TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


XUẤT LY KHỔ HẢI ĐỒ

Khổ Hải trung nghiệp thân tế mang,

 苦 海 中 業 身 濟 茫,

Ái hà gian hắc mang mang dạng,

 愛 河 間 黑 忙 忙 漾.

Thuỳ thi na từ bi Tuệ Quang,

 誰 施 那 慈 悲 慧 光,

Tế trầm luân vô biên, vô lượng.

 濟 沉 淪 無 邊 無 量.

Hiển từ hàng chiếu linh huống hiện.

 顯 慈 航 昭 靈 貺 現.

Tân cừ tất thoát chúng sinh chư nghiệp chướng,

 津 渠 悉 脫 眾 生 諸 業 障,

Tâm dương dương, ý hoảng hoảng,

 心 颺 颺 意 恍 恍,

Nhiếp nhập Như Lai tạng.

 攝 入 如 來 藏.

Trong biển khổ, thuỷ nghiệp mang mang,

Sông Ái Hà nước cũng đen đen,

Ai đem từ bi Tuệ Quang,

Cứu độ trầm luân vô biên, vô lượng.

Thuyền Từ chiếu ánh sáng thần linh khắp mọi nơi.

Bến đó cứu thoát chúng sinh chư nghiệp chướng.

Lòng khinh phiêu. Ý đãng đãng,

Bị hút vào Như Lai tạng.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12