoát, hạnh phúc miên trường,

– Bạn bè cùng muôn thần vạn thánh ...

Huỳnh Đình, một sách của Lão giáo, dĩ nhiên sẽ có những chủ trương tương tự. Chính vì vậy, mà Huỳnh Đình kinh dạy đủ mọi điều, từ thấp đến cao, từ hữu vi đến vô vi:

* Dạy đừng dâm dục, hao tinh, tổn khí:

Trường sinh chí thận phòng trung cấp. (ch.21)      長 生 至 慎 房 中 急

Đản đương hấp khí, lục tử tinh. (ch.21)      但 當 吸 氣 錄 子 精

Lưu thai, chỉ tinh, khả trường sinh. (ch.20)      留 胎 止 精 可 長 生

Khí vong, dịch lậu, phi kỷ hình. (ch.21)      氣 亡 液 漏 非 己 形

Cấp thủ tinh thất, vật vọng tiết. (ch.22)      急 守 精 室 勿 妄 泄

Bế nhi bảo chi, khả trường hoạt. (ch.22)      閉 而 寶 之 可 長 活

Tam quan chi trung, tinh khí thâm. (ch.18)      三 關 之 中 精 氣 深

* Dạy phép án ma, dẫn đạo:

Thiên trung chi nhạc, tinh cẩn tu,      天 中 之 嶽 精 謹 修

Vân trạch ký thanh, Ngọc đế du,      雲 宅 既 清 玉 帝 遊

Thông lợi đạo lộ, vô chung hưu. (ch.6) [12]      通 利 道 路 無 終 休

* Dạy phép nuốt ngọc dịch (nước bọt):

Thấu yết linh dịch, tai bất can. (ch.3)      漱 咽 靈 液 災 不 干

Hàm thấu kim lễ, thôn ngọc anh. (ch.15)      含 漱 金 醴 吞 玉 英

Chu điểu, thổ súc, bạch thạch nguyên. (ch.20)      朱 鳥 吐 縮 白 石 源

* Dạy phép hô hấp, hàm khí, điều tức:

Hàm khí, dưỡng tinh, khẩu như chu. (ch.24)      含 氣 養 精 口 如 朱

Hô hấp nguyên khí dĩ cầu tiên. (ch.20)      呼 吸 元 氣 以 求 仙

Xuyễn tức, hô hấp, thể bất khoái. (ch.9)      喘 息 呼 吸 體 不 快

Cấp tồn bạch nguyên hòa lục khí. (ch.9)      急 存 白 元 和 六 氣

Điều lý ngũ hoa, tinh, phát, xỉ. (ch.34)      調 理 五 華 精 髮 齒

* Dạy thích ứng với hoàn cảnh, với khí hậu hàn nhiệt bên ngoài, điều hòa khí huyết, vinh vệ bên trong:

Chủ thích hàn nhiệt, vinh vệ hòa. (ch.10)      主 適 寒 熱 榮 衛 和

Điều huyết, lý mệnh, thân bất khô. (ch.10)      調 血 理 命 身 不 枯

Khai thông bách mạch huyết dịch thủy. (ch.34)      開 通 百 脈 血 液 水

Khả dĩ hồi nhan, điền huyết não. (ch.26)      可 以 回 顏 填 血 腦

* Dạy nội quan phản chiếu:

Nội thị, mật phán, tận đổ chân. (ch.23)      內 視 密 盼 盡 睹 真

Bế mục nội niệm, tự tương vọng. (ch.23)      閉 目 內 念 自 相 望

Nội phán, trầm mặc luyện ngũ hình. (ch.35)      內 盼 沉 默 鍊 五 形

* Dạy điềm đạm hư vô, vô vi, vô dục:

Cầm tâm tam điệp, vũ thai tiên. (ch.1)      琴 心 三 疊 儛 胎 仙

Tán phát vô dục, tự trường tồn. (ch.36)      散 髮 無 欲 自 長 存

Thanh khiết, hỉ khí tự minh quang. (ch.31)     清 潔 喜 氣 自 明 光

Lục thần hợp tập, hư trung yên. (ch.27)      六 神 合 集 虛 中 宴

Đới chấp tính mệnh, thủ hư vô. (ch.24)      帶 執 性 命 守 虛 無

Cao củng vô vi, hồn phách an. (ch.23)      高 拱 無 為 魂 魄 安

Hư vô tịch mịch, không trung tố. (ch.22)      虛 無 寂 寞 空 中 素

Hồn phách nội thủ, bất tranh cạnh. (ch.16)     魂 魄 內 守 不 爭 競

* Dạy phép quán tưởng thần minh:

Chí đạo bất phiền quyết tồn chân,      至 道 不 煩 決 存 真

Nê Hoàn bách tiết giai hữu thần. (ch.7)      尼 丸 百 節 皆 有 神

Nê Hoàn cửu chân giai hữu phòng,      尼 丸 九 真 皆 有 房

Phương viên nhất thốn xứ thử trung,      方 圓 一 寸 處 此 中

Đồng phục tử y, phi la thường,      同 服 紫 衣 飛 羅 裳

Đãn tư nhất bộ, thọ vô cùng. (ch.7)      但 思 一 部 壽 無 窮

*Mục đích tối hậu vẫn là:

