KHỔNG HỌC TINH HOA

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

 Mục lục | Lời nói đầu | chương 1  2  3  4 | Tổng luận | Phụ lục 1  2  3 | Sách tham khảo


Sách tham khảo

Hán Anh

- The Chinese Classics: James Legge

+ Vol III. The Shoo King

+ Vol IV. The She King

Hán Pháp

- Chou King Séraphin Couvreur

- Li Ki Séraphin Couvreur

- Tch’ouen ts’ieu Séraphin Couvreur

Hán Việt

- Dịch Kinh Tân Khảo Nguyễn mạnh Bảo

- Tứ Thư Đoàn Trung Còn dịch

La Ngữ

- Biblia Sacra (juxta Vulgatoe exemplaria et correctoria romana) Librarie Letouzey et Ané

Hán

- Cận tư lục tạp chú Chu Hi, Giang Vinh, Lã Tổ Khiêm

- Chương Phúc Ký Giám bản Thi Kinh

- Đẩu thủ Hà Lạc lý khí ngao đầu (toàn bộ)

- Huỳnh Đình Kinh chú

- Nội Kinh Tố Vấn Hoàng Đế, Kỳ Bá

- Tham Đồng trực chỉ

- Tống Nguyên học án Từ Khgê, Bằng Vân Hào

- Trùng biên Tống Nguyên học án – Trần Thúc Lượng, Lý Tâm Trang

- Trung Hoa ngũ thiên niên sử - Trương Kỳ Quân

- Trung Quốc nhất chu (tạp chí)

Anh

- Baker’s Dictionary of Theology

- Encyclopedia of Religion Vergilius Ferm

- Halley’s Bible Handbook

- Key to the Apocalypse H. Grattan Guinness

- Mackey’s Freemasonry Encylopedia

- Moral and Dogmas Albert Pike

- The Golden Bough James George, Frazer

- The prophetic faith of our Fathers Le Roy Edwin Froom

Pháp

- Aspect du Bouddhisme – Henri de Lubac

- Astronomie – Larousse

- Astronomie populaire – Camille Flammarion

- Bulletin de la Société des E.I. (1er trimestre 1956)

- Etude de la catégorie logique correspondant à la notion de Siang (Tượng) dans le Hi-Ts’ou (Hệ Từ) – Trần Thị Nở (Đại Học Văn Khoa 1964-1965)

- Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité – Herder

- Initiation biblique – A. Robert et A. Tricot

- L’âme de la Chine Amaury de Riencourt

- L’enseignement de Ramakrishna – J. Herbert

- La Bible de Jérusalem

- La Bible et le plan de Dieu – André Lamorte

- La pensée chinoise – Marcel Granet

- La Sainte Bible – Crampon

- La Sainte Bible – Louis Segond

- La vocation de l’Occident – Louis Lallement

- Le philosophe Tchou Hi, Sa doctrine, son influence – Stanislas Le Gall S.J.

- Les Conciles oecuméniques – J.M.A. Salles Dabadie

- Les fondements de la mystique tibétaine (traduction) – Charles Andrieu et J. Herbert

- Miroir de l’Histoire No 157 – Les grandes heures des Papes

- Pensées pour l’action – Napoléon

- Planète (Revue)

- Revue des sciences philosophiques et théologiques – Paris Librairie philosophique J. Vrin

- Sagesse chinoise et philosophie chrétienne – Henri Bernard Maître

- Teihard de Chardin – George Magloire, Hubert Cuypers

- Textes historiques – Léon Wieger

- Textes philosophiques – Léon Wieger

- Traité d’astrologie ésotérique – Robert Ambelain

- Traité de médicine chinoise – Dr A. Chamfrault

- Uranographie chinoise – Gustave Schlegel

Việt

- Châu Dịch đại toàn – VN Âm Dương Dịch Lý Hội (dịch)

- Giáo sĩ Đắc Lộ và tác phẩm quốc ngữ đầu tiên – Nguyễn Khắc Xuyên, Phạm Đình Khiêm

- Lịch sử  triết học Đông phương – Nguyễn Đăng Thục

- Phổ thông (tạp chí)

- Sấm Truyền Cũ – Imprimerie de la Mission

- Thánh Kinh – Thánh Thư Công Hội

- Thánh Vịnh toàn tập – Mai Lâm, Đoàn Văn Thăng

- Thượng Đế trong Nho giáo – A.M. Bùi Hữu Ngạn

- Thượng Thư – Nhượng Tống

- Tố chức văn hóa quốc tế chính trị học hiện đại –  Tôn Thất Trạch (dịch)

- Tống Nho – Bửu Cầm

- Vương Dương Minh – Đào Trinh Nhất


Mục lục | Lời nói đầu | chương 1  2  3  4 | Tổng luận | Phụ lục 1  2  3 | Sách tham khảo