TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

TRINH TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


HOÁ THÂN NGŨ NGŨ ĐỒ

HỌA GIANG THÀNH LỘ

Họa giang thành lộ

畫 江 成 路

Dục độ vô chu tiếp.

欲 渡 無 舟 楫

Ba quang vạn lý thu.

波 光 萬 里 秋

Khinh huy tu vũ phiến,

輕 揮 修 羽 扇

Ngư đoạn đại giang lưu.

魚 斷 大 江 流

Ta muốn sang sông, chẳng thuyền bè,

Nước sáng muôn tầm, chẳng chi che,

Quạt lông sẽ vẫy, phân sóng nước,

Làm cá đang bơi, mất lối về.

Ngang trì Ngư phụ tả ư Hải thượng nhất túc phù gia.

昂 池 漁 父 寫 於 海 上 一 粟 浮 家

(Ngư phủ Ngang Trì viết tại cái nhà nhỏ như hạt thóc trôi nổi trên biển cả.)


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12