Năng tồn huyền chân vạn sự tất,      能 存 玄 真 萬 事 畢

Nhất thân tinh thần bất khả thất. (ch.25)      一 身 精 神 不 可 失

*Huỳnh Đình bảo ta rằng muốn thành tiên thành thánh phải kiên tâm trì chí, phải tốn công phu:

Thị do tinh thành, diệc do chuyên. (ch.29)     是 由 精 誠 亦 由 專

Tích công thành luyện, phi tự nhiên. (ch.29)      積 功 成 鍊 非 自 然

* Công trình tu luyện, chung qui vẫn là:

– Bảo tinh, hàm khí, dưỡng hình:

Tích tinh, lũy khí dĩ vi chân. (ch.28)      積 精 累 氣 以 為 真

Cấp thủ tinh thất vật vọng tiết.      急 守 精 室 勿 妄 泄

Bế nhi bảo chi, khả trường hoạt. (ch.22)      閉 而 寶 之 可 長 活

Hàm khí dưỡng tinh, khẩu như chu. (ch.24)      含 氣 養 精 口 如 朱

Nhất thân tinh thần bất khả thất. (ch.25)      一 身 精 神 不 可 失

– Luyện hồn phách

Cầm tâm. (ch.1)      琴 心

Huyền nguyên thượng nhất, hồn phách luyện. (ch.27)      玄 元 上 一 魂 魄 鍊

Cao củng vô vi hồn phách an. (ch.23)      高 拱 無 為 魂 魄 安

Hồn phách nội thủ bất tranh cạnh. (ch.16)     魂 魄 內 守 不 爭 競

– Vô vi, thủ Hư vô, Chân nhất

Đới chấp tính mệnh, thủ Hư vô. (ch.24)      帶 執 性 命 守 虛 無

Cao củng vô vi, hồn phách an. (ch.23)      高 拱 無 為 魂 魄 安

* Công phu tu luyện ấy sẽ đem lại những kết quả sau:

– Nạn tai tiêu, tật bệnh thuyên, phản lão hoàn đồng, diên niên khang kiện:

Thiên tai dĩ tiêu, bách bệnh thuyên.      千 災 以 消 百 病 痊

Bất đạn hổ lang chi hung tàn,      不 憚 虎 狼 之 凶 殘

Diệc khước lão, diên vĩnh niên. (ch.1)      亦 卻 老 延 永 年

Thần tiên cửu thị vô tai hại. (ch.9)      神 仙 久 視 無 災 害

Sử nhân trường sinh thăng cửu thiên. (ch.12)      使 人 長 生 昇 九 天

Nhan sắc sinh hoa, kim ngọc trạch,      顏 色 生 華 金 玉 澤

Xỉ kiên phát hắc bất tri bạch. (ch.34)      齒 堅 髮 黑 不 知 白

Não phát tương phù, diệc câu tiên. (ch.14)       腦 髮 相 符 亦 俱 鮮

Diên ngã bạch đầu phản hài anh. (ch.20)      延 我 白 頭 反 孩 嬰

– Và tâm hồn cũng sẽ được an lạc, thanh sảng:

Cao củng vô vi, hồn phách an. (ch.23)      高 拱 無 為 魂 魄 安

Tâm ý thường hòa, trí hân xương. (ch.15)     心 意 常 和 致 欣 昌

– Cao hơn một bậc nữa, chúng ta có thể cảm giác thấy thượng thần trời đất ngự vào tâm hồn mình, chư thần sẽ cùng bè bạn trò chuyện:

Thanh tĩnh, thần tiên dữ ngã ngôn. (ch.23)     清 靜 神 仙 與 我 言

Vấn thùy gia tử tại ngã thân?      問 誰 家 子 在 我 身

Thử nhân hà khứ nhập Nê Hoàn? (ch.19)      此 人 何 去 入 尼 丸

Xích Đế, Hoàng Lão dữ ngã hồn.      赤 帝 黃 老 與 我 魂

Tam chân phù tư cộng phòng tân. (ch.19)     三 真 扶 胥 共 房 津

Thị tích Thái Thượng cáo ngã giả,      是 昔 太 上 告 我 者

Tả thần công tử phát thần ngữ. (ch.17)      左 神 公 子 發 神 語

Tử tồn Nội Hoàng dữ ngã du,      子 存 內 皇 與 我 遊

Thân phi phượng y, hàm hổ phù,      身 飛 鳳 衣 含 虎 符

Nhất chí bất cửu thăng hư vô. (ch.16)      一 至 不 久 昇 虛 無

Hư trung điềm đạm tự trí thần. (ch.29)     虛 中 恬 淡 自 致 神

– Cuối cùng tên tuổi sẽ được ghi vào tiên tịch, trường sinh cùng trời đất:

Trường sinh cao tiên viễn tử ương. (ch.13)     長 生 高 仙 遠 死 殃

Tam hồn tự minh, Đế thư mệnh. (ch.16)      三 魂 自 明 帝 書 命

Vịnh chi vạn biến, thăng tam thiên. (ch.1)     詠 之 萬 遍 昇 三 天

Tử nhược ngộ chi thăng Thiên hán. (ch.6)      子 若 悟 之 昇 天 漢

Sử nhân trường sinh, thăng cửu thiên. (ch.12)      使 人 長 生 昇 九 天

Tư vịnh Ngọc thư nhập Thượng Thanh. (ch.21)     思詠玉書入上清

Hành tự cao tường nhập Thiên lộ. (ch.22)     行 自 翱 翔 入 天 路

– Nếu ta thực thi được những phương pháp mà kinh này chỉ dẫn, thì kinh này sẽ đúng là:

Thái thượng vi ngôn trí thần tiên,     太 上 微 言 致 神 仙

Bất tử chi đạo, thử chân văn. (ch.36)     不 死 之 道 此 真 文


CHÚ THÍCH

[1] Tử Hà Chân nhân giải Tam kỳ linh là tinh, khí thần. Ông viết: «Nê Hoàn vi Tinh, Khí, Thần tụ hội chi địa. Danh viết Tam kỳ linh.» 泥 丸 為 精 氣 神 聚 會 之 地. 名 曰 三 奇 靈. (Tử Hà chú, Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh, tr. 37b)

[2] Tử Hà Hàm Hư Tử chú, Huỳnh Đình Nội Cảnh, tr. 4b.

[3] Đới Nguyên Trường 戴 源 長, Tiên Học Từ Điển 仙 學 辭 典, Chân Thiện Mỹ xb, Đài Bắc 1960, tr. 19. Chú: Thần mục 神 目cũng gọi là Thiên mục 天 目(xem Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ).

[4] Tính nãi trung tâm linh khí, phát ư não trung; nhị tiểu quản, thị nhãn thị chính trung... 性 乃 中 心 靈 氣, 發 於 腦 中; 二 小 管, 是 眼 視 正 中. (q. 1, tr. 2a, 2b) Lưỡng mục chi tâm trung, nội tắc thị Tổ khiếu... 兩 目 之 心 中 內 則 是 祖 竅 (q. 1, tr. 3b) Tính tại đại não trung nhân... 性 在 大 腦 中 仁 (q. 4, tr. 14b)

[5] Tính Mệnh Khuê Chỉ, q. Lợi tr. 10a, 10b.

[6] Thôi Hi Phạm 崔 希 范, Nhập Dược Kính 入 藥 鏡, tr. 10b.

[7] Lý Lạc Cầu , Tiên Học Diệu Tuyển , tr. 298

Nhân đầu hữu cửu cung, trung hữu nhất sở, danh viết Thiên cốc, thanh tĩnh vô trần. Năng tương Nguyên Thần an trí kỳ trung, hào bất ngoại trì, tắc thành chân chứng thánh, tức tại thị hĩ. Huỳnh Đình kinh vân: Tử dục bất tử tu Côn Lôn... Khả kiến thủ thử Thiên cốc, hữu vô hạn chi diệu uẩn dã. 人 頭 有 九 宮, 中 有 一 所, 名 曰 天 谷, 清 靜 無 塵. 能 將 元 神 安 置 其 中, 毫 不 外 馳, 則 成 真 證 聖, 即 在 是 矣. 黃 庭 經 云: 子 欲 不 死 修 崑 崙... 可 見 守 此 天 谷, 有 無 限 之 妙 蘊 也.

[8] Tử Hà chú, Huỳnh Đình kinh, chương 1, tr. 1a, 2a, 2b, 3a, 3b.

[9] Tam thiên giả, tại nhân tỉ Tam đan. Nê Hoàn vi Ngọc Thanh, Giáng cung vi Thượng Thanh, Đan điền vi Thái Thanh. 三 天 者, 在 人 比 三 丹. 泥 丸 為 玉 清, 絳 宮 為 上 清, 丹 田 為 太 清.

[10] Hư Hoàng giả, Ngọc Hoàng dã... Ngọc Hoàng trị sự. Tại nhân thân tỉ Giáng cung Nguyên thần dã. Huỳnh Đình đệ nhất cú viết: «Thượng Thanh Tử Hà Hư Hoàng tiền.» Cái Thượng Thanh vi tâm trung linh khí. Hư Hoàng vi tâm trung Nguyên thần... 虛 皇 者, 玉 皇 也... 玉 皇 治 事. 在 人 身 比 絳 宮 元 神 也. 黃 庭 弟 一 句 曰: 上 清 紫 霞 虛 皇 前. 蓋 上 清 為 心 中 靈 氣. 虛 皇 為 心 中 元 神...

[11] Tu đạo giả, cư trung nhi lập, hợp tam đan vi Nhất Hư vô, dĩ vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Do chi, tam nguyên bản ư nhất nguyên. Tam quân bản ư Nhất Lão quân dã. 修 道 者, 居 中 而 立, 合 三 丹 為 一 虛 無, 以 無 所 住 而 生 其 心. 猶 之, 三 元 本 於 一 元. 三 君 本 於 一 老 君 也. (tr. 2b)

[12] Xem phần bình dịch phía sau.


» mục lục | chương 1  2  3  4  5  